Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków 2021

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków 2021
Cel projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
436 739.25 PLN
Wartość dofinansowania
349 391.40 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021 - który jest Państwowym Funduszem Celowym (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD 2022 - Państwowy Fundusz Celowy - RFRD 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Lata realizacji
2021 - 2021

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021 - Państwowy Fundusz Celowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków

Dane z wniosku złożonego do Wojewdy Wielkopolskiego:

1. zadanie jednoroczne

2. wartośc inwestycji: 450.940,75 zł brutto

3. kwalifikowana wartość zadania: 450.940,75 zł brutto

4. poziom dofinansowania: 80%

5. kwota dofinanowania RFRD 2021: 360.752,60 zł brutto

6. długość odcinka: 0,343 km

 

Opis stanu istniejącego:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej.

Ulica łączy się z drogą wojewódzką nr 443. Droga przebiega w obszarze zabudowanym przez kompleksy zabudowane zarówno budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi jak i budynkami usługowymi. Droga posiada nawierzchnię asfaltową mineralno-bitumiczną, zniszczoną z licznymi nierównościami, wyrwami i zastoiskami wodnymi spowodowanymi żle ukształtowaną niweletą i brakiem spadków poprzecznych.

Stan nawierzchni określa się jako zły. W latach ubiegłych dokonano częsciowej wymiany krawężników, wymiany nawierzchni zjazdów i chodników. Wzdłuż drogi zlokalizowany jest obustronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z z kostki brukowej. Na całym odcinku znajdują się liczne zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej z kostki bukowej.

W ciągu drogi występują skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej. Na drodze znajdują się trzy istniejące przejścia dla pieszych i dwa progi zwalniające. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo z chodników na przyległe tereny nieutwardzone oraz z jezdni poprzecznymi spadkami poprzez wpusty drogowe do kanalizacji.  

Opis stanu projektowanego: 

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszych. Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni w celu dostosowanie jej do kategorri ruchu KR-2 i nośności 100 kN/oś. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni wykonane zostanie frezowanie profilujące. Zostaie ułożona warstwa ścieralna o grubości 4 cm a tam gdzie będzie to koniczne ułożóna będzie warstwa wyrównawcza.

W miejscu istniejącego parkingu projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i wykonanie nowego z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm. Projektuje się wymianę dwóch progów zwalniających.Odwodnienie drogi projektuje się jako powierzchniowe, realizowane poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych ścieków przykrawężnikowych, a także poprzez istniejące wpusty uliczne. Zaplanowano oznakowanie poziome linie segregacyjne, i oznakowanie popreczne przejścia dla pieszych.

Szczególną wagę Powiat Turecki przykłada do bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, to jest pieszych, w tym dzieci oraz rowerzystów, jako osób najbardziej narażonych na skutki wypadków. Równie ważne jak rzeczywista poprawa bezpieczeństwa, jest zmniejszenie poczucia zagrożenia. Planowana inwestycja skróci czas dojazdu do "stolicy" powiatu Turku, w którym zlokalizowane są instytucje użyteczności publicznej: szpital powiatowy, PSP, ARiMR, KPP, KRUS, ZUS, placówki bankowe, usługowe, zakłady pracy itp.

 

Umowa nr 7.59/21 z dnia 14 czerwca 2021 rokuzawarta między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatwem Tureckim

Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 30 lipca 2021 roku

o dofinansowanie zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków

realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021 - Państwowy Fundusz Celowy

 1. dofinansowanie ze środków Wojewody: 360.752,60 zł brutto (80%) zgodnie z umową
 2. dofinansowanie ze środków Wojewody: 349.751,54 zł brutto (80%) zgodnie z aneksem nr 1
 3. środki własne Powiatu Tureckiego: 90.188,15 zł brutto (20%)zgdnie z umową
 4. środki własne Powiatu Tureckiego: 87,437,89 zł brutto (20%) zgdnie z aneksem nr 1
 5. wartośc zadania kwalifikowan: 450.940,75 zł brutto (100%) zgodnie z umową
 6. wartośc zadania kwalifikowan: 437.189,43 zł brutto (100%) zgodnie z aneksem nr 1

