Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku 2021-2022

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku 2021-2022
Cel projektu
Przebudow bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
2 142 521.00 PLN
Wartość dofinansowania
1 071 200.00 PLN - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021
Procent dofinansowania
50% - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021
Projekt realizowany w ramach programu:
Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021 (https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowa-polska-2021-rozstrzygniety)
oraz poddziałania:
Sportowa Polska - edycja 2021 - Sportowa Polska - edycja 2021
Lata realizacji
2022 - 2022
Dokumenty do pobrania
lista zadań do dofinasowania ze środ. Minist. Sportu - 22.07.21
informacja z dn. 23.07.2021 - przeznaczenie środków z RFIL III
uchwała budżetowa RPT nr XXX/216/2021 z dn. 20.08.21
pismo aktualizacja wniosku wartości zad. do MKDNiS - 15.10.2021
zbiorcze zestawienie kosztów - aktualizacja z dn. 15.10.2021
uchwała RPT nr XXX/232/2021 z dn. 28.10.21 - zm. WPF
protokół Minist. Sportu nr 13 - 30.12.2021
uchwała RPT nr XXXV/249/2021 z dn. 29.12.21 - Budżet 2022
uchwała ZPT nr 650/2022 z dn. 27.01.22 - zmiana budżet 2022
umowa dotacji od Min. Sportu i Turyst. - 17.02.22
uchwała RPT nr XXXVI/252/2022 z dn. 18.02.22 - zm. budżetu 2022
uchwała RPT nr XXXVI/253/2022 z dn. 18.02.22 - zm. WPF 2023
ogłoszenie o zamówieniu - bieżnia I LO - 01.03.22
sprawozdanie do MSiT za I kwartał 22 - 01.04.22
zawiad. o wyborze najk. oferty - bieżnia I LO - 05.04.22
ogłosz. o wynikach zapyt. ofert. - inspektor - 19.04.22
umowa z wykonawcą RS Inwestycje - bieżnia LO - 15.04.22
umowa z inspektorem nadzoru VIA Leonia - bieżnia LO - 19.04.22
protokół przekazania placu budowy - 28.06.22
sprawozdanie do MSiT za II kwartał 22 - 04.07.22
aneks nr 1 do umowy z wyk. RS Inwestycje - bieżnia LO - 16.08.22
aneks nr 2 do umowy z wyk. RS Inwestycje - bieżnia LO - 19.08.22
protokół odbioru częściowego - 23.08.22
wniosek nr 1 do MSIT o wypłatę dofinansowania - 27.09.22
sprawozdanie do MSiT za III kwartał 22 - 05.10.22
protokół odbioru końcowego - 24.10.22
wniosek nr 2 do MSIT o wypłatę dofinansowania - 21.11.22
rozliczenie końcowe zadania do MSiT - 03.01.23
infor. o przyjęciu rozliczenia przez MSiT - 31.01.23

O programie „Sportowa Polska”

Celem „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach programu mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.

W ramach programu „Sportowa Polska” znajdują się trzy grupy zadań inwestycyjnych, których dofinansowania można się ubiegać.

Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, które mają służyć realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale też ułatwiać mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego.

Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej.

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku

w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z
rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Obiekt ma zapewnić
zaplecze sportowe do prowadzenia zajęć sportowych.
Obiekt będzie mieć charakter ogólnodostępny, jednak ze względu na lokalizację będą z niego
korzystać przede wszystkim uczniowie liceum.

Projektowana bieżnia jest 4-torowa o długości bieżni 333,333 m o szerokości 1 toru 1,22 m. i
dwie proste czterotorowe.

Wymiary bieżni:
promień 26 m
długość wirażu 82,624 m
promień miarowy 26,30 m
Projektuje się nawierzchnię sportową typu pełny poliuretan bezspoinowy , poliuretanowo-gumową,
grubość min. 13,9 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie betonowej.

Projektowana skocznia z rozbiegiem do skoku w dal i trójskoku z nawierzchnią taką jak w
przypadku bieżni.

Wymiary:
całkowita długość rozbiegu 53 m
szerokość rozbiegu 2 tory po 1,22 m
belka odbicia do skoku w dal 2 m od zeskoczni
belka odbicia do trójskoku: dodatkowo 9 m od zeskoczni, 11 m od zeskoczni dla kobiet, 13 m od
zeskoczni dla mężczyzn
szerokość zeskoczni 4,02 m
długość zeskoczni 9 m

Bieżnia oraz skocznia z rozbiegiem do skoku w dal i trójskoku zaprojektowane są wg wytycznych
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. "Budowa i przebudowa zewnętrznych
obiektów lekkoatletycznych - wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Departament Infrastruktury Sportowej, Warszawa styczeń
2021".

