RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Cel projektu
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
18 479 993.00 PLN
Wartość dofinansowania
18 479 993.00 PLN, w tym:
 • 2 479 993.00 PLN - RFIL I pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
 • 12 000 000.00 PLN - RFIL II pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
 • 1 000 000.00 PLN - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Przebudowa drogi powiat. nr 4507P Czachulec-Dziew
 • 2 000 000.00 PLN - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrzą
 • 1 000 000.00 PLN - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Miłacz.-Skar
Procent dofinansowania
100%, w tym:
 • 13% - RFIL I pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
 • 65% - RFIL II pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
 • 5% - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Przebudowa drogi powiat. nr 4507P Czachulec-Dziew
 • 11% - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrzą
 • 5% - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Miłacz.-Skar
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (https://www.gov.pl/web/edukacja/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2020 - 2022
Dokumenty do pobrania
RFIL I pula - zestawienie kwot do wypłaty - sierpień 2020
RIFL II pula - zestawienie przyznanych środków - grudzień 2020
RIFL I pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2020
RIFL II pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2020
RIFL II pula - informacja nr 1 o zmianie zakresu rzecz. i kwot.
RIFL III pula (II nabór) - rozstrzygnięcie wniosków
RIFL II pula - podpisanie poroz. Powiat i SP ZOZ - 31.03.2021
RIFL II pula - podp. umowy dotacji 2021r dla SP ZOZ - 31.03.2021
RIFL III pula - infor. nr 1 o zmianie zakresu rzeczowego i kwot.
RIFL III pula - infor. nr 2 o zmianie zakresu rzeczowego i kwot.
RFIL III pula-prot. odbioru końc. z dnia 22.07.2021-droga Gąsin
RIFL II pula - aneks nr 1 do poroz. Powiat i SP ZOZ - 01.09.2021
RFIL III - Prot. odbioru końc. z dnia 30.11.2021-droga Dziewiąt
RIFL II pula - informacja nr 2 o zmianie zakresu rzecz. i kwot.
RFIL III pula-prot. odbioru końc. z dnia 26.11.21-droga Skarżyn
RFIL I pula - inf. o zmianie nr konta
RFIL II pula (I nabór) - inf. o zmianie nr konta
RFIL III pula (II nabór) - inf. o zmianie nr konta - Dziewiątka
RFIL III pula (II nabór) - inf. o zmianie nr konta - Mi-Skarżyn
RFIL III pula (II nabór) - inf. o zmianie nr konta - Pol-Chrząb
RIFL III pula - infor. nr 3 o zmianie zakresu rzeczowego i kwot.
RIFL II pula - aneks nr 2 do porozum. PT-SPZOZ - 15.12.21
RFIL II pula - aneks nr 2 do umowy dotacji dla SP ZOZ - 16.12.21
RIFL II pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021
RIFL I pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021
RIFL I pula - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund.
RFIL III pula (II nabór) - inf. za 2021 - Pol-Chrząb
RFIL III pula (II nabór) - inf. za 2021 - Miłacz.-Skarżyn
RFIL III pula (II nabór) - inf. za 2021 - droga Dziewiątka
RFIL III pula (II nabór) - inf. końcowa wyk.- Miłacz.-Skarżyn
RIFL II pula - podp. umowy dotacji 2022r dla SP ZOZ - 03.01.2022
RFIL II pula - aneks nr 1 do umowy dotacji dla SP ZOZ - 21.02.22
RIFL III pula - infor. nr 4 o zmianie zakresu rzeczowego i kwot.
RIFL II pula - aneks nr 3 do porozum. PT-SPZOZ - 28.04.22
RFIL II pula - aneks nr 2 do umowy dotacji dla SP ZOZ - 28.04.22
RFIL III pula (II nabór) - inf. końcowa wyk.- Polichno - Chrząb.
RIFL III pula - infor. nr 5 o zmianie kwot. - droga Pol.-Chrząb.
RIFL II pula - aneks nr 4 do porozum. PT-SPZOZ - 11.10.22
RFIL II pula - aneks nr 3 do umowy dotacji dla SP ZOZ - 11.10.22
RIFL II pula - infor. nr 4 o zmianie zakresu rzeczowego i kwot.
RFIL III pula (II nabór) - inf. końcowa wyk.- droga Dziewiątka
RIFL II pula - infor. nr 5 o zmianie terminu zakończenia zadania
RIFL II pula - aneks nr 5 do porozum. PT-SPZOZ - 15.11.22
RFIL II pula - aneks nr 4 do umowy dotacji dla SP ZOZ - 16.11.22
RIFL II pula - aneks nr 6 do porozum. PT-SPZOZ - 30.12.22
RFIL II pula - umowa dotacji dla SP ZOZ na 2023 - 03.01.23
RIFL II pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2022

Rządowy Fundusz Inwestycji Loklanych:

 

RFIL I pula

 

Wniosek złożóny przez Powiat Turecki o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Kwota wnioskowanych środków:  2.479.993,00 zł

Kwota otrzymanych środków: 2.479.993,00 zł

Kwota została przeznaczona na nw. zadania inwstycyjne w roku 2020 i 2021:

W roku 2020

1.   Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej

      dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - w wyskości 1.305.000,00 zł

2.   Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - w wysokości 1.164.993,00 zł

Razem w roku 2020 - 2.469.993,00 zł

W roku 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

w wysokości 10.000,00 zł + odsetki za prowadzenie rachunku funduszu RFIL I pula 517,21 zł

Razem w roku 2021 - 10.517,21 zł

Końcowe rozliczenie I puli 2020 - 2021 

2.469.993,00 zł (2020) + 10.000,00 zł (2021) = 2.479.933,00 zł + odsetki za prowadzenie rachunku 517,21 zł (2021)

 

RFIL II pula (I nabór)

 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Przedmiot i krótki opis inwestycji:

Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa: oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, oddziału dziecięcego, oddziału pomocy doraźnej, pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego; wymieniona zostanie winda i agregat prądotwórczy.

Inwestycja obejmuje koszty: dokumentacji projektowej, przebudowy oddziałów, wyposażenia oddziałów, nadzoru inwestorskiego.

Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji:

listopad 2020 – grudzień 2022

Inwestycja wpisuje się w trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Dzięki inwestycji poprawi się jakość służby zdrowia. Zrównoważony rozwój to budowanie konkurencyjnej gospodarki korzystającej z zasobów racjonalnie i oszczędnie z zastosowaniem rozwiązań technologicznych nie wpływających negatywnie na środowisko. Inwestycja zapewnia działanie zgodne z ideą ładu społecznego i gwarantuje pacjentom dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie.

 SP ZOZ w Turku jest jedynym szpitalem w powiecie tureckim i obejmuje zasięgiem opieki zdrowotnej wszystkich mieszkańców powiatu. Jakość i komfort opieki medycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów ulegną poprawie.

Kwota otrzymanych środków: 12.000.000,00 zł

 

Informacja o zmianie zakresu kosztu i zakresu przedmiotu wydatku majątkowego - 30.11.2021

ww. zadania Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku w następujący sposób – nowy zakres inwestycji obejmuje:

 1. Przebudowę oddziału ginekologiczno - położniczego z sala porodową i oddziałem noworodkowym (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia oddziału, inspektora nadzoru),
 2. Wymianę agregatu prądotwórczego (koszty robót budowlanych i inspektora nadzoru).

 

Informacja o zmianie zakresu kosztu i zakresu przedmiotu wydatku majątkowego - 27.10.2022

ww. zadania Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku w następujący sposób – nowy zakres inwestycji obejmuje:

 1. Przebudowę oddziału ginekologiczno - położniczego z sala porodową i oddziałem noworodkowym (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia oddziału, inspektora nadzoru),
 2. Wymianę agregatu prądotwórczego (koszty robót budowlanych i inspektora nadzoru).
 3. Zakup mamografu cyfrowego na wyposażenie działu diagnostyki obrazowej

 

Informacja o zmianie terminu zakończenia zadania - 14.11.2022

ww. zadania Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku w następujący sposób – nowynowy termin sierpeiń 2023 roku

 

Podpisanie porozumienia z dnia 31 marca 2021 roku - określającego wzajemne relacje Stron i zasady współpracy Powiatu Tureckiego i SP ZOZ w Turku podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku finansowanego z środków pozyskanych przez Powiat Turecki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Powiat zobowiązuje się w szczególności do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych w wysokości 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych i 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez SP ZOZ w Turku w latach 2021 i 2022 zadania i udzielenia SP ZOZ w Turku dotacji celowej na ww. zadanie:

Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 01 września 2021 roku do porozumienia

Podpisanie aneksu nr 2 z dnia 15 grudnia 2021 roku do porozumienia

Podpisanie aneksu nr 3 z dnia 28 kwietnia 2022 roku do porozumienia 

Podpisanie aneksu nr 4 z dnia 10 października 2022 roku do porozumienia - kwota dotacji 12.022.597,67 zł brutto

Podpisanie aneksu nr 5 z dnia 15 listopada 2022 roku do porozumienia 

Podpisanie aneksu nr 6 z dnia 30 grudnia 2022 roku do porozumienia 

 

Podpisanie umowy dotacji na rok 2021 pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów SPZOZ w Turku

Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 23 września 2021 roku do umowy dotacji 

Podpisanie aneksu nr 2 z dnia 16 grudnia 2021 roku do umowy dotacji 

 

Podpisanie umowy dotacji na rok 2022 pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów SPZOZ w Turku

Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 21 lutego 2022 roku do umowy dotacji 

Podpisanie aneksu nr 2 z dnia 28 kwietnia 2022 roku do umowy dotacji 

Podpisanie aneksu nr 3 z dnia 11 października 2022 roku do umowy dotacji 

Podpisanie aneksu nr 4 z dnia 16 listopada 2022 roku do umowy dotacji 

 

Podpisanie umowy dotacji na rok 2023 pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów SPZOZ w Turku

 

Rzoliczenie środków z SP ZOZ w Turku

2021- I transza środków - lipiec 2021 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 68.880,00 zł brutto

2022 - I transza środków - marzec 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 2.085.710,96 zł brutto

2022 - II transza środków - kwiecień 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 2.023.641,99 zł brutto

2022 - III transza środków - czerwiec 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 1.507.498,29 zł brutto

2022 - IV transza środków - czerwiec 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 19.148,40 zł brutto

2022 - V transza środków - lipiec 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 5.699,82 zł brutto

2022 - VI transza środków - wrzesień 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 147.880,13 zł brutto

2022 - VII transza środków - październik 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 613.141,91 zł brutto

2022 - VIII transza środków - październik 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 26.756,40 zł brutto

2022 - IX transza środków - październik 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  41.026,03 zł brutto

2022 - X transza środków - listopad 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  1.740.96 zł brutto

2022 - XI transza środków - grudzień 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  85.484,98 zł brutto

2022 - XII transza środków - grudzień 2022 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  12.960,00 zł brutto

2023 - I transza środków - styczeń 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  475.556,40 zł brutto

2023 - II transza środków - styczeń 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  1.507.498,29 zł brutto

2023 - III transza środków - styczeń 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  669.559,89 zł brutto

2023 - IV transza środków - styczeń 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  66.667,50 zł brutto

2023 - V transza środków - marzec 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  2.650,00 zł brutto

2023 - VI transza środków – kwiecień 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  39.202,27 zł brutto

2023 - VII transza środków – maj 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  8.523,90 zł      brutto

2023 - VIII transza środków - maj 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  15.465,78 zł brutto

2023 - IX transza środków - maj 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  1.507.498,29 zł brutto

2023 - X transza środków - maj 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  64.800,00 zł      brutto

2023 - XI transza środków - czerwiec 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  20.606,64 zł brutto

2023 -XII transza środków – sierpień 2023 - kwota przekazanych środków do SP ZOZ -  1.004.998,84 zł brutto

 

RFIL III pula (II nabór)

 

Wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek  1+967,52 do 4+795,01 et. II

    Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

2. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km

   Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

    Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł

Rozstrzygnięcie III puli (II nabór) Rzadowego Funduszu Inwstycji Lokalnych - 31 marca 2021 roku

 

Rozliczenie III puli (II nabór) Rzadowego Funduszu Inwstycji Lokalnych

Informacja przesłana do Wojewody o zmianię zakresu i kosztów przedmiotu ww. wydatku majątkowego

stan na dzień 26 kwietnia 2022 roku

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek  1+967,52 do 4+795,01 etap II

