2022.05.12

Wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy w zakresie zatrudnienia

1. Punkt informacyjno – kontaktowy dla obywateli Ukrainy

tel. 63 280 23 83, pok. 2

W punkcie informacyjno – kontaktowym zapewnione jest kompleksowe wsparcie dla cudzoziemców poprzez dostęp do fachowej wiedzy i poradnictwa z zakresu funkcjonowania w Polsce w obszarze: rynku pracy (w tym pośrednictwa pracy), rozwoju kompetencji, praw osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz włączenia społecznego
i kulturowego.

W dni robocze w godzinach 9.00 – 12.00 zapewniona jest również obsługa w języku ukraińskim.

2. Pomoc w znalezieniu pracy

Korzystanie z usług pośrednictwa pracy nie wymaga rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Aktualne oferty pracy dostępne są:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu;
 • strona internetowa Urzędu praca.gov.pl;
 • Centralna Baza Ofert Pracy oferty.praca.gov.pl – jest to wspólna baza urzędów pracy, w której prezentowane są informacje o aktualnych ofertach pracy, propozycjach staży
  z urzędu, a także ofertach pracy pracodawców krajowych, którzy poszukują pracowników z obszaru naszego kraju i tzw. rynku unijnego realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy;
 • aplikacja ePraca – nowoczesne narzędzie dla osób szukających pracy;
 • Urzędy Gmin i Miast w powiecie tureckim;
 • lokalna prasa „Echo Turku” - tygodnik lokalny ukazujący się na terenie powiatu tureckiego

Telefon do pośrednika pracy: 63 280 23 62, pok. nr 1

3. Informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców i legalności zatrudnienia

tel. 63 280 23 83, pok. nr 2.

4. Rejestracja bezrobotnych cudzoziemców

Rejestracja cudzoziemców jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

tel. 63 280 23 60, 63 280 23 61

5. Aktywizacja zawodowa

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą zostać objęte wsparciem w ramach programów rynku pracy, w miarę posiadanych środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku.

Obszary wsparcia;

- zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności – szkolenia,

- dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawców  – prace interwencyjne,

- nabycie doświadczenia zawodowego – staże,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 (w przypadku dziecka
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7) jeżeli bezrobotny zostanie skierowany na staż lub szkolenie pod warunkiem osiągnięcia z tego tytułu miesięcznie dochodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za prace,

- zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu skierowanemu bezrobotnemu: na szkolenie, przez okres odbywania u pracodawcy stażu, na badania lekarskie lub psychologiczne, do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy,

- finansowania kosztów nostryfikacji dyplomu lub kosztów postępowania o potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

6. Ważne informacje

 • Rejestr certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia dostępny jest na stronie stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ)
 • „Zielona Linia” to centrum informacyjno-konsultacyjne służb zatrudnienia. Na stronie internetowej zielonalinia.gov.pl lub pod numerem telefonu 19524 uzyskasz wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy świadczonej przez służby zatrudnienia na terenie całego kraju.
 • Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru
  i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie tel. 22 111 35 88.

 

Підтримка щодо працевлаштування громадян України, що прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року 

Інформаційно-консультативний пункт для громадян України

Тел. 63 280 23 83, кабінет № 2

Інформаційно-консультативний пункт надає всебічну підтримку іноземцям через забезпечення доступу до професійних знань та надаючи консультації щодо функціонування в Польщі ринку праці (включно із працевлаштуванням), розвитку компетенцій, прав безробітних і пошукачів, а також щодо соціальної та культурної інтеграції.

У робочі дні з 9:00 до 12:00 години обслуговування може також здійснюватися українською мовою.

Допомога у пошуку роботи

Для отримання послуг щодо працевлаштування не потрібна реєстрація як безробітного або як особи, що шукає роботу, в Повітовій службі зайнятості (Powiatowy Urząd Pracy).

Актуальні пропозиції щодо роботи можна відслідковувати:

 • на дошці оголошень безпосередньо в службі зайнятості (Urząd Pracy);
 • на веб-сайті praca.gov.pl;
 • в Центральній базі вакансій:praca.gov.pl – це загальна база даних служб зайнятості, в якій представлена інформація про актуальні пропозиції щодо роботи, стажування, а також вакансії від місцевих роботодавців, які шукають працівників в Польщі та ЄС. Дані напрями реалізують повітові та воєводські служби зайнятості;
 • додаток ePraca – сучасний інструмент для тих, хто шукає роботу;
 • Уряди Гмін та Міст в Турецькому повіті;
 • місцева преса „Echo Turku” («Ехо Турку») – місцевий тижневик, що розповсюджується на території Турецького повіту.

Контактний номер телефону до агентства із працевлаштування: 63 280 23 62, кабінет №1.

Інформація щодо працевлаштування іноземців та законних підстав працевлаштування

Тел. 63 280 23 83, кабінет №2.

Реєстрація безробітних іноземців

Реєстрація іноземців як безробітних або осіб, що шукають роботу

Тел. 63 280 23 60, 63 280 23 61

Професійна активація

Особи, зареєстровані як безробітні, можуть отримати допомогу в рамках програм щодо ринку праці, залежно від доступних фінансових ресурсів Повітової служби зайнятості в Турку (Powiatowy Urząd Pracy).

Можлива підтримка у вигляді:

- отримання нової кваліфікації або навичок,

- співфінансування оплати праці для роботодавців – інтервенційні роботи,

- отримання професійного досвіду - стажування,

- відшкодування витрат на догляд за дитиною/дітьми до 6 років (у випадку підтвердженої інвалідності у дитини – до 7 років), якщо безробітний буде направлений на стажування чи навчання, за умови якщо його місячний дохід не перевищує мінімальної заробітної плати,

- відшкодування безробітному витрат на проїзд від місця проживання та назад під час навчання або стажування у роботодавця, до місця медичного чи психологічного обстеження, а також до роботодавця, який відкрив вакансію,

- покриття витрат на нострифікацію (визнання) диплому або витрат на процедуру підтвердження закінчення навчання певного рівня.

Важлива інформація

 • Реєстр сертифікованих польських агентств із працевлаштування доступний на сайті stor.praca.gov.pl у вкладці Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ).
 • „Zielona Linia” («Зелена лінія») – інформаційно-консультативний центр служби зайнятості. На сайті zielonalinia.gov.pl або за телефоном 19524 ви отримаєте всю необхідну інформацію про допомогу, яку надають служби зайнятості по всій країні.
 • Національна інспекція праці (Państwowa Inspekcja Pracy) є контролюючим органом, що здійснює нагляд за дотриманням трудового законодавства, зокрема, щодо правил і техніки безпеки та гігієни на виробництві, а також щодо законності найму та іншої оплачуваної роботи в обсязі, визначеному законом.

Тел. 22 111 35 88.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

(Повітова служба зайнятості в Турку)

Komunalna, 6

62-700 Turek

tel. 63 280 23 40

e-mail: potu@praca.gov.pl

www.turek.praca.gov.pl