Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego 2016 - 2019

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego 2016 - 2019
Cel projektu
Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic szkół i placówek kształcenia zawodowego zlokalizowanych na terenie powiatów tureckiego i kolskiego od IV kwartału 2016 r. do IV kwartału 2019 r.
Beneficjent
Realizowany w partnerstwie powiatów tureckiego i kolskiego
Wartość
1 982 227.20 PLN
Wartość dofinansowania
1 784 004.48 PLN, w tym:
  • 1 684 893.12 PLN - Dofinansowanie ze środków europejskich
  • 99 111.36 PLN - Kwota dofinansowania
Procent dofinansowania
90%, w tym:
  • 85% - Dofinansowanie ze środków europejskich
  • 5% - Kwota dofinansowania
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl)
oraz poddziałania:
WRPO 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Lata realizacji
2016 - 2019

Efektem realizacji projektu będzie  przygotowanie wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektu ma spowodować skrócenie do niezbędnego minimum czasu adaptacji przyszłych pracowników, wyeliminować kosztowny i długotrwały proces przystosowania oraz przyczynić się do poprawy zdolności zatrudnieniowej uczniów i uczennic szkół kształcenia zawodowego.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

- wyposażenie w sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu istniejących obiektów szkolnych

- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez studia podyplomowe

- staże zawodowe oraz kursy/szkolenia dla uczniów i uczennic

Szkoły objęte projektem to: Zespół Szkół Technicznych w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego           w Kaczkach Średnich oraz Zespół Szkół Technicznych w Kole.

Szkoły te stanowią najistotniejszą bazę zabezpieczenia personelu technicznego dla przemysłu obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego. Z uwagi na brak technicznego szkolnictwa wyższego w regionie w zakresie inteligentnych specjalizacji, placówki szkolnictwa zawodowego stanowią jedyną możliwość do doskonalenia obecnych pracowników, w ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz doskonalenia ich w zakresie najnowszych technologii.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną następujące kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik ochrony środowiska, operator obrabiarek skrawających, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz urządzeń sanitarnych, technik cyfrowych procesów graficznych,  technik reklamy, technik mechanizacji rolnictwa, itd.

Kierunki kształcenia zaproponowane w projekcie są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i branżach strategicznych dla naszego regionu. Są to branże: wnętrza przyszłości (inteligentne technologie i materiały), przemysł jutra (maszyny i elementy maszyn, procesy specjalne oraz nowe technologie               i materiały), biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, transformacja gospodarcza i poprawa jakości życia w dziedzinie wyspecjalizowanych procesów logistycznych.

Planowana liczba uczestników/uczestniczek projektu: 631

Projekt jest komplementarny z projektem 9.3.2 WRPO "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" 

Etapy realizacji