Aktywna Tablica 2022 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Aktywna Tablica 2022 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
Cel projektu
Aktywna Tablica 2022 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
52 500.00 PLN
Wartość dofinansowania
42 000.00 PLN - Dotacja Rządowy Program - Aktywna Tablica edycja 2022
Procent dofinansowania
80% - Dotacja Rządowy Program - Aktywna Tablica edycja 2022
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy program AKTYWA TABLICA edycja 2022 (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2022 - 2022

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Wsparcie finansowe w 2022 roku

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe;
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów. Nowelizacja miała na celu również doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, co wynikało z utrzymującego się zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Finansowanie

Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa. Z kolei wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację Programu w 2022 roku przeznaczono z budżetu państwa 70 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

W dniu 06 lipca 2022 roku na stronie Wielkopolskie Kurator Oświaty opublikowana została zatwierdzona lista 260 szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” na pozycjach 237, 238, 239 znalazły się szkoły ponadpodstawowe których organem prowadzącym jest Powiat Turecki.

 

pozycja 237 - Technikum w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 62, 62 – 700 Kaczki Średnie

                       przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł

pozycja 238 - Technikum w Turku, ul. Milewskiego 3B, 62 – 700 Turek

                       przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł

pozycja 239 -  Branżowa Szkoła I stopnia w Turku, ul. Milewskiego 3B, 62 – 700 Turek

                        przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł

 

Technikum w Kaczkach Średnich

w ramach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

- dofinansowanie: 14.000,00 zł

- wkład własny: 3.500,00 zł

- całkowita wartość zadania: 17.500,00 zł

- rodzaj pomocy dydaktycznych:

  interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 2 szt.

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Turku

w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Turku

- dofinansowanie: 14.000,00 zł

- wkład własny: 3.500,00 zł

- całkowita wartość zadania: 17.500,00 zł

- rodzaj pomocy dydaktycznych:

  laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzania wizerunku

  i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym

  za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 4 szt.

 

Technikum w Turku

w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Turku

- dofinansowanie: 14.000,00 zł

- wkład własny: 3.500,00 zł

- całkowita wartość zadania: 17.500,00 zł

- rodzaj pomocy dydaktycznych:

  laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzania wizerunku

  i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym

  za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 4 szt.

 

Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z art. 150 tej ustawy dysponent części budżetowej, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

 

Podpisanie umowy dotacji nr WAF.557.11.6.2022.237-239 z dnia 25 sierpnia 2022 roku

pomiędzy Wojewodą Wilekopolskim a Powiatem Tureckim

dotyczy zakupu pomocy dydtaktycznych dla szkół:

1. Technikum w Kaczkach Średnich

2. Technikum w Turku

3. Branżowa Szkoła I stopnia w Turku

 

Rozliczenie końcowe:

1. Zakup 8 szt. laptopów dla ZST w Turku (4 szt. dla technikum + 4 szt. dla szkoły branżowej)

    umowa dostawy z dnia 25 października 2022 roku z firmą: PIXEL Centrum Komputerowe T. Dziedzic

    wartość umowy: 24.659,04 zł brutto/8szt.

    protokół odbiru z dnia 31.10.2022

    protokół przekazania do ZST - 14.11.2022

2. Dostawa sprzętu umożliwiającego przetwarzanie wizerunku i głosu

    w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku”

    8 szt. kamer internetowych i 8 szt. słuchawek komputerowych (4 szt. dla technikum + 4 szt. dla szkoły branżowej)

    umowa dostawy z dnia 07 grudnia 2022 roku z firmą: INTERBIURO Maciej Pietrzykowski

    wartość umowy: 10.115,52 zł brutto/ 8szt. kamer i słuchawek

    protokół odbiru z dnia 13 grudnia 2022

    protokół przekazania do ZST - 22 grudnia 2022

3. Zakup 2 szt. monitorów interaktywnych dla technikum ZSR CKP w Kaczkach Średnich

   umowa dostawy z dnia 10 listopada 2022 roku z firmą: Dreamtec spółka zo.o z Wrocławia

   wartość umowy: 12.900,00 zł brutto/2szt.

   protokół odbioru z dnia 25.11.2022

   protokół przekazania do ZSR - 02.12.2022

4. Dostawa stojaków mobilnych 2 szt. do monitorów interaktywnych 75”

    dla Technikum w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

    umowa dostawy z dnia 07 grudnia 2022 roku z firmą: Dreamtec spółka zo.o z Wrocławia

    wartość umowy: 3.198,00 zł brutto/2 szt.