Wniosek złożóny do Misterstwa Sportu i Turystyki:

Wartość zadania: 2.168.692,70 zł brutto

2.168.692,70 zł - koszty kwalifikowane – dofinasowanie 50% (1.084.346,00 zł)

0,00 zł - koszty niekwalifikowane

POWIAT: 1.084.346,35 zł

MKDNiS: 1.084.346,00 zł

Aktualizacja wartości zdania - pismo przesłane do MKDNiS w dniu 15.10.2021

Całkowita uaktualniona wartość zadania: 2.391.580,76 zł brutto

Całkowite uaktualnione środki własne: 1.195.790,38 zł brutto

Całkowite uaktualnione wnioskowane środki FRKF: 1.195.790,38 zł brutto

 

 

Umowa nr 2022/0101/1530/SubA/DIS/SP/21 z dnia 17 lutego 2022 roku 

Aneks nr 1 z dnia 25 maja 2022 roku do ww. umowy

o dofinansowanie ze srodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwstycyjnego

w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki

a

Powiatem Tureckim

1. Suma wydatków kwalifikowanych na zadaniu: 2.142.521,00 zł

2. Dofinansowanie w kwocie: 1.071.200,00 zł

    w tym:

    71.200,00 zł - w 2022

    1.000.000,00 zł - w 2023

3. Środki własne i inne w kwocie: 1.071.321,00 zł

 

Powiat Turecki – I Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Turku jako jednostka wskazana w umowie dotacji w miesiącu kwietniu 2022 roku podpisało umowy z Wykonawcami zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku – wykonawcą zadania (roboty budowlane i inspektor nadzoru inwestorskiego) są firmy:

 

1.   Roboty budowlane

      RS Inwestycje Sp. z o.o.

      Generała Grochowskiego 6/63, 05-500 Piaseczno

      Wartość podpisanej umowy z dnia 15.04.2022: 2.114.600,08 zł brutto

      Wartość podpisanego aneksu nr 1 z dnia 16.08.2022 do ww. umowy: 2.155.773,29 zł brutto

       Wartość podpisanego aneksu nr 2 z dnia 19.08.2022 do ww. umowy: 2.128.816,46 zł brutto

       Wartość odebranych robót częściowych (protokół odbioru robót częściowych z dnia 23.08.2022): 1.012.128,81 zł brutto

       Wartość odebranych robót końcowych (protokół odbioru końcowego z dnia 24.10.2022): 2.120.615,45 zł brutto

 

2.   Inspektor nadzoru inwestorskiego

      VIA Leonia Sp. z o.o.

      Leonia 2A, 62 – 710 Władysławów

      Wartość podpisanej umowy z dnia 19.04.2022: 27.921,00 zł brutto

 

 

 

