Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018
Cel projektu
Inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną w tym przypadku szkolną, co z założenia ma być podwaliną pod dalsze kształcenie i pierwszym, ważnym krokiem na drodze edukacyjno – rozwojowej młodych ludzi.
Beneficjent
Powiat Turecki w partnerstwie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Turek
Wartość
2 437 862.66 PLN
Wartość dofinansowania
2 072 183.26 PLN - Dofinansowanie ze środków europejskich
Procent dofinansowania
85% - Dofinansowanie ze środków europejskich
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://wrpo.wielkopolskie.pl/)
oraz poddziałania:
WRPO 9.3.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej
Lata realizacji
2017 - 2018

W ramach realizacji planowanego projektu zakłada się przede wszystkim unowocześnienie obecnej bazy dydaktycznej oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń pod planowane urządzenia.
W ramach realizacji projektu zakłada się przebudowę budynku „E” Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych przy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Doposażenie obiektu ZST w sprzęty                      i urządzenia do nauki przedmiotów ogólnych. Doposażenie obiektu ZSR w Kaczkach Średnich w sprzęty do nauki przedmiotów ogólnych.

Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu tureckiego. Na obszarze całego województwa wielkopolskiego stan infrastruktury będącej przedmiotem tego wsparcia jest niezadowalający. W przypadku ZST najbardziej odczuwalny jest brak sal lekcyjnych oraz słabe doposażenie ważnych pracowni lekcyjnych.

Rezultatem podejmowanej interwencji będzie wyższy poziom nauczania, poszerzenie usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę co docelowo przełoży się w przyszłości na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców regionu i co pozwoli na rozwój cywilizacyjny regionu. Projekt będzie miał istotny wpływ na jakość kapitału ludzkiego w Wielkopolsce, bowiem działania edukacyjne stanowią jeden z najbardziej istotnych czynników dla jakości zasobów ludzkich, a wysoka jakość czynnika ludzkiego należy do najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego i społecznego.

Projekt jest komplementarny z projektem 8.1.2 WRPO "Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji" 

Etapy realizacji

2018.11.30 Zakończenie realizacji projektu
2018.09.04 Zmiany w powiatowych szkołach
2018.08.28 Nowe sale lekcyjne z innowacyjnym wyposażeniem w ZST i ZSR
2018.08.03 Montaż tablic pamiątkowych
2018.07.06 Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tureckiego z nową bazą dydaktyczną
2018.05.17 Ogłoszenie przetargu na "Dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku
2018.04.20 Ogłoszenie przetargu na Dostawę sprzętu komputerowego do ZST w Turku
2018.03.23 Ogłoszenie przetargu na "Dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich."
2017.12.20 Nowa odsłona budynku "E"
2017.12.20 Oficjalne przekazanie do użytku budynku "E"
2017.08.29 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
2017.07.19 Oficjalne przekazanie placu budowy
2017.07.18 Podpisanie umowy na Przebudowę budynku ,,E” Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2017.06.06 Ogłoszenie przetargu na Przebudowę budynku ,,E” Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną