2019.10.09

Konsultacje programu współpracy na rok 2020

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu Tureckiego
ogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego.

 

I. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 

II. Termin konsultacji:od 09.10.2019 r. do 16.10.2019 r. do godz. 14 00.

 

III. Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres poczty

elektronicznej: oswiata@powiat.turek.pl.

 

IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji, Starostwa Powiatowego w Turku.

 

 

 

 

Wicestarosta

/-/

Władysław Karski

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1. Projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.