Etapy realizacji

2023.01.31 Informacja o przyjęciu rozliczenia zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku
2023.01.03 Przesłanie rozliczenia końcowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku
2022.11.23 Promocja - facebook @loturek
2022.11.21 Złożenie wniosku nr 2 do Ministerstwa Sportu i Turystyki - o wypłatę dofinansowania
2022.11.18 Promocja - facebook @powiatturek
2022.11.15 Promocja - facebook @loturek
2022.11.15 Promocja - tv.wielkopolska
2022.11.15 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.11.13 Promocja - www.iturek.net
2022.11.11 Promocja - www.turek.net.pl
2022.11.11 Uroczyste otwarcie bieżni - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogólnokształcącym w Turku
2022.10.25 Promocja - www.turek.net.pl
2022.10.24 Podpisanie protokołu odbioru końcowego - wartość odebranych robót końcowych 2.120.615,45 zł brutto co stanowi 99,61% wartości umownej zadania
2022.10.05 Przesłanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawozdania z realizacji zadania za III kwartał 2022 roku
2022.09.27 Złożenie wniosku nr 1 do Ministerstwa Sportu i Turystyki - o wypłatę dofinansowania
2022.08.23 Podpisanie protokołu odbioru częściowego - wartość odebranych robót częściowych: 1.012.128,81 zł brutto co stanowi 47,54% wartości umownej zadania
2022.08.19 Podpisanie aneksu nr 2 do umowy - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - RS Inwestycje sp.zo.o - wartość umowy po aneksie nr 2: 2.128.816,46 zł brutto
2022.08.18 Podpisanie protokołu konieczności nr 2 z dnia 18 sierpnia 2022 roku dot. konieczności wykonania robót zamiennych
2022.08.16 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - RS Inwestycje sp.zo.o - wartość umowy po aneksie nr 1: 2.150.773,29 zł brutto
2022.08.12 Promocja - www.turek.net.pl
2022.08.12 Promocja - www.iturek.net
2022.08.11 Promocja - facebook @powiatturek
2022.08.08 Podpisanie protokołu konieczności nr 1 z dnia 08 sierpnia 2022 roku dot. konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
2022.07.04 Przesłanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawozdania z realizacji zadania za II kwartał 2022 roku
2022.06.28 Przekazanie placu budowy (terenu budowy) - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - RS Inwestycje sp.zo.o - wartość umowy: 2.114.600,08 zł brutto
2022.05.25 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy dotacji z Ministrem Sportu i Turystyki - dofinansowanie zadania kwota w wysokości: 1.071.200,00 zł
2022.05.02 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.04.30 Promocja - www.turek.net.pl
2022.04.29 Promocja - www.iturek.net
2022.04.19 Podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - VIA Leonia sp.zo.o Witold Rosiak - wartość umowy: 27.921,00 zł brutto
2022.04.19 Ogłoszenie o wynikach postępowania zapytania ofertowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - bieżnia I LO Turek - VIA Leonia sp.zo.o Witold Rosiak- 27.921,00 zł brutto
2022.04.15 Promocja - www.liceum.turek.pl
2022.04.15 Promocja - facebook @loturek
2022.04.15 Promocja - www.turek.net.pl
2022.04.15 Promocja - www.iturek.net
2022.04.15 Promocja - facebook @powiatturek
2022.04.15 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.04.15 Podpisanie umowy o roboty budowlane - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - RS Inwestycje sp.zo.o - wartość umowy: 2.114.600,08 zł brutto
2022.04.08 Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru inwestorskiego - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku
2022.04.05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - RS Inwestycje sp.zo.o - 2.114.600,08 zł brutto
2022.04.01 Przesłanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawozdania z realizacji zadania za I kwartał 2022 roku
2022.03.01 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00071538/01 z dnia 2022-03-01 - Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku
2022.02.18 Zabezpieczenie środków na rok 2023 zmiana WPF na rok 2023 uchwała RPT nr XXXXVI/253/2022 z dn. 18.02.2022 - kwota zabezpieczonych środków 1.195.790,50 zł brutto
2022.02.18 Zabezpieczenie środków na rok 2022 zmiana budżetu na rok 2022 uchwała RPT nr XXXXVI/252/2022 z dn. 18.02.2022 - kwota zabezpieczonych środków 1.205.790,50 zł brutto
2022.02.17 Podpisanie umowy dotacji z Ministrem Sportu i Turystyki - dofinansowanie zadania kwota w wysokości: 1.195.700,00 zł
2022.01.27 Zabezpieczenie środków wkładu własnego zmiana budżetu na rok 2022 uchwała ZPT nr 650/2022 z dn. 27.01.2022 - kwota zabezpieczonych środków 1.195.881,00 zł brutto
2021.12.30 Protokół nr 13 z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF 2021 - z dnia 30.12.2021
2021.12.29 Zabezpieczenie środków wkładu własnego budżet na rok 2022 uchwała RPT nr XXXIII/249/2021 z dn. 29.12.2021 - kwota zabezpieczonych środków 1.195.791,00 zł brutto
2021.10.28 Zabezpieczenie środków wkładu własnego w WPF w roku 2022 uchwała RPT nr XXXIII/232/2021 z dn. 28.10.2021 - kwota zabezpieczonych środków 1.195.790,38 zł brutto
2021.10.15 Pismo do MKDNiS w sprawie prośby o aktualizację wartości zadania - 2.390.580,76 zł brutto
2021.08.20 Zabezpieczenie części środków w budżecie uchwała RPT nr XXX/216/2021 z dnia 20.08.21 - kwota 1.084.347,00 zł brutto
2021.07.27 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.07.26 Promocja - tv.wielkopolska
2021.07.24 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.24 Promocja - www.iturek.net
2021.07.24 Promocja - www.iturek.net
2021.07.23 Informacja do Prezesa Rady Ministrów o przeznaczeniu części środków z RFIL III pula (II nabór) - 354.285,89 zł brutto
2021.07.23 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.23 Promocja - www.turek.net.pl
2021.07.23 Promocja - facebook @powiatturek
2021.07.22 Promocja - www.iturek.net
2021.07.22 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.07.22 Ogłoszenie wyników naboru - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021 - lista pozycja nr 153

Galeria zdjęć