        1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie

               odcinek 1+967,52 do 4+795,01 etap II

               Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 419.267,80 zł brutto

              wartość odebranych robót: 2.055.011,00 zł brutto (z RIFL III pula 419.267,80 zł brutto)

              I

      1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin - Wietchinin w m. Gąsin

             Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): kwota 226.246,31 zł brutto

             wartość odebranych robót: 318.194,58 zł brutto (z RIFL III pula 226.246,31 zł brutto)

             I

      1.3. Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap

             przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

             Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór):

             kwota 354.285,89 zł brutto + odsetki za prowadzenie rachunku 4.966,91 zł (31.12.2021) = 359.252,80 zł brutto

              wart. odebranych robót cześciowych: 387.744,86 zł brutto (z RIFL III pula 211.204,63 zł brutto)

              wartość odebranych robót końcowa: 733.743,43 zł brutto (z RIFL III pula 143.081,26 zł brutto) + odsetki

              razem z RIFL III pula - 354.285,98 zł brutto + 4.966,91 odsetki (31.12.2022) = 359.252,80 zł brutto

             

 1. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km

         Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 2.000.000,00 zł brutto

         wart. odebranych robót cześciowych: 304.303,80 zł brutto (z RIFL III pula 254.303,80 zł brutto)

         wartość odebranych robót końcowa: 2.269.780,11 zł brutto (z RIFL III pula 1.745.696,20 zł brutto)

         razem z RIFL III pula - 2.000.000,00 zł brutto

       Pomoc finansowa Gminy Brudzew:     

        W dniu 08 września 2021 roku podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu

        pzez Gminę Brudzew na ww. zadanie w wysokości 50.000,00 zł brutto

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

         Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 1.000.000,00 zł brutto

        wartość odebranych robót: 1.148.633,31 zł brutto (z RIFL III pula 1.000.000,00 zł brutto)

        Pomoc finansowa Gminy Malanów:     

        W dniu 18 sierpnia 2021 roku podpisano umowę w sprawie udzielenia omocy finansowej Powiatowi Tureckiemu

        pzez Gminę Malanów na ww. zadanie w wysokości 64.000,00 zł brutto

 

     4. Całkowita kwota dofinansowania: 4.000.000,00 zł brutto - III pula (II nabór)

         zadanie nr 1.1 - 419.267,80 zł brutto - przebudowa drogi w m. Dziewiątka (zdanie zakończono listopad 2021)

         zadanie nr 1.2 - 226.246,31 zł brutto - przebudowa drogi w m. Gąsin (zadanie zakończono lipiec 2021 roku)

         zadanie nr 1.3 - 354.285,89 zł brutto - przebudowa ul. Uniejowska w m. Turek  (zadanie zakończono sierpień 22 roku)

         zadanie nr 1.4 - 200,00 zł brutto - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn (zdanie zakończono listopad 2021)

         zadanie nr 2 - 2.000.000,00 zł brutto - budowa drogi Policho - Chrząblice (zadanie zakończono czerwiec 2022)

         zadanie nr 3 - 1.000.000,00 zł brutto - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn (zdanie zakończono listopad 2021)

 

 