Okres realizacji zadania zgodnie z umową:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania: 01 lipca 2021 roku zgodnie z umową
 2. rozpoczęcie realizacji zadania: 13 lipca 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1
 3. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31 października 2021 roku zgodnie z umową
 4. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 02 września 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1
 5. zakończenie finansowe realizacji zadania: 31 grudnia 2021 roku zgodnie z umową
 6. zakończenie finansowe realizacji zadania: 02 listopada 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1
 7. oddanie do użytkowania zadania: 30 listopada 2021 roku zgodnie z umową
 8. oddanie do użytkowania zadania: 30 listopada 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1

 

Wykonawcą zadania jest:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych spółka zo.o

z siedzibą ulica Komunalna 8, 62 - 700 Turek

Umowa na roboty budowoalne nr 02/2021 z dni 13 lipca 2021 roku

Termin wykonania zadania: 02 września 2021 roku (50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy)

Wartość umowy:  435.739,25  zł brutto

Roboty rozpoczęto: 13 lipca 2021 roku (protokół przekazania placu budowy - terenu budowy)

Roboty zakończono: 02 września 2021 roku

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia 14 września 2021 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia 14 września 2021 roku: 435.739,25 zł brutto

 

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wilkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021 - Państwowy Fundusz Celowy

- wartość ogólem: 436.969,25 zł

- całkowita wartość inwestycji: 436.739,25 zł 

- kwalifikowane: 436.739,25 zł

- niekwalifikowane: 230,00 zł

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkpolskiego: 349.391,40 zł

- wkład własny: 87.347,85 zł

- zwrot środków: 360,14 zł

 

 

Etapy realizacji

2022.02.03 Przesłanie uzupełnienie rozliczenia końcowego do Wojewody Wlkp. - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2022.01.10 Przesłanie uzupełnienie rozliczenia końcowego do Wojewody Wlkp. - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.12.06 Aktualizacja informacji umieszczonych na tablicach informacyjnych - wartość zadania i kwota dofinansowania - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.11.19 Przesłanie uzupełnienie rozliczenia końcowego do Wojewody Wlkp. - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.11.19 Przesłanie uzupełnienie rozliczenia końcowego do Wojewody Wlkp. - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.10.25 Przesłanie uzupełnienie rozliczenia końcowego do Wojewody Wlkp. - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.10.19 Przesłanie rozliczenia końcowego do Wojewody Wlkp. - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.10.07 Promocja - www.iturek.net
2021.10.07 Uroczysty odbiór zadania - zakończenie przebudowy ul. JP II w m. Tuliszków
2021.09.14 Odbiór końcowy zadania - kwota odebranych robót 435.739,25 zł brutto
2021.09.10 Rozpoczęcie odbioru końcowego zadania
2021.09.02 Zakończenie robót budowlanych na zadaniu
2021.08.13 Przesłanie informacji o działaniach informacyjnych do Wojewody Wielkopolskiego
2021.07.30 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 349.751,54 zł brutto
2021.07.29 Ogłoszenie o wynikach postępowania - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.07.13 Przekazanie placu - terenu budowy - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.07.13 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania PRI sp. zo. o z Turku - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.07.05 Wybór najkorzystniejszej oferty - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.06.16 Otwarcie ofert - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.06.15 Promocja - www.iturek.net
2021.06.14 Promocja - facebook @zdpturek
2021.06.14 Promocja - facebook @powiatturekpl
2021.06.14 Podpisanie umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 360.752,60 zł brutto
2021.05.28 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
2021.04.23 Promocja - facebook @zdpturek
2021.04.23 Promocja - www.iturek.net
2021.04.23 Promocja - facebook @powiatturekpl
2021.04.21 Lista zadań zatwierdzonych przez Premiera do dofinasowania - pozycja nr 27

Galeria zdjęć