Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II - 2022

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II - 2022
Cel projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
400 076.40 PLN
Wartość dofinansowania
244 200.27 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Procent dofinansowania
61% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - który jest Państwowym Funduszem Celowym (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD 2022 - Państwowy Fundusz Celowy - RFRD 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Lata realizacji
2022 - 2022

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg - edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II.

 

Całkowita wartość inwestycji: 348.857,54 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 348.857,54 zł brutto

Niekwalifikowana wartość zadania: 0 zł

Kwota przyznanych środków 70% - 244.200,27 zł brutto

Kwota środków własnych: 104.657,27 zł brutto

Termin realizacji zadania: 04.2022 – 09.2022

Pozycja nr 33 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

 

Sposób odprowadzenie wody z chodnika:

projektowana kanalizacja deszczowa fi 400m + studnie fi 1200mm + przykanaliki fi 200mm + wpusty deszczowe fi 500mm.

Konstrukcja chodnika: 

kostka brukowa betonowa gr 6cm, podsypka cementowo piaskowo gr 3cm, warstwa podbudowy z betonu C8/10 gr 10cm.

Konstrukcja zjazdu:

kostka brukowa betonowa gr 8cm, podsypka cementowo piaskowo gr 3cm, warstwa podbudowy z betonu C8/10 gr 20cm.

 

Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 9.14/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Aneks nr 1 z dnia 28 lipca 2022 roku

- kwota dofinansowania: 244.200,27 zł

- kwota środkó własnych: 155.876,13 zł

- termin zakończenia rzeczow złego zadania: 02 września 2022 roku

 

Wykonawca zadania:

Konsorcjum firm: VIA Krzysztof Krawczyk i VIA Leonia spółka zo.o

- wartośc umowy na roboty budowlane nr 13/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku:  398.576,40 zł brutto

- protokół przekazania placu budowy: 21 czerwca 2022 roku

- termin wykonania: 80 dni od daty podpisania umowy (tj. 02 września 2022 roku)

 

Dofinansowanie Gminy Dobra - kwota dofinansowania: 77.187,83 zł brutto (dotacja celowa na zadanie)

 

Roboty budowlane - odbiór końcowy protokół obioru końcowego: 14 września  2022 roku

- wartość odebranych robót końcowa do zafakturowania: 332.339,48 zł brutto

   1. RFRD 2022 - ..... zł brutto

   2. Dotacja Gmina Dobra - 77.187,83 zł brutto 

   3. Budżet Powiatu -  ..... zł brutto

   Całkowita wartość odebramych robót razem: 332.339,48 zł brutto

 

Tablice informacyjne - 1.500,00 zł brutto:

   1. RFRD 2022 - ..... zł brutto

   3. Budżet Powiatu - ..... zł brutto

 

Podsumowanie:

   1. RFRD 2022 - ...... zł brutto

   2. Dotacja Gmina Dobra - 77.187,83 zł brutto

   3. Budżet Powiatu - ....... zł brutto

   4. Razem: ........ zł brutto

   5. Zwrtot RFRD 2022 - ....... zł brutto

 

 

Etapy realizacji

2022.09.14 Protokół odbioru końcowego - kwota odbioru końcowego do zafakturowania 332.339,48 zł brutto - całkowita kwota odebranego zadania: 332.339,48 zł brutto
2022.08.17 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.08.17 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.07.28 Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 28 lipca 2022 roku do umowy dofinansowania zadania z Wojewodą Wielkopolskim RFRD edycja 2022 - umowa nr 9.14/22
2022.06.21 Przekazanie placu budowy - terenu budowy
2022.06.14 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.06.14 Promocja - www.turek.net.pl
2022.06.14 Promocja - www.iturek.net
2022.06.14 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.06.14 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.06.14 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - konsorcjum: VIA Krzysztof Rosiak i VIA Leonia sp.zo.o - wartość umowy 398.576,40 zł brutto
2022.06.06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - konsorcjum: VIA Krzysztof Rosiak i VIA Leonia sp.zo.o - wartość oferty 398.576,40 zł brutto
2022.05.30 Uzupełnienie informacji o działaniach informacyjnych przesłana do Wojewody Wlkp.
2022.05.04 Informacja o działaniach informacyjnych przesłana do Wojewody Wlkp.
2022.04.29 Promocja - www.turek.net.pl
2022.04.29 Promocja - www.iturek.net
2022.04.28 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.04.25 Promocja - www.poznan.uw.gov.pl
2022.04.25 Promocja - facebook @wojewodawielkopolski
2022.04.25 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.04.25 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.04.25 Podpisanie umowy dofinansowania zadania z Wojewodą Wielkopolskim RFRD edycja 2022 - umowa nr 9.14/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku
2022.04.19 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00125172/01 z dnia 2022-04-19 - Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Długa Wieś - budowa chodnika -II etap
2022.02.18 Promocja - www.iturek.net
2022.02.18 https://www.facebook.com/zdpturek/posts/pfbid04rszZPoZc9YDzDF5uT3wtGaQSE65mZfp7mTs97tDUHa3MZhj94rxoR6X3LdMh97jl?__cft__[0]=AZUhDy901gvza3XHSydNH9rD_Ujfecp8A963BNjMvNfsVNb5T9sOIsqg_2mU6FSSaQ2ELQk-1KZ7VNoP8mtfFnTciuDOZ8cpu98oylFib7oChakTN9kqN4ab12MVVgS371LtR
2022.02.18 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.02.17 Informacja Wojewody Wielkopolskiego dot. umieszczenia zadania na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków funduszu
2022.02.16 Lista zadań zatwierdzonych przez Premiera do dofinasowania - pozycja nr 33

Galeria zdjęć