Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 8.1.2 WRPO Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Jego całkowita wartość wynosi: 212 485,00 złotych. Projekt będzie współrealizowany z Nadleśnictwem Turek.

W projekcie wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, wychowankowie Domu Dziecka w Kaczkach Średnich, Domu Dziecka w Nowym Świecie oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku.

W ramach projektu realizowane będą zadania rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy z przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki. 

Zaplanowano również wyposażenie pracowni przedmiotowych: z biologii, fizyki, chemii, matematyki, geografii. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane podczas prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.  Organizowane będą również warsztaty edukacyjne, w trakcie których proponuje się uczestnikom praktyczne poznawanie świata poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń, zapoznaje się uczestników z metodologią badań naukowych dzięki czemu uczy się dzieci i młodzież samodzielnego myślenia w rozwiązywaniu naukowych problemów oraz zwraca się uwagę na fakt, jak ważna w procesie poznania jest właściwa interpretacja wyników.

W partnerstwie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Turek realizowane będą zajęcia edukacyjne.

Ponadto organizowane będą warsztaty wyjazdowe terapeutyczne organizowane we współpracy z Domem Dziecka w Kaczkach Śr. i Domem Dziecka w Nowym Świecie dla wychowanków ośrodków. Podczas pobytu na warsztatach będzie przeprowadzona indywidualna diagnoza potrzeb uczniów.