    protokół odbiru z dnia 15 grudnia 2022

    protokół przekazania do ZST - 22 grudnia 2022

5. Razem: 24.659,04 zł brutto + 12.900,00 zł brutto + 10.115,52 zł brutto + 3.198,00 zł brutto = 50.872,92 zł brutto 

 

 

Etapy realizacji

2023.01.18 Promocja - www.turek.net.pl
2023.01.17 Promocja - facebook @powiatturekpl
2023.01.17 Promocja - www.powiat.turek.pl
2023.01.04 Sprawozdanie finansowe końcowe przesłane do Wojewody Wielkopolskiego - Aktywna Tablica edycja 2022
2022.12.22 Przekazanie 8 szt. kamerek internetowych i słuchawek komputerowych do ZST w Turku
2022.12.22 Przekazanie stojaków mobilnych do monitorów interaktywnych 75" - 2 szt. do Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.15 Podpisanie protokołu odbioru dostawy z firmą Dreamtec sp. zo,o - cześć nr 3 - zakup sprzętu komputerowego – zakup stojaków mobilnych do monitorów interaktywnych 75" dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – 2 szt.
2022.12.13 Podpisanie protokołu odbioru z firmą INTERBIURO M. Pietrzykowski - cześć nr 2 - zakup 8 szt. kamerek internetowych i słuchawek komputerowych dla ZST w Turku
2022.12.07 Podpisanie umowy dostawy z firmą Dreamtec sp. zo,o - cześć nr 3 - zakup sprzętu komputerowego – zakup stojaków mobilnych do monitorów interaktywnych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – 2 szt. - wartość umowy: 3.198,00 zł brutto/2 szt.
2022.12.07 Podpisanie umowy dostawy z firmą INTERBIURO M. Pietrzykowski - cześć nr 2 - zakup 8 szt. kamerek internetowych i słuchawek komputerowych dla ZST w Turku - wartość umowy 10.115,52 zł brutto
2022.12.02 Przekazanie monitorów interaktywnych 2 szt. do ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.11.25 Podpisanie protokołu odbioru z firmą Dreamtec spółka zo,o z Wrocławia - zakup sprzętu komputerowego – zakup monitorów interaktywnych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – 2 szt.
2022.11.14 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00436216/01 z dnia 2022-11-14 - zakup sprzętu komputerowego III - w części nr 2 i nr 3
2022.11.14 Przekazanie laptopów 8 szt. do ZST w Turku
2022.11.10 Podpisanie umowy dostawy z firmą Dreamtec spółka zo,o z Wrocławia - zakup sprzętu komputerowego – zakup monitorów interaktywnych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – 2 szt. - wartość umowy: 12.900,00 zł brutto/2 szt.
2022.10.31 Podpisanie protokołu odbioru z firmą PIXEL Centrum Komputerowe - zakup sprzętu komputerowego – zakup laptopów dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku – 8 szt.
2022.10.25 Podpisanie umowy dostawy z firmą PIXEL Centrum Komputerowe - zakup sprzętu komputerowego – zakup laptopów dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku – 8 szt. - wartość umowy: 24.659,04 zł brutto/8 szt.
2022.10.11 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00386682/01 z dnia 2022-10-11 - zakup sprzętu komputerowego – Zakup monitorów interaktywnych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – 2 szt.
2022.09.29 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00369291/01 z dnia 2022-09-2 - zakup sprzętu komputerowego – zakup laptopów dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku – 8 szt.
2022.09.29 Unieważnienie postępowania - część nr 2 zakup tablic interaktywnych dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.09.22 Unieważnienie postępowania - część nr 1 zakup laptopów dla ZST w Turku
2022.09.08 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00339880 z dnia 2022-09-08 - zakup sprzętu komputerowego
2022.08.31 Zabezpieczenie środków na zadanie w budżecie powiatu 2022 - uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLIII/290/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku
2022.08.25 Podpisanie umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - zakup pomocy dydaktycznych dla szkół wskazanych z wniosku - umowa nr WAF.557.11.6.2022.237-239 z dnia 25 sierpnia 2022 roku
2022.08.02 Promocja - www.iturek.net
2022.08.01 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.08.01 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.06.30 Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”
2022.05.23 Wniosek złożony przez Technikum ZST w Turku
2022.05.13 Wniosek złożony przez Branżowa Szkoła I Stopnia ZST w Turku
2022.05.13 Wniosek złożony przez Technikum ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Galeria zdjęć