2022.03.14

Komunikat dot. przyjmowania uczniów z Ukrainy do szkół prowadzonych przez Powiat Turecki

Informujemy, że Starosta Turecki działając w porozumieniu z Dyrektorami wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki, mając na uwadze wolę pomocy i zapewnienie kształcenia młodzieży pochodzącej z Ukrainy, podjął decyzję o utworzeniu dla tej młodzieży oddziału przygotowawczego działającego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.

Decyzja ta podyktowana jest faktem, że szkoła w Kaczkach Średnich posiada odpowiednie warunki lokalowe na utworzenie nowego oddziału.  Ponadto, przy szkole działa internat, który może zaoferować potrzebującym dzieciom zakwaterowanie na czas nauki oraz stołówka zapewniająca zakwaterowanym tam uczniom wyżywienie. Kadrę nauczycielską, w tym osoby legitymujące się znajomością języka ukraińskiego, jak i pomoc psychologów, pedagogów zapewniać będą wszystkie szkoły. W sytuacji zaś zgłoszenia się osoby z niepełnosprawnością intelektualną będącą uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, może ona zostać skierowana do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku.

Osoby zainteresowane kształceniem w szkole ponadpodstawowej i ich opiekunów zapraszamy do kontaktu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku, Panem Sławomirem Kosobudzkim, adres Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62 – 700 Turek, nr telefonu 63 222 32 58 lub z Inspektor ds. oświaty Panią Jolantą Kliś-Dzieciątkowską, nr telefonu 63 222 32 59.

Zdjęcia