Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku - 2022

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku - 2022
Cel projektu
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
1 122 988.29 PLN
Wartość dofinansowania
524 173.72 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - Państwowy fundusz celowy
Procent dofinansowania
47% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - Państwowy fundusz celowy
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - który jest Państwowym Funduszem Celowym (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy - RFRD edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Lata realizacji
2022 - 2022

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg - edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy

 

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku.

 

Całkowita wartość inwestycji: 748.819,60 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 748.819,60 zł brutto

Niekwalifikowana wartość zadania: 0 zł

Kwota przyznanych środków 70% - 524.173,72 zł brutto

Kwota środków własnych: 224.645,88 zł brutto

Termin realizacji zadania: 04.2022 – 09.2022

Pozycja nr 35 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

 

Przebudowa ulicy powiatowej Uniejowskiej w Turku obejmuje swoim zakresem:

 • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm
 • wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
 • wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej
 • ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm
 • ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm
 • ułożenie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm
 • wykonanie oznakowania pionowego
 • wykonanie oznakowania poziomego

 

Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 9.15/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2022 roku

- kwota dofinansowania: 524.173,72 zł

- kwota środkó własnych: 627.113,00 zł

- termin zakończenia rzeczowego złego zadania: 08 listopada 2022 roku

 

Zadane to jest również dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwstycji Lokalnych III pula (II nabór)

wysokość dofinansowania z RFIL III pula wynosi

354.285,89 zł brutto + odsetki za prowadzenie rachunku 4.966,91 zł (31.12.2021) = 359.252,80 zł brutto

 

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych spółka zo.o

- wartośc umowy na roboty budowlane nr 12/2022 z dnia 12 maja 2022 roku: 1.149.786,72 zł brutto

- protokół przekazania placu budowy: 19 maja 2022 roku

- termin wykonania: 180 dni od daty podpisania umowy (tj. 08 listopada 2022 roku)

 

- odbiór cześciowy protokół odbioru cześciowego: 15 lipca 2022 roku

- wartość odebranych robót cześciowych: 387.744,86 zł brutto

- odbiór końcowy protokół obioru końcowego: 25 sierpnia 2022 roku

 - wartość odebranych robót końcowa do zafakturowania: 733.743,43 zł brutto

- tablice informacyjne - 1.500,00 zł brutto:

 

Podsumowanie:

   1. RFRD 2022 - 524.173,72 zł brutto

   2. RFIL III pula (II nabór) - 359.252,80 zł brutto

   3. Budżet Powiatu - 239.561,77 zł brutto

   4. Razem: 1.122.988,29 zł brutto

 

Rozliczenie końcowe RFRD 2022:

   1. Dofinansowanie RFRD 2022 - 524.173,72 zł brutto

   2. Wkład własny -  598.814,57 zł brutto

   3. Razem - 1.122.988,29 zł brutto

 

 

Etapy realizacji

2023.01.10 Zatwierdzenie przez Wojewodę Wielkopolskiego rozliczenia końcowego zadania pn. Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.12.13 Przesłanie do Wojewody poprawionego rozliczenia końcowego zadania
2022.09.23 Uroczyste zakończenie przebudowy ulicy powiatowej Uniejowska w Turku
2022.09.23 Promocja - www.wielkopolska.tv
2022.09.23 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.09.23 Promocja - www.turek.net.pl
2022.09.23 Promocja - www.iturek.net
2022.09.23 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.09.23 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.09.15 Przesłanie do Wojewody rozliczenia końcowego zadania
2022.08.25 Protokół odbioru końcowego - kwota odbioru końcowego do zafakturowania 733.743,43 zł brutto - całkowita kwota odebranego zadania: 1.121.488,29 zł brutto
2022.08.24 Zaświadczenie PINB - pozwolenie na użytkowanie
2022.08.12 Promocja - www.turek.net.pl
2022.08.11 Promocja - www.iturek.net
2022.08.11 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.08.11 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.08.04 Przesłanie do Wojewody Wlkp. - informacji o rozliczeniu dokonanych płatności i wykonanych robót w ramach RFRD - rozliczenie płatności wykonanych robót nr 1 - odbiór częściowy
2022.07.15 Protokół odbioru częściowego - kwota odbioru częściowego 387.744,86 zł brutto
2022.06.15 Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 15 czerwca 2022 roku do umowy dofinansowania zadania z Wojewodą Wielkopolskim RFRD edycja 2022 - umowa nr 9.15/22
2022.06.07 Promocja i informacja - www.turek.net.pl
2022.06.07 Informacja - www.powiat.turek.pl
2022.06.07 Informacja - facebook @powiatturekpl
2022.06.07 Informacja - facebook @zdpturekpl
2022.06.07 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.06.07 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.06.07 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.05.30 Uzupełnienie informacji o działaniach informacyjnych przesłana do Wojewody Wlkp.
2022.05.19 Przekazanie placu budowy - terenu budowy
2022.05.12 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - PRI spółka zo.o - wartość umowy 1.149.786,72 zł brutto
2022.05.04 Informacja o działaniach informacyjnych przesłana do Wojewody Wlkp.
2022.04.29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PRI spółka zo.o - wartość oferty 1.149.786,72 zł brutto
2022.04.29 Promocja - www.turek.net.pl
2022.04.29 Promocja - www.iturek.net
2022.04.28 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.04.26 Informacja Prezesa Rady Ministrów o przeznaczeniu środków z RFIL III pula (II nabór) w wysokości 354.285,89 zł brutto na ww. zadanie inwestycyjne
2022.04.25 Promocja - www.poznan.uw.gov.pl
2022.04.25 Promocja - facebook @wojewodawielkopolski
2022.04.25 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.04.25 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.04.25 Podpisanie umowy dofinansowania zadania z Wojewodą Wielkopolskim RFRD edycja 2022 - umowa nr 9.15/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku
2022.03.28 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00100497/01 z dnia 2022-03-28 - Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.02.18 Promocja - www.iturek.net
2022.02.18 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.02.18 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.02.17 Informacja Wojewody Wielkopolskiego dot. umieszczenia zadania na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków funduszu
2022.02.16 Lista zadań zatwierdzonych przez Premiera do dofinasowania - pozycja nr 35

Galeria zdjęć