RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Cel projektu
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Beneficjent
None
Wartość
18 479 993.00 PLN
Wartość dofinansowania
18 479 993.00 PLN - RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Procent dofinansowania
100% - RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (https://www.gov.pl/web/edukacja/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2020 - 2022

Rządowy Fundusz Inwestycji Loklanych:

 

RFIL I pula

 

Wniosek złożóny przez Powiat Turecki o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Kwota wnioskowanych środków:  2.479.993,00 zł

Kwoata otrzymanych środków: 2.479.993,00 zł

 

Kwota została przeznaczona na nw. zadania inwstycyjne:

 

W roku 2020

1. Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej

    dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - w wyskości 1.305.000,00 zł

2.  Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - w wysokości 1.164.993,00 zł

Razem w roku 2020 - 2.469.993,00 zł

 

W roku 2021

1.   ...... - w wysokości 10.000,00 zł

Razem w roku 2021 - 10.000,00 zł

 

Końcowe rozliczenie I puli 2020 - 2021 

2.469.993,00 zł + 10.000,00 zł = 2.479.933,00 zł

 

 

RIFL II pula (I nabór)

 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Przedmiot i krótki opis inwestycji:

Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa: oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, oddziału dziecięcego, oddziału pomocy doraźnej, pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego; wymieniona zostanie winda i agregat prądotwórczy.

Inwestycja obejmuje koszty: dokumentacji projektowej, przebudowy oddziałów, wyposażenia oddziałów, nadzoru inwestorskiego.

Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji:

listopad 2020 – grudzień 2022

Inwestycja wpisuje się w trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Dzięki inwestycji poprawi się jakość służby zdrowia. Zrównoważony rozwój to budowanie konkurencyjnej gospodarki korzystającej z zasobów racjonalnie i oszczędnie z zastosowaniem rozwiązań technologicznych nie wpływających negatywnie na środowisko. Inwestycja zapewnia działanie zgodne z ideą ładu społecznego i gwarantuje pacjentom dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie.

 SP ZOZ w Turku jest jedynym szpitalem w powiecie tureckim i obejmuje zasięgiem opieki zdrowotnej wszystkich mieszkańców powiatu. Jakość i komfort opieki medycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów ulegną poprawie.

Dzięki wymianie windy zlikwidowana zostanie bariera architektoniczna utrudniająca funkcjonowanie przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym problemy z poruszaniem się. Inwestycja dotyczy dostosowania oddziałów i pomieszczeń szpitala do wymogów użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz spełnienia wymagań sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. , w tym m.in. dostosowanie sal, łazienek, korytarzy.

Kwota otrzymanych środków: 12.000.000,00 zł

Informacja o zmianie zakresu kosztu i zakresu przedmiotu wydatku majątkowego

ww. zadania Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku

w następujący sposób – nowy zakres inwestycji obejmuje:

  1. Przebudowę oddziału ginekologiczno - położniczego z sala porodową i oddziałem noworodkowy (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia oddziału, inspektora nadzoru),
  2. Wymianę agregatu prądotwórczego (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, inspektora nadzoru).

Nowy szacunkowy koszt inwestycji przy zmienionym zakresie rzeczowym będzie wynosił 12 mln. zgodnie otrzymanym dofinansowaniem. Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję pozostaje bez zmian. A udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w zmienionej wartości planowanej inwestycji wyniesie 100%

 

31 marca 2021 roku

Podpisanie porozumienia określającego wzajemne relacje Stron i zasady współpracy Powiatu Tureckiego i SP ZOZ w Turku podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku finansowanego z środków pozyskanych przez Powiat Turecki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Powiat zobowiązuje się w szczególności do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych w wysokości 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych i 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez SP ZOZ w Turku w latach 2021 i 2022 zadania i udzielenia SP ZOZ w Turku dotacji celowej na ww. zadanie, z czego:

  • w roku 2021 w kwocie 5.048.550,00 zł
  • w roku 2022 w kwocie 6.951.450,00 zł

Realizacja zadania odbywać się będzie w okresie od 29 marca 2021 do 31 października 2022 r.

