Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 - 2019

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 - 2019
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego
Beneficjent
Realizowany w partnerstwie powiatów tureckiego i kolskiego
Wartość
15 000 000.00 PLN
Koszty niekwalifikowalne
1 000 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
13 300 000.00 PLN - Dofinansowanie ze środków europejskich
Procent dofinansowania
95% - Dofinansowanie ze środków europejskich
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://wrpo.wielkopolskie.pl/)
oraz poddziałania:
WRPO 9.3.2 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego
Lata realizacji
2017 - 2018

Doposażanie pracowni, a tym samym rozwijane kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i w branżach strategicznych dla regionu.

Szkoły, które zostaną objęte projektem to:

Zespół Szkół Technicznych w Turku

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Zespół Szkół Technicznych w Kole.

 

Prace modernizacyjne w ZST w Kole obejmą:

- pracownię budowy i naprawy samochodów

- pracownię użytkowania obrabiarek skrawających,

- pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej

- pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej

- pracownię diagnozowania i naprawy podzespołów samochodowych skp

- kanał przeglądowy

- pracownię diagnozowania i naprawa podzespołów samochodowych

Zakres prac modernizacyjno – remontowych obejmować będzie roboty, które w znacznym stopniu  poprawią funkcjonalność              w dostępie do budynku oraz do poszczególnych pracowni dydaktycznych  poprzez:

-  maszyny i urządzenia w poszczególnych pracowniach ze swobodnym i bezpiecznym dostępem

-  poprawę estetyki poszczególnych pracowni - malowanie ścian sufitów

-  dostosowanie oświetlenia stanowisk w oprawy energooszczędne

-  pracownie  zajęć wyposażone w sprzęt szkolny (ławki)  z możliwością  swobodnego dostępu

-  wymianę instalacji elektrycznej z dostępem dla poszczególnych stanowisk

-  wymiana  posadzek - dostosowana  do poziomu zerowego bez progów 

-  drzwi wejściowe do poszczególnych pracowni o szerokości 3.50 dwuskrzydłowe

-  umywalnie, szatnie z uwzględnieniem poziomu zerowego

- toalety uczniowskie z urządzeniami do korzystania przez uczniów o ograniczonej zdolności ruchowej

-  wejście główne do budynku - pracowni zajęć z poziomu zerowego.

 

W ZST Turek doposażona zostanie pracownia: obrabiarek skrawających, logistyki, zaawansowanych systemów pomiarowych, spawalnicza, maszyn skrawających sterowanych numerycznie, teleinformatyczna, informatyczna, elektryczna, mechatroniczna, automatyzacji procesów produkcyjnych, cyfrowych procesów graficznych, CAD/CAM, elektroniczna, wyposażenie laboratorium Smart Academy ("Mały Kopernik"). - Jednym z działań planowanych w projekcie jest zakup wyposażenia do laboratorium Smart Academy, jako centrum kreatywności, które pełnić będzie rolę związaną z promowaniem kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także przedszkoli, czyli mieszkańców gmin z terenu powiatu tureckiego i powiatu kolskiego. Biorąc pod uwagę charakter funkcjonowania laboratorium, jak i poziom zaawansowania znajdującego się w nim sprzętu technicznego działalność ww. laboratorium skierowana będzie wyłącznie do ww. grupy odbiorców.

 

W ZSR Kaczki Średnie doposażona zostanie: pracownia energia odnawialna - syst. wytw. energii, pracownia budownictwa, pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pracownia warsztatów szkolnych, pracownia spawalnictwa, pracownia obróbki skrawaniem, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, pracownia spedycji, pracownia laboratorium komputerowego, pracownia technika żywienia, organizacji reklamy.

 

W ZST Koło doposażona zostanie: pracownia Centrum diagnozy - diagnostyki pojazdów samochodowych, konstr. maszyn, pracownie egzaminacyjne, pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia obróbki skrawaniem.

Projekt jest komplementarny z projektem 8.3.1 WRPO "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" 

Etapy realizacji

2018.09.11 Rusza WaterJet Academy!
2018.07.13 13 - tego i piątek w Powiecie Tueckim to dzieje się naprawdę !
2018.06.04 3D w ZST
2018.05.28 Półmilionowa inwestycja Powiatu Tureckiego
2018.04.24 W odpowiedzi na nowoczesność
2018.03.15 Otwarcie pracowni obrabiarek
2018.03.15 Konferencja - W stronę nowoczesności i kompetencji przyszłości
2018.03.07 Rewolucji edukacyjno-technologicznej w ZST w Turku ciąg dalszy
2018.01.04 Ponad 800 tysięcy zł na sprzęt rolniczy dla ZSR w Kaczkach Średnich
2017.09.27 Era przemysłu 4.0 z systemami Profinet i Profibus DP w ZST w Turku
2017.08.23 - 2017.10.31 Przetarg na "Dostawę wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających dla ZST w Turku"
2017.08.17 Nowoczesna baza dydaktyczna w ZST
2017.05.19 - 2017.07.10 Przetarg na dostawę wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku
2017.05.12 - 2017.06.27 Przetarg na dostawę wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (CNC) dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku
2017.02.24 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu