Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II
Cel projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
3 849 302.18 PLN
Wartość dofinansowania
3 079 441.74 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021 (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD edycja 2021 - RFRD edycja 2021
Lata realizacji
2021 - 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka - II etap

 

1. zadanie jednoroczne

2. wartośc inwestycji: 3.854.195,43 zł brutto

3. kwalifikowana wartość zadania: 3,849,302,18 zł brutto

4. poziom dofinansowania: 80%

5. kwota dofinanowania RFRD 2021: 3.079.441,74 zł brutto

6. długość odcinka: 2,828 km

 

Opis stanu istniejącego:

Przedmiotowa droga przebiega w północnej części gminy Kawęczyn. Teren ma charakter częściowo zabudowany. W istniejącym stanie droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 m z licznymi spękaniami. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez odprowadzenie ścieków deszczowych do istniejących rowów przydrożnych.

W pobliżu drogi występują sieci: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Po obu stronach drogi znajdują się wjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kruszywa łamanego.

Opis stanu projektowanego: 

Parametry projektowanej drogi powiatowej KR 2,klasa drogi Z. W zakresie inwestycji planuje się poszerzyć jezdnię do 5,5 m, natomiast przy skrzyżowaniu (rondzie) z drogą krajową nr 83 szerokość jezdni będzie dostosowana do jezdni odchodzącej od ronda i będzie wynosić 6,25 m. Przy konstrukcji drogi projektuje się warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości  5 cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przewiduje się rozbiórkę nawierzchni istniejących zjazdów, w celu regulacji wysokościowej wymianę istniejącej konstrukcji drogi powiatowej zgodnie z planem sytuacyjnym. Wymianę istniejących przepustów oraz odcinkowe frezowanie jezdni drogi powiatowej od km 4+183,96 do km 4+795,01. Na zjazdach publicznych projektuje się warstwę ścieralną z betonu asfaltoweo o grub. 4 cm oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grub. 5 cm. Odwodnienie jezdni realizowane będzie poprzez odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego do istniejących rowów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej. Przewiduje się oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów oraz wymianę istniejących przepustów. Planuje się oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów oraz wymianę istniejących przepustów. Projektuje się oznakowanie pionowe.  W ramach przebudowy przedmiotowej drogi, w celu płynnego przeprowadzenia wody w ciągu rowów przydrożnych pod przeszkodą (droga główna) przewidziano wymianę istniejących przepustów o średnicy 600 mm z rur HDPE. Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem:
• wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcja dla drogi powiatowej),
• wykonanie wymiany oraz poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m
• odcinkowe frezowanie drogi,
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,
• wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,
• wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej,
• wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów,
• wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych,
• wykonanie rur ochronnych,
• wykonanie oznakowania poziomego,
• wykonanie oznakowania pionowego,
• wymiana istniejących przepustów. Szczególną wagę Powiat Turecki przykłada do bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, to jest pieszych, w tym dzieci oraz rowerzystów, jako osób najbardziej narażonych na skutki wypadków. Równie ważne jak rzeczywista poprawa bezpieczeństwa, jest zmniejszenie poczucia zagrożenia. Planowana inwestycja skróci czas dojazdu do "stolicy" powiatu Turku, w którym zlokalizowane są instytucje użyteczności publicznej: szpital powiatowy, PSP, ARiMR, KPP, KRUS, ZUS, placówki bankowe, usługowe, zakłady pracy itp.

 

Umowa nr ..... z dnia ......... 2021 roku zawarta między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatwem Tureckim

o dofinansowanie zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka - II etap

realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021 

 

  1. dofinansowanie ze środków Wojewody: .......... zł zgodnie z umową
  2. środki własne Powiatu Tureckiego: .........zgdnie z umową

Okres realizacji zadania zgodnie z umową:

  1. rozpoczęcie realizacji zadania: ...... 2021 roku zgodnie z umową
  2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: ....... 2021 roku zgodnie z umową
  3. zakończenie finansowe realizacji zadania: ......... 2021 roku zgodnie z umową
  4. oddanie do użytkowania zadania: ........ 2021 roku zgodnie z umową

 

Wykonawcą zadania jest:

.....................

z siedzibą ulica ......................

Termin wykonania zadania: .................  2021 roku

Wartość umowy: .................... zł brutto

Roboty zakończono: ........... 2021 roku

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia ............. 2021 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia ........... 2021 roku: ............ zł brutto

 

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wilkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021

- kwota zadania końcowa ogólem .......... zł 

- koszty kwalifikowane .......... zł

- koszty niekwalifikowane ......... zł

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkpolskiego .......... zł

 

Etapy realizacji

Galeria zdjęć