Etapy realizacji

2023.01.05 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL II - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku pula
2023.01.04 Promocja - www.iturek.net - RIFL II - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku pula
2023.01.04 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL II - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku pula
2023.01.04 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL II - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku pula
2023.01.04 RIFL II pula - informacja do Wojewody Wielkopolskiego o wykorzystaniu środków Fund. za 2022
2023.01.03 RIFL II pula - podpisanie umowy dotacji Powiat i SP ZOZ na rok 2023 - 03.01.2023
2022.12.30 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 6 do poroz. Powiat i SP ZOZ - 30.12.2022
2022.11.16 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 4 do umowy dotacji Powiat i SP ZOZ - 16.11.2022
2022.11.15 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 5 do poroz. Powiat i SP ZOZ - 15.11.2022
2022.11.14 RIFL II pula - informacja nr 5 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie terminu zakończenia zadania - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2022.11.03 RIFL III pula (II nabór) - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund. - RIFL III pula (II nabór) - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund. - Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie
2022.10.27 RIFL II pula - informacja nr 4 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu kosztów - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2022.10.11 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 4 do poroz. Powiat i SP ZOZ - 11.10.2022
2022.10.11 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 3 do umowy dotacji 2022 Powiat i SP ZOZ - 11.10.2022
2022.09.23 Uroczyste zakończenie zadania - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przeb. ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.09.23 Promocja - www.wielkopolska.tv - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przeb. ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.09.23 Promocja - www.powiat.turek.pl - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przeb. ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.09.23 Promocja - www.turek.net.pl - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przeb. ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.09.23 Promocja - www.iturek.net - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przeb. ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.09.23 Promocja - facebook @powiatturekpl - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przeb. ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.09.23 Promocja - facebook @zdpturekpl - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przeb. ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.07.28 Informacja nr 5 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu kosztów - III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km - RIFL III pula (II nabór) - 28.07.2022
2022.07.15 RIFL III pula (II nabór) - podpisanie protokołu odbioru częściowego - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap
2022.07.04 RIFL III pula (II nabór) - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund. - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.13 Promocja - facebook @solectwoizabelin - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.13 Promocja - www.wielkopolska.tv - RIFL III pula (II nabór) -Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.13 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) -Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.13 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.13 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) -Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.13 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) -Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.13 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.13 Uroczyste otwarcie drogi - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice - RIFL III pula (II nabór)
2022.06.11 Promocja - facebook @solectwoizabelin - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.06.01 RIFL III pula (II nabór) - podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania EKO - BUD spółka cywilna - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice - RIFL III pula (II nabór)
2022.05.19 RIFL III pula - przekazanie placu budowy z wykonawca na realizację zadania PRI spółka zo.o - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.05.12 RIFL III pula - podpisanie umowy z wykonawca na realizację zadania PRI sp.zo.o - Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.05.04 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.04.28 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 2 do umowy dotacji 2022 Powiat i SP ZOZ - 28.04.2022
2022.04.28 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 3 do poroz. Powiat i SP ZOZ - 28.04.2022
2022.04.26 Informacja nr 4 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu kosztów - RIFL III pula (II nabór) - zadanie nr 1,2,3 - informacja nr 4 o zmianie zakresu kosztu i przedmiotu wydatku majątkowego na nw. zadaniach objętych wnioskami z RFIL III pula (II nabór)
2022.03.28 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.03.23 Promocja - facebook @solectwoizabelin - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.03.23 Promocja - facebook @solectwoizabelin - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.03.21 Promocja - facebook @solectwoizabelin - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.03.11 Promocja - facebook @solectwoizabelin - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.03.09 Promocja - facebook @solectwoizabelin - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.02.21 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 1 do umowy dotacji na rok 2022 Powiat i SP ZOZ - 21.02.2022
2022.01.12 RIFL III pula (II nabór) - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund. - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2022.01.12 RIFL III pula (II nabór) - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek 1+967,52 do 4+795,01 et. II
2022.01.12 RIFL III pula (II nabór) - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2022.01.12 RIFL III pula (II nabór) - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021 - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.01.12 RIFL I pula - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund.
2022.01.12 RIFL I pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021
2022.01.12 RIFL II pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021
2022.01.03 Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku na rok 2022 - Przebudowa oddziałów SP ZOZ RIFL II pula (I nabór)
2021.12.21 Promocja - www.wielkopolska.tv - RFIL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.21 Promocja - www.turek.net.pl - RFIL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.20 Uroczyste otwarcie drogi - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.12.20 Promocja - iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.20 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.20 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.20 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.17 RIFL III pula (II nabór) - zadanie nr 1,2,3 - informacja oo zmianie zakresu kosztu i przedmiotu wydatku majątkowego na nw. zadaniach objętych wnioskami z RFIL III pula (II nabór)
2021.12.16 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 2 do umowy dotacji Powiat i SP ZOZ - 16.12.2021
2021.12.15 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 2 do poroz. Powiat i SP ZOZ - 15.12.2021
2021.12.02 RFIL I pula - informacja o zmianie nr konta - Powiat Turecki
2021.12.02 RFIL II pula (I nabór) - informacja o zmianie nr konta - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku
2021.12.02 RFIL III pula (II nabór) - informacja o zmianie nr konta - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.12.02 RFIL III pula (II nabór) - informacja o zmianie nr konta - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.12.02 RFIL III pula (II nabór) - informacja o zmianie nr konta - Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie odcinek 1+967,52 do 4+795,01 etap II
2021.11.30 Podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.11.29 Informacja nr 1 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego i kwotowego - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.11.26 Podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3) - RIFL III pula (II nabór)
2021.11.16 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawca zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.11.10 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawca zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.10.12 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawca zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3) - RIFL III pula (II nabór)
2021.09.08 Pomoc finansowa Gminy Brudzew udzielenie dotacji 50.000,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice - II etap (odcinek 3)
2021.09.08 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - inspektor nadzoru wymiana agregatu prądotwórczego - 7.000,00 zł brutto
2021.09.08 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - wymiana agregatu prądotwórczego - 1.149.425,34 zł brutto
2021.09.01 Podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia określającego wzajemne relacje Stron i zasady współpracy Powiatu Tureckiego i SP ZOZ w Turku podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.08.20 Promocja www.turek24.com.pl - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.19 Promocja www.turek.net.pl - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - inspektor nadzoru przebudowa oddziału ginekolog. - położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym - 51.660,00 zł brutto
2021.08.18 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - przebudowa oddziału ginekolog. - położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym - 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Promocja www.iturek.net - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Promocja facebook @powiatturekpl - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Promocja www.powiat.turek.pl - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Pomoc finansowa Gminy Malanów udzielenie dotacji 64.000,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.14 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (uroczyste otwarcie))
2021.08.14 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (uroczyste otwarcie))
2021.08.14 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (uroczyste otwarcie))
2021.08.14 Uroczyste otwarcie drogi - RIFL III pula (II nabór) - droga Gąsin RFIL II nabór (III pula)
2021.08.06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.08.04 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.04 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.04 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.04 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.03 Przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.03 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Promocja - www.wielkopolska.tv - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.02 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.07.27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.07.27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice
2021.07.23 Informacja nr 2 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego - III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.07.22 Podpisanie protokołu odbioru końcowego - RIFL III pula (II nabór)-droga Gąsin RFIL II nabór (III pula)
2021.07.21 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap(podpisanie umowy)
2021.07.21 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap(podpisanie umowy)
2021.07.20 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap(podpisanie umowy)
2021.07.20 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap(podpisanie umowy)
2021.07.20 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap (podpisanie umowy)
2021.07.20 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap
2021.06.08 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (podpisanie umowy)
2021.06.07 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór)-droga Gąsin RFIL II nabór (III pula)
2021.06.07 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (podpisanie umowy)
2021.06.07 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (podpisanie umowy)
2021.06.07 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (podpisanie umowy)
2021.05.11 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - dokumentacja projektowa przebudowa oddziału ginekolog. - położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym - 68.800,00 zł brutto
2021.04.27 Informacja nr 1 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego - III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.01 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku na rok 2021 - Przebudowa oddziałów SP ZOZ RIFL II pula (I nabór)
2021.03.31 Podpisanie porozumienia określającego wzajemne relacje Stron i zasady współpracy Powiatu Tureckiego i SP ZOZ w Turku podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Rozstrzygnięcie II naboru (III puli) wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RIFL
2021.03.12 Uroczyste otwarcie pracowni tomografu komputerowego w SP ZOZ w Turku - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.wielkopolska.tv - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - facebook @powiatturekpl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.powiat.turek.pl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.turek.net.pl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.iturek.net - tomograf - RIFL I pula
2021.01.22 Informacja nr 1 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego i kwotowego - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.01.21 Informacja nr 1 do Wojewody Wielkopolskiego o wykorzystania środków Funduszu za 2020 - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku- RIFL II pula (I nabór)
2021.01.12 Informacja do Wojewody Wielkopolskiego o wykorzystania środków Funduszu za 2020 - RIFL I pula
2020.12.23 Złożenie wniosku RIFL III pula (II nabór) o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) do Wojewody Wielkopolskiego
2020.12.08 Rozstrzygnięcie konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2020.09.28 Złożenie wniosku RIFL II pula (I nabór) pozyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego -Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku

Galeria zdjęć