Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II 2021

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II 2021
Cel projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
2 045 679.00 PLN
Wartość dofinansowania
1 636 543.20 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021 - Państwowy Fundusz Celowy
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021 - Państwowy Fundusz Celowy
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021 - który jest Państwowym Funduszem Celowym (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy - RFRD edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Lata realizacji
2021 - 2021

I. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021 - Państwowy Fundusz Celowy

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka - II etap

Dane z wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego:

1. zadanie jednoroczne

2. wartośc inwestycji: 3.854.195,43 zł brutto

3. kwalifikowana wartość zadania: 3.849.302,18 zł brutto

4. poziom dofinansowania: 80%

5. kwota dofinanowania RFRD 2021: 3.079.441,74 zł brutto

6. długość odcinka: 2,828 km

 

Opis stanu istniejącego:

Przedmiotowa droga przebiega w północnej części gminy Kawęczyn. Teren ma charakter częściowo zabudowany. W istniejącym stanie droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 m z licznymi spękaniami. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez odprowadzenie ścieków deszczowych do istniejących rowów przydrożnych.

W pobliżu drogi występują sieci: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Po obu stronach drogi znajdują się wjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kruszywa łamanego.

Opis stanu projektowanego: 

Parametry projektowanej drogi powiatowej KR 2,klasa drogi Z. W zakresie inwestycji planuje się poszerzyć jezdnię do 5,5 m, natomiast przy skrzyżowaniu (rondzie) z drogą krajową nr 83 szerokość jezdni będzie dostosowana do jezdni odchodzącej od ronda i będzie wynosić 6,25 m. Przy konstrukcji drogi projektuje się warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości  5 cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przewiduje się rozbiórkę nawierzchni istniejących zjazdów, w celu regulacji wysokościowej wymianę istniejącej konstrukcji drogi powiatowej zgodnie z planem sytuacyjnym. Wymianę istniejących przepustów oraz odcinkowe frezowanie jezdni drogi powiatowej od km 4+183,96 do km 4+795,01. Na zjazdach publicznych projektuje się warstwę ścieralną z betonu asfaltoweo o grub. 4 cm oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grub. 5 cm. Odwodnienie jezdni realizowane będzie poprzez odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego do istniejących rowów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej. Przewiduje się oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów oraz wymianę istniejących przepustów. Planuje się oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów oraz wymianę istniejących przepustów. Projektuje się oznakowanie pionowe.  W ramach przebudowy przedmiotowej drogi, w celu płynnego przeprowadzenia wody w ciągu rowów przydrożnych pod przeszkodą (droga główna) przewidziano wymianę istniejących przepustów o średnicy 600 mm z rur HDPE. Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem:
• wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcja dla drogi powiatowej),
• wykonanie wymiany oraz poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m
• odcinkowe frezowanie drogi,
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,
• wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,
• wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej,
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów,
• wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych,
• wykonanie rur ochronnych,
• wykonanie oznakowania poziomego,
• wykonanie oznakowania pionowego,
• wymiana istniejących przepustów. Szczególną wagę Powiat Turecki przykłada do bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, to jest pieszych, w tym dzieci oraz rowerzystów, jako osób najbardziej narażonych na skutki wypadków. Równie ważne jak rzeczywista poprawa bezpieczeństwa, jest zmniejszenie poczucia zagrożenia. Planowana inwestycja skróci czas dojazdu do "stolicy" powiatu Turku, w którym zlokalizowane są instytucje użyteczności publicznej: szpital powiatowy, PSP, ARiMR, KPP, KRUS, ZUS, placówki bankowe, usługowe, zakłady pracy itp.

 

Umowa nr 7.58/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku zawarta między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatwem Tureckim

Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 06 sierpnia 2021 roku

o dofinansowanie zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka - II etap

realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021 - państwowy fundusz celowy

 1. dofinansowanie ze środków Wojewody: 3.079.441,74 zł brutto (80%) zgodnie z umową
 2. dofinansowanie ze środków Wojewody: 1.636.543,20 zł brutto (80%) zgodnie z aneksem nr 1
 3. środki własne Powiatu Tureckiego: 769.860,44 zł brutto (20%) zgdnie z umową
 4. środki własne Powiatu Tureckiego: 409.135,80 zł brutto (20%) zgdnie z aneksem nr 1
 5. wartośc kwalifikowana zadania: 3.849.302,18 zł brutto (100%)
 6. wartośc kwalifikowana zadania: 2.045.679,00 zł brutto (100%) zgodnie z aneksem nr 1

