2019.01.28

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Niespełna 100 lat temu, 27 stycznia 1919 roku, Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami”. W II Rzeczypospolitej był to ważny instrument walki z bezrobociem, a Polska, jako jeden z pierwszych krajów europejskich, powołała do życia państwowe służby zatrudnienia.

Po niemal 100 latach, nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 16 grudnia 2010 roku, dzień 27 stycznia został ustanowiony Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Stulecie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. To doskonały moment na to, by przyjrzeć się, jak na przestrzeni burzliwych dekad ewoluowały pomysły na pomoc i aktywizację osób bezrobotnych.

Po 123 latach zaborów bezrobocie mocno wpisywało się w powojenną rzeczywistość- w 1918 roku w Polsce było około 450 tys. osób pozostających bez pracy. Odrodzone państwo polskie stanęło przed zadaniem udzielania im pomocy-wypłacania zasiłków i zapomóg, pośrednictwa pracy, czy wreszcie uruchomienie form aktywizacji zawodowej.

Podjęte wówczas kroki sprawiły, że w okresie międzywojennym Polska należała do pionierów w kształtowaniu nowoczesnych i powszechnych służb zatrudnienia. To publiczne służby zatrudnienia inicjowały samopomoc obywatelską, która stałą się pierwowzorem współczesnych organizacji pozarządowych. Warto o tym pamiętać.

Obecnie w ramach publicznych służb zatrudnienia działają wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, które realizują zadania państwa w obszarze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Instytucje koncentrują się przede wszystkim na aktywnych formach pomocy, za cel stawiając sobie usprawnienie rynku pracy m.in. poprzez pośrednictwo, poradnictwo zawodowe czy szkolenia.

Globalizacja i postęp technologiczny pozwalają dziś na dotarcie z informacją i pomocą do dużej grupy osób, ale istota tej pomocy sprowadza się do tego samego, co sto lat temu- do połączenia pracodawcy z osobami poszukującymi pracy.

Jubileusz jest znakomitą okazją do podziękowania pracodawcom, samorządom oraz wszystkim partnerom Powiatowego Urzędu Pracy w Turku za wieloletnią współpracę, podejmowane inicjatywy i wspólne dotychczasowe osiągnięcia.

   

Z wyrazami szacunku
Beata Bartczak
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku
wraz z pracownikami