2021.12.29

Uwaga! Ważny obowiązek dla stowarzyszeń, fundacji oraz ochotniczych straży pożarnych

None

ZGŁOSZENIA DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

31 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2021 poz. 815), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych. Niedokonanie wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi.

Podmioty wpisane do KRS do dnia 31 października 2021 r. włącznie – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
(tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania) już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu tureckiego do zapoznania się z poniższymi odnośnikami.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie:

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

W związku ze zmianą przepisów, Portal Organizacji Pozarządowych NGO.pl udostępnił specjalny poradnik, dostępny pod adresem:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja