Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.turek.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Wydziały i stanowska" Biuletynu Informacji Publicznej - w każdej z wymienionych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Turku;
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.


*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)