Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020 - 2023 - WRPO 8.3.1

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020 - 2023 - WRPO 8.3.1
Cel projektu
Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Beneficjent
Turecka Izba Gospodarcza - Powiat Turecki - Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego
Wartość
1 087 744.80 PLN
Wartość dofinansowania
977 839.80 PLN - w tym środki wspólnotowe 924.583,08 zł i budżet państwa 53.256,72 zł
Procent dofinansowania
90% - w tym środki wspólnotowe 924.583,08 zł i budżet państwa 53.256,72 zł
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl)
oraz poddziałania:
WRPO 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Lata realizacji
2020 - 2023

Data rozpoczęcia projektu: 29 czerwca 2020

Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2023

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Nr konkursu: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19

Realizujący projekt:

Turecka Izba Gospodarcza – partner wiodący

udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerską) : 394.950,38 zł

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego - partner

udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerska) : 24.663,25 zł

Powiat Turecki - partner

udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerską) : 558.226,17 zł

 

Szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Turecki objęte wsparciem w ramach projektu, to:

 1. Zespół Szkół Technicznych w Turku
 2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Turku

 

Zadania uwzględnione w projekcie:

Zadanie nr 1. Wsparcie szkoleniowe dla uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Kursy/szkolenia/studia podyplomowe

Zadanie nr 2. Studia podyplomowe i kursy  kwalifikacyjne dla nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym wspierania wysokiej jakości kształcenia w CKP przy ZSR w Kaczkach Średnich - Kursy/szkolenia/studia podyplomowe

Zadanie nr 3. Doradztwo zawodowe i tworzenie Pik - Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie nr 4. Organizacja staży u pracodawców - Praktyki i staże

Zadanie nr 5. Doposażenie pracowni - Dostosowanie/modernizacja budynków i pomieszczeń oraz doposażenie/wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych

 

Powiat Turecki odpowiedzialny jest za realizację nw. zadań zgodie z umową partnerską:

 

Zadanie nr 1 – pozycja nr 1 do 8 i 10 do 20 (bez pozycji nr 9)

 1. Przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego dla 30 uczniów ZSR – Karta Nauczyciela
 2. Przeprowadzenie egzaminu operator wózka widłowego dla 30 uczniów ZSR - Fv
 3. Przeprowadzenie kursu eksploatacja kombajnów zbożowych z elementami precyzyjnego rolnictwa

    dla 60 uczniów ZSR - Karta nauczyciela

 1. Zakup materiałów do przeprowadzenia kursu eksploatacja kombajnów zbożowych z elementami

    precyzyjnego rolnictwa dla 60 uczniów ZSR - 3 zestawy - Fv

 1. Przeprowadzenie szkoleniaw zakresie obsługi w programowania maszyny do cięcia wodą dla 60

     uczniów ZST - Karta nauczyciela

 1. materiały bezpośredniego żużycia dla przeprowadzenie szkoleniaw zakresie obsługi

    w programowania maszyny do cięcia wodą dla 60 uczniów ZST - 3 zestawy Fv

 1. Prowadzenie szkolenia w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie DMG dla 60 uczniów ZST

    Karta Nauczyciela

 1. Materiały bezpośredniego zużycia dla prowadzenia szkolenia w zakresie obrabiarek sterowanych

    numerycznie DMG dla 60 uczniów ZST - 3 zestawy Fv

 1. Przeprowadzenie kursu SEP do 1kv dla 30 uczniów ZSR - Karta Nauczyciela
 2. Przeprowadzenie egzaminu na kursie SEP dla 30 uczniów - Fv ZSR
 3. Przeprowadzenie kursu rozliczanie czasu pracy kierowców dla 24 uczniów ZST Karta nauczyciela
 4. Przeprowadzenie szkolenia z programowania w języku C++ dla 20 uczniów ZST

      karta nauczyciela

 1. Prowadzenie szkolenia z zakresu urządzeń i technik transmisyjnych dla 20 uczniów ZST

      Karta nauczyciela

 1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu spawania MAG dla 20 uczniów ZST – Karta Nauczyciela
 2. Egzamin - szkolenie MAG dla 20 uczniów ZST - Fv
 3. Koszt zakupu materiałów do szkolenia MAG dla 20 uczniów ZST - Fv
 4. Prowadzenie szkolenia zaawansowanego w zakresie projektowania CAD/CAM dla 50 uczniów

      ZST - 10 grup - Karta nauczyciela

 1. Prowadzenie szkolenia w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS dla 60 uczniów

      ZST - Karta nauczyciela

 1. Materiały do szkolenia z obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS dla 3 grup - Fv ZST

Razem: 551.500,00 – 37.500,00 = 514.000,00 zł

Wkład własny: 52.985,00 pozycja nr 1,2,18 wniosku.

 Zadanie nr 5 – w całości pozycja nr 38

 1. Projektor multimedialny ZST

Razem: 2.300,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

 

TIG odpowiedzialny jest za realizację nw. zadań zgodnie z umową partnerską:

Zadanie nr 1 – tylko pozycja nr 9

Zadanie nr 2 – tylko pozycja nr 26

Zadanie nr 3 – pozycja 28 i od pozycji 30 do 31

Zadanie nr 4 – od pozycji 32 do 35

 

CWRKDiZ odpowiedzialne jest za realizację nw. zadań zgodnie z umową partnerską:

Zadanie nr 2 - od pozycji nr 21 do 25

Zadanie nr 3 - pozycja nr 27 i 29

 

Powiat Turecki w 2020 roku zrealizował:

Zadanie nr 1 – kursy i szkolenia dla uczniów

 Zespół Szkół Technicznych w Turku

- szkolenie w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie DMG

- kurs rozliczenia czasu pracy kierowców

- szkolenie z programów języku C++

- szkolenie z zakresu urządzeń tech. transmisyjnych

- szkolenie ze spawania MAG

- szkolenie CAD/CAM

- szkolenie w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS

Zespoł Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

- kurs operatora wózka widłowego

- kurs SEP

Zadanie nr 5 – doposażenie pracowni

- zakup projektora multimedialnego

W ramach kosztów pośrednich Powiat Turecki zakupił:

- przyłbice dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie

- kamerki internetowe + statyw na potrzeby koordynatorów projektu i nauczycieli do zdalnej pracy

- matriały biurowe dla szkoł

- materiłay promocyjne na potrzeby rekrutacji i promocji projektu

 

Powiat Turecki w 2021 roku realizuje:

Zadanie nr 1 – kursy i szkolenia dla uczniów

 Zespół Szkół Technicznych w Turku

- szkolenie w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie DMG

- kurs rozliczenia czasu pracy kierowców

- szkolenie z programów języku C++

- szkolenie z zakresu urządzeń tech. transmisyjnych

- szkolenie ze spawania MAG

- szkolenie CAD/CAM

- szkolenie w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS

- szkolenie z obsługi programowania maszyny do cięcia wodą

Zespoł Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

- kurs operatora wózka widłowego

- kurs SEP

- kurs eksploatacja kombajnów zbożowych 

 

W ramach kosztów pośrednich Powiat Turecki zakupi:

- maseczki dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie

- matriały biurowe dla szkoł

- materiłay promocyjne na potrzeby rekrutacji i promocji projektu

 

Powiat Turecki w 2022 roku realizuje:

Zadanie nr 1 – kursy i szkolenia dla uczniów

 Zespół Szkół Technicznych w Turku

- szkolenie w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie DMG

- szkolenie ze spawania MAG

- szkolenie CAD/CAM

- szkolenie w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS

- szkolenie z obsługi programowania maszyny do cięcia wodą

Zespoł Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

- kurs operatora wózka widłowego

- kurs SEP

- kurs eksploatacja kombajnów zbożowych 

 

Powiat Turecki w 2023 roku realizuje:

Zadanie nr 1 – kursy i szkolenia dla uczniów

 Zespół Szkół Technicznych w Turku

- szkolenie z obsługi programowania maszyny do cięcia wodą

Zespoł Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

- kurs eksploatacja kombajnów zbożowych 

 

UWAGA!

Informacja dot. zmian w dokumentacji rekrutacyjnej – projekt „Kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”

W związku z wejściem w życie dnia 2 sierpnia 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE i Euratom) 2018/1046 z dn. 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do budżetu ogólnego  Unii zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013,  (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013,  (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966., moc straciła podstawa prawna zbierania danych dot. sytuacji gospodarstwa domowego uczestników projektów wykazywanych w polach:

-Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

-Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Omnibus regulation działa retrospektywnie, dlatego dotychczas zebrane dane dot. powyższych kwestii zostały zanonimizowane.

Ponadto – Instytucją Zarządzającą w projekcie jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru wykonawcy WRPO 2007-2014 i 2014-2020 jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

 

Z uwagi, iż projekt Kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego nie jest projektem zakładającym aktywizację zawodową nie obowiązuje zapis dot. zobowiązania do podania informacji o statusie na rynku pracy w ciągu trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

 

 

Etapy realizacji

2023.01.17 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2023.01.16 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2023.01.16 Promocja projektu - facebook@zsrkaczki
2023.01.13 Oficjalne zakończenie kolejnych kursów dla uczniów przewidzianych na 2022 rok - ZSR CKP w Kaczkach Średnich w 2022 roku
2022.03.10 Promocja projektu - facebook @zstturek2
2022.03.07 Oficjalne zakończenie kolejnych kursów dla uczniów przewidzianych na 2021 rok - ZST w Turku w 2021 roku
2022.03.07 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2022.03.07 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2022.03.01 Rozpoczęcie kursów dla uczniów przewidzianych na 2022 rok - ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich w 2022 roku
2021.10.14 Promocja projektu - www.ituek.net
2021.10.11 Promocja projektu - www.zst.net.pl
2021.10.11 Promocja projektu - www.tig.turek.pl
2021.10.11 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2021.10.11 Oficjalne zakończenie kursów dla uczniów przewidzianych na 2021 rok - ZST w Turku w 2021 roku
2021.07.01 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2021.06.29 Oficjalne zakończenie kursów dla uczniów przewidzianych na 2021 rok - ZSR CKP w Kaczkach Średnich w 2021 roku
2021.03.01 Rozpoczęcie kursów dla uczniów przewidzianych na 2020 rok - ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich w 2021 roku
2021.02.22 Promocja projektu - www.turek.net.pl
2021.02.22 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2021.02.22 Promocja projektu - www.iturek.net
2021.02.18 Promocja projektu - facebook @zsrkaczki
2021.02.18 Uroczyste wręczenie zaświadczeń i certyfikat na zakończenie kursów i szkoleń realizowanych w ZSR CKP w Kaczkach Średnich w 2020 roku
2021.02.18 Promocja projektu - facebook @tigturek
2021.02.16 Promocja projektu - facebook @zstturek2
2021.02.16 Promocja projektu - www.zst.net.pl
2021.02.16 Uroczyste wręczenie zaświadczeń i certyfikat na zakończenie kursów i szkoleń realizowanych w ZST w Turku w 2020 roku
2020.12.17 Promocja projektu - facebook @soswturek
2020.12.17 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2020.12.17 Promocja projektu - www.iturek.net
2020.12.17 Promocja projektu - www.tig.turek.pl
2020.12.17 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2020.12.16 Podpisanie porozumienia o współpracy dot. utworzenia i działalności Punktu Informacji i Kariery w ramach projektu - TIG, Powiat Turecki oraz CWRKDiZ
2020.12.16 Inauguracja współpracy przy projekcie TIG, Powiatu Tureckiego oraz CWRKDiZ
2020.12.11 Zakończenie kursów i szkoleń dla uczniów ZST i ZSR realizowanych przez nauczycieli w 2020 roku
2020.11.20 Podpisanie umowy o dofinansowanie WRPO 8.3.1 przez Turecką Izbę Gospodarczą
2020.10.22 Zakup 140 szt. przyłbic ochronnych dla uczniów i nauczycieli biorących udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Powiat Turecki w 2020 roku
2020.10.06 Zarządzenie Starosty Tureckiego nr 42/2020 - w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa do prac w zespole
2020.10.01 Rozpoczęcie kursów dla uczniów przewidzianych na 2020 rok - ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich w 2020 roku
2020.09.29 Uchwała Zarządu Powiatu nr 388/2020 - w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu
2020.07.22 Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu - TIG - PT - CWRKDiZ
2020.05.27 Podpisanie aneksu nr 1 do listu intencyjnego w sprawie powołania partnerstwa TIG - PT - CWRKDiZ
2020.04.30 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2165 / 2020 - lista projektów wybranych do dofinansowania poz. nr 13
2019.03.14 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania partnerstwa TIG - PT - CWRKDiZ

Galeria zdjęć