2016.12.14

2016.12.14

Krajowy Fundusz Szkoleniowy-wsparcie dla pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje, iż przyjmuje wnioski
o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach III naboru uzupełniającego.

Wnioskowane działania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego naboru muszą rozpocząć się w 2016 roku i zakończyć do 31.03.2017 r.

Wnioskowana przez pracodawcę kwota wsparcia na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego nie może przekroczyć 4.253,10 zł, natomiast wsparcie w zakresie kursów językowych nie może przekroczyć kwoty 27,00 zł za jedną osobogodzinę.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy umożliwia dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być

dofinansowane,

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca zainteresowany dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, musi złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej,
do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Turku (www.pup.turek.pl) w zakładce „Pliki do pobrania dla pracodawców”) oraz w siedzibie urzędu: ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, pokój nr 103,
tel. (63) 280 23 46.