Aktywna Tablica 2022 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Aktywna Tablica 2022 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
Cel projektu
Aktywna Tablica 2022 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
52 500.00 PLN
Wartość dofinansowania
42 000.00 PLN - Dotacja Rządowy Program - Aktywna Tablica edycja 2022
Procent dofinansowania
80% - Dotacja Rządowy Program - Aktywna Tablica edycja 2022
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy program AKTYWA TABLICA edycja 2022 (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2022 - 2022

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Wsparcie finansowe w 2022 roku

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe;
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów. Nowelizacja miała na celu również doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, co wynikało z utrzymującego się zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Finansowanie

Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa. Z kolei wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację Programu w 2022 roku przeznaczono z budżetu państwa 70 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

W dniu 06 lipca 2022 roku na stronie Wielkopolskie Kurator Oświaty opublikowana została zatwierdzona lista 260 szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” na pozycjach 237, 238, 239 znalazły się szkoły ponadpodstawowe których organem prowadzącym jest Powiat Turecki.

 

pozycja 237 - Technikum w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 62, 62 – 700 Kaczki Średnie

                       przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł

pozycja 238 - Technikum w Turku, ul. Milewskiego 3B, 62 – 700 Turek

                       przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł

pozycja 239 -  Branżowa Szkoła I stopnia w Turku, ul. Milewskiego 3B, 62 – 700 Turek

                        przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł

 

Technikum w Kaczkach Średnich

w ramach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

- dofinansowanie: 14.000,00 zł

- wkład własny: 3.500,00 zł

- całkowita wartość zadania: 17.500,00 zł

- rodzaj pomocy dydaktycznych:

  interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 2 szt.

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Turku

w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Turku

- dofinansowanie: 14.000,00 zł

- wkład własny: 3.500,00 zł

- całkowita wartość zadania: 17.500,00 zł

- rodzaj pomocy dydaktycznych:

  laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzania wizerunku

  i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym

  za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 4 szt.

 

Technikum w Turku

w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Turku

- dofinansowanie: 14.000,00 zł

- wkład własny: 3.500,00 zł

- całkowita wartość zadania: 17.500,00 zł

- rodzaj pomocy dydaktycznych:

  laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzania wizerunku

  i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym

  za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 4 szt.

 

Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z art. 150 tej ustawy dysponent części budżetowej, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

 

Etapy realizacji

2022.08.02 Promocja - www.iturek.net
2022.08.01 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.08.01 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.06.30 Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”
2022.05.23 Wniosek złożony przez Technikum ZST w Turku
2022.05.13 Wniosek złożony przez Branżowa Szkoła I Stopnia ZST w Turku
2022.05.13 Wniosek złożony przez Technikum ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Galeria zdjęć