Okres realizacji zadania zgodnie z umową:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania: 01 lipca 2021 roku zgodnie z umową
 2. rozpoczęcie realizacji zadania: 20 lipca 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1
 3. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30 listopada 2021 roku zgodnie z umową
 4. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 18 listopada 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1
 5. zakończenie finansowe realizacji zadania: 30 stycznia 2022 roku zgodnie z umową
 6. zakończenie finansowe realizacji zadania: 18 stycznia 2022 roku zgodnie z aneksem nr 1
 7. oddanie do użytkowania zadania: 31 grudnia 2021 roku zgodnie z umową
 8. oddanie do użytkowania zadania: 30 listopada 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1

 

Wykonawcą zadania jest:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz

z siedzibą ulica Noskowska 3-5, 62 - 800 Kalisz

umowa z Wykonawcą PBD S.A Kalisz nr 05/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku

Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2021 roku - do umowy nr 05/2021 - zmiana sposobu płatności

Termin wykonania zadania: 18 listopada 2021 roku (120 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą)

Wartość umowy:  2.055.011,00  zł brutto

Roboty rozpoczęto: 20 lipca 2021 roku (protokoł przekazania placu budowy)

Roboty zakończone: 17 listopada 2021 roku (protokół odbioru końćowego z dnia 30.11.2021)

Termin oddania do użytkowania: 17 listopada 2021 roku (protokół odbioru końćowego z dnia 30.11.2021)

Termin odbioru: 30 listopada 2021 roku (protokół odbioru końćowego)

Odbiór końcowy

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia 30 listopada 2021 roku

Wartość robót budowl. odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia 30.11.2021 roku: 2.055.011,00 zł brutto

 

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wilkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021 - Państwowy Fundusz Celowy

- kwota zadania końcowa ogólem 2.056.011,00 zł - roboty budowlane + koszt tablicy informacyjnej

- całkowiat wartość inwestycji: 2.045.679,00 zł

- koszty kwalifikowane 2.045.679,00 zł

- koszty niekwalifikowane: 10.332,00 zł

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkpolskiego: 1.636.543,20 zł

- zwrot środków: 295,95 zł zwrot odsetek za prowadzenie rachunku

 

II. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II nabór (III pula) 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie

odcinek 1+967,52 do 4+795,01 etap II

Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 419.267,80  zł brutto

 

 

 

Etapy realizacji

2022.05.16 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.05.16 Promocja - facebook @zdpturek
2022.05.16 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.05.14 Promocja - www.turek.net.pl
2022.05.13 Promocja - www.iturek.net
2022.05.13 Uroczyste oddanie do użytkowania - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2022.05.13 Promocja - www.iturek.net
2022.05.13 Promocja - facebook @gminakaweczyn
2022.02.03 Przesłanie aktualizacji rozliczenia końcowego do Wojewody Wielkopolskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II
2021.12.28 Przesłanie rozliczenia końcowego do Wojewody Wielkopolskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II
2021.12.22 Promocja - facebook @zdpturek
2021.12.22 Promocja - facebook @powiatturekpl
2021.11.30 Podpisanie protokołu odbioru końcowego - przebudowa drogi w m. Dziewiątka - wartość odebranych robót 2.055.011,00 zł brutto
2021.11.29 Wysłanie do Wojewody Wlkp. informacji o podpisaniu aneksu nr 1 z dn. 16.11.2021 z Wykonawcą zadania PBD S.A Kalisz - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2021.11.16 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą zadania PBD S.A Kalisz - przebudowa drogi w m. Dziewiątka - 2.055.011,00 zł brutto
2021.08.13 Przesłanie informacji o działaniach informacyjnych do Wojewody Wielkopolskiego
2021.08.06 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 1.636.543,20.zł brutto
2021.08.04 Ogłoszenie o wynikach postępowania - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2021.07.21 Promocja - www.turek.net.pl
2021.07.21 Promocja - www.iturek.net
2021.07.20 Przekazanie placu terenu budowy PBD S.A Kalisz - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2021.07.20 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.07.20 Promocja - facebook @zdpturek
2021.07.20 Promocja - facebook @powiatturekpl
2021.07.20 Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PBD S.A Kalisz - przebudowa drogi w m. Dziewiątka - 2.055.011,00 zł brutto
2021.07.12 Wybór najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2021.06.15 Promocja - www.iturek.net
2021.06.14 Otwarcie ofert - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2021.06.14 Promocja - facebook @zdpturek
2021.06.14 Promocja - facebook @powiatturekpl
2021.06.14 Podpisanie umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 3.079.441,74 zł brutto
2021.06.07 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2021.06.02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2021.05.21 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi w m. Dziewiątka
2021.04.23 Promocja - facebook @zdpturek
2021.04.23 Promocja - www.iturek.net
2021.04.23 Promocja - facebook @powiatturekpl
2021.04.21 Lista zadań zatwierdzonych przez Premiera do dofinasowania - pozycja nr 28

Galeria zdjęć