Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów 2021

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów 2021
Cel projektu
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
750 963.19 PLN
Wartość dofinansowania
244 476.00 PLN - Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku
Procent dofinansowania
33% - Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku
Projekt realizowany w ramach programu:
Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej-2021)
oraz poddziałania:
Środki rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2021 roku - ŚRSO 2021
Lata realizacji
2021 - 2021

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów

Uzasadnienie techniczne:

Konieczność przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów przez rzekę Kiełbaskę wynika z uwagi na jego zły stan techniczny. Z początkiem roku 2019 została przeprowadzona ocena i ustalenie stanu technicznego oraz określenie aktualnej nośności mostu co zostało wykonane w ekspertyzie technicznej dokonanej przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia. Na podstawie dokonanych badań przeprowadzonych obliczeń wystosowano wnioski końcowe:

Ogólny stan techniczny mostu jest niepokojący, nawierzchnia jezdni i belki gzymsowe nadają się do przebudowy. Nawierzchnia jezdni jest silnie spękana i posiada liczne ubytki i deformacje. Jezdnia przy krawężnikach i chodniki są bardzo silnie zanieczyszczone i porośnięte trawami. Balustrada koroduje. Bardzo silnie uszkodzone są umocnienia skarp pod obiektem, co może doprowadzić do zapadnięcia się nasypów na dojazdach do mostu. Wsporniki podchodnikowe posiadają pęknięcia i nacieki wapienne. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu nie spełniają wymaganych oczekiwań. Zbyt niskie balustrady, bariery na dojazdach zbyt niskie z brakiem ciągłości pomiędzy barierą, a balustradą oraz zbyt niskie i uszkodzone krawężniki znacznie obniżają poziom bezpieczeństwa.

Zalecono wykonanie przebudowy obiektu w którym wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników, krawężniki izolacja pomostu, balustrady, a także wykonane zostanie odwodnienie izolacji pomostu i płyty przejściowe na dojazdach do obiektu.

 

 Uzasadnienie społeczne:

Droga powiatowa nr 3400P Koło - Brudzew – Brudzyń jet drogą powiatową łączącą bezpośrednio dwa powiaty Powiat Turecki i Powiat Kolski. Na drodze tej istnieje komunikacja zbiorowa funkcjonują 3 linie autobusowe. Stanowi o na główną ramę komunikacyjną Powiatu Tureckiego i gminy Brudzew. Stanowi ona główny dojazd do szkół, ośrodków zdrowia, urzędów publicznych i wielu zakładów pracy na trenie gminy Brudzew.

 

Wartość kosztorysowa zadania: 513.490,00 zł brutto

długość obiektu: 21,20 m długość całkowita ze skrzydełkami:  24,22 – 24,28 m

pikietaż: 9+059

klasa obciążeniowa: klasa B wg PN-85/S-10030

inne parametry dla projektowanego obiektu

• rozpiętość teoretyczna przęseł: 4,60 + 12,00 + 4,60 m
• szerokość mostu: 10,10 m
• światło pionowe pod mostem (od lustra wody): ~2,40 m
• światło poziome pod mostem: 11,50 m
• pochylenie poprzeczne jezdni na moście: ~0,4 - 0,9%
• kąt skosu mostu: 90º
• nośność użytkowa: 1/S42

 

Wykonawcą zadania jest:

Konsorcjum firm:

Vektor Klaudia Bednarz - lider

z siedzibą Golina, ul. Klonowa 12, 63 - 200 Jarocin

Vektor s.c. Sławomir Bednorz, Dariusz Ratajczak - partner

z siedzibą Golina, ul. Klonowa 12, 63 - 200 Jarocin

umowa z Wykonawcą nr 03/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku

Termin wykonania zadania: 10 grudnia 2021 roku (150 dni od daty podpisania umowy w Wykonawcą zadania)

Protokół przekazania placu buodwy: 19 lipca 2021 roku

Wartość umowy: 750.963,19 zł brutto

 

Odbiór częściowy:

Roboty częściowe zakończono: ........... 2021 roku

Protokoł odbioru kczęściowego  podpisano dnia ............. 2021 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru częściowego  z dnia ........... 2021 roku: ............ zł brutto

 

Odbiór końcowy:

Roboty zakończono: ........... 2021 roku

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia ............. 2021 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia ........... 2021 roku: ............ zł brutto

 

Etapy realizacji

Galeria zdjęć