 

31 marca 2021 roku

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów SPZOZ w Turku - środki na rok 2021 w kwocie 5.048.550,00 zł

Realizacja do 31 grudnia 2021 roku

 

 

RIFL III pula (II nabór)

 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

do Wojewody Wielkopolskiego

Przedmiot i krótki opis złożónych wniosków i inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek  1+967,52 do 4+795,01 etap II

    Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

    Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

    Szacowany koszt inwestycji: 3.853.195,43 zł brutto

2. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km

   Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł

   Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

   Szacowany koszt inwestycji: 3.199.628,89 zł brutto

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

    Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł

    Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

    Szacowany koszt inwestycji: 1.298.687,51 zł brutto

 

Rozstrzygnięcie III puli (II nabór) Rzadowego Funduszu Inwstycji Lokalnych - 31 marca 2021 roku

 

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek  1+967,52 do 4+795,01 etap II

         Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

         Kwota przyznanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

         Pozycja nr 52 listy zatwierdzającej Wojewody Wielkopolskiego

         Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

         Szacowany koszt inwestycji: 3.853.195,43 zł brutto

 

         Informacja przesłana do Wojewody o zmianię zakresu przedmiotu ww. wydatku majątkowego

         stan na dzień 27 kwietnia 2021 roku

 

         Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach rządowego

        Funduszu Inwestycji Lokalnych III pula (II nabór)

         w wysokości 1 mln złotych na zadanie nr 1 zostałby przeznaczone na dwa zadania majątkowe:

 

        1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie

               odcinek 1+967,52 do 4+795,01 etap II

               Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 773.753,69 zł brutto

               Klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60014

               Udział wydatków z Funduszu w wartości inwestycji: 20,08 %

               Szacunkowy koszt inwestycji: 3.853.195,43 zł brutto

              i

      1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin - Wietchinin w m. Gąsin

             Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): kwota 226.246,31 zł brutto

             Klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60014

             Udział wydatków z Funduszu w wartości inwestycji: 46,17 %

             Szacunkowy koszt inwestycji: 489.993,17 zł brutto

 

             Razem RFIL III pula (II nabór) 1 zadanie: 1.000.000,00 zł brutto

 

  1. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km

         Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł brutto

         Kwota przyznanych środków: 2.000.000,00 zł brutto

         Pozycja nr 34 listy zatwierdzającej Wojewody Wielkopolskiego

         Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

         Szacowany koszt inwestycji: 3.199.628,89 zł brutto

 

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

         Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

         Kwota przyznanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

        Pozycja nr 69 listy zatwierdzającej Wojewody Wielkopolskiego

        Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

        Szacowany koszt inwestycji: 1.298.687,51 zł brutto

 

     4. Całkowita kwota dofinansowania: 4.000.000,00 zł brutto - II nabór (III pula)

 

 

 

Etapy realizacji

2021.04.27 Informacja do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego - III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.01 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Podpisanie umowy dotacja pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku na rok 2021 - Przebudowa oddziałów SP ZO- RIFL II pula (I nabór)Z
2021.03.31 Podpisanie porozumienia określającego wzajemne relacje Stron i zasady współpracy Powiatu Tureckiego i SP ZOZ w Turku podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Rozstrzygnięcie II naboru (III puli) wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RIFL
2021.03.12 Uroczyste otwarcie pracowni tomografu komputerowego w SP ZOZ w Turku - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.wielkopolska.tv - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - facebook @powiatturekpl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.powiat.turek.pl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.turek.net.pl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.iturek.net - tomograf - RIFL I pula
2021.01.22 Informacja do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego i kwotowego - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.01.21 Informacja do Wojewody Wielkopolskiego o wykorzystania środków Funduszu za 2020 - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku- RIFL II pula (I nabór)
2021.01.12 Informacja do Wojewody Wielkopolskiego o wykorzystania środków Funduszu za 2020 - RIFL I pula
2020.12.23 Złożenie wniosku RIFL III pula (II nabór) o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) do Wojewody Wielkopolskiego
2020.12.08 Rozstrzygnięcie konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2020.09.28 Złożenie wniosku RIFL II pula (I nabór) o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego -Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku
2020.08.06 Złożenie wniosku RIFL I pula o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Galeria zdjęć