Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku
Cel projektu
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
919 154.35 PLN
Wartość dofinansowania
735 323.48 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023
Procent dofinansowania
80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2023 (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD edycja 2023 - RFRD edycja 2023
Lata realizacji
2023 - 2023

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg - edycja 2023 

 

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku.

 

Kwalifikowana wartość zadania: 919.154,35 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 735.323,48 zł brutto

Kwota środków własnych: 183.830,87 zł brutto

Termin realizacji zadania: 04.2023 – 11.2023

Pozycja nr 34 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

 

Przebudowa ulicy powiatowej Dobrskiej w Turku obejmuje swoim zakresem:

  • roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktowó wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, cięcie nawierzchni)
  • roboty ziemne (wykonanie wykopów, nasypów)
  • odwodnienie korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa)
  • przebudowy (profilowanie i zagęszczanie podłoża, oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem)
  • nawierzchnie (z betonu asfaltowego będące warstwą wiążącą oraz warstwą ścieralną, frezowanie nawierzchni asfltowej na zimno, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej)
  • oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)
  • elementy ulicy (krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe, ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych)

Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 12.30/23 z dnia 22 maja 2023 roku

Aneks NR 1 z dnia 9 sierpnia 2023 r. 

Wykonawca zadania: VIA Leonia Sp. z o. o.

- wartośc umowy na roboty budowlane nr 08/2023 z dnia 26 kwietnia 2022 roku: 1 098.439,51 zł brutto

- termin wykonania: 180 dni od daty podpisania umowy (tj. 23 października 2023 roku)

 

 

 

Etapy realizacji