2021.12.31

UWAGA ! Zmiana numerów kont bankowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

rachunek podstawowy Powiatu Tureckiego

65 1090 1229 0000 0001 4916 2315

dotacje (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

dotacje z Funduszu Wsparcia

dotacje i kary z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pomoce finansowe z Gmin Powiatu Tureckiego

udziały w PIT dla powiatów - z Ministerstwa Finansów

zwroty z tytułu udziału w PDOP (CIT)

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

subwencje ogólne dla powiatów

rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów

część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

środki finansowe za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo-wychowawczej przekazane z innych jednostek samorządu terytorialnego

dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi – środki z WUW

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zalesienia)

dochody gromadzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Tureckiego

 

rachunek podstawowy urzędu (Starostwa Powiatowego w Turku)

68 1090 1229 0000 0001 4918 4765

 

wpłaty komunikacyjne

opłaty rejestracyjne i prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki, pozwolenia czasowe, tablice,

licencje i zaświadczenia transportu samochodowego, legitymacje instruktora,

opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów,

karty wędkarskie,

czynsze,

koszty eksploatacyjne,

opłaty geodezyjne,

 

dochody Skarbu Państwa (rachunek Starostwa Powiatowego w Turku)

14 1090 1229 0000 0001 4918 4767

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

przekształcenie prawa własności,

wykup,

odsetki,

służebność,

odszkodowania,

rachunek sum depozytowych (rachunek Starostwa Powiatowego w Turku)

41 1090 1229 0000 0001 4918 4766

 

wadia,

zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Starostwo Powiatowe w Turku informuje, iż opłatę skarbową w sprawach dla których organem jest Starostwo Powiatowe w Turku należy uiszczać gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego (ul. Kaliska 59) bądź przelewem na poniższe konto:

Urząd Miejski w Turku

39 1090 1229 0000 0000 2201 3437

 

 Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Turku.

Informacje dotyczące rachunków bankowych pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu znajdują się na poszczególnych stronach biuletynu tych jednostek.