Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021
Cel projektu
Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
500 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
400 000.00 PLN - Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku
Procent dofinansowania
80% - Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku
Projekt realizowany w ramach programu:
Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku (www.gov.pl)
oraz poddziałania:
Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku - ŚRBP 2021
Lata realizacji
2021 - 2021

Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

 

Opis działania z zakresem rzeczowym.

 W trybie art.20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378, 2327 ) celem uzyskania dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa na  realizację zadania własnego Powiat Turecki zamierza zrealizować zadanie  

pn.,, Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”.

Przedmiotem działania jest zakup nowoczesnego ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

na potrzeby transportu medycznego.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 500.000,00 zł.

Będzie to  fabrycznie nowy ambulans spełniający wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789, PN EN 1865 wymaganej przez NFZ. Ambulans będzie posiadał fabrycznie nowe wyposażenie.

Zakup nowoczesnego ambulansu dla SP ZOZ w Turku  pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych usług zdrowotnych na wysokim poziomie, jak również wpłynie pozytywnie  na komfort pacjentów oraz pracy personelu medycznego.

Zakupiony ambulans będzie służył wszystkim mieszkańcom Powiatu Tureckiego.

 

Podpisanie umowy nr 35/2021/ZD z dnia 27 sierpnia 2021 roku z Wojewodą Wielkoplskim

o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa

wartość umowy 400.000,00 zł 

 

Podpisanie przez Powiat Turecki z SP ZOZ w Turku umowy dotacji celowej na realizację ww. zadania

z dnia 03 września 2021 roku

wartość umowy 500.000,00 zł

dotacja Wojewody Wielkopolskiego - 400.000,00 zł

wkład własny Powiatu Tureckiego - 100.000,00 zł

 

08 listopada 2021 roku - podpisanie przez SP ZOZ w Turku umowy z dostawcą ambulansu (wykonawcą)

AUTO - FORM Distribution spółka zp.o, ul. Inwestycyjna 5, 41 - 208 Sosnowiec 

wartość umowy: 500.000,00 zł

termin dostawy: 22 grudnia 2021 roku

data odbioru: 22 grudnia 2021 roku - protokoł odbioru zdawczo - odbiorczy z dnia 22 grudnia 2021 roku

 

 

Etapy realizacji

2022.01.10 Promocja - www.wielkopolska.tv
2022.01.10 Promocja - www.turek.net.pl
2022.01.10 Promocja - www.iturek.net
2022.01.10 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.01.10 Promocja - facebook @powiatturek
2022.01.10 Uroczyste oddanie do użytkowania - ambulansu z wyposażeniem dla SP ZOZ w Turku
2022.01.04 Złożenie sprawozdania końcowego do Wojewody Wielkopolskiego - zakup ambulansu dla SP ZOZ w Turku
2022.01.03 Złożenie sprawozdania końcowego przez SP ZOZ do Powiatu Tureckiego - zakup ambulansu dla SP ZOZ w Turku
2021.12.22 Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego z Dostawca - zakup ambulansu dla SP ZOZ w Turku - wartość odebrana protokołem 500.000,00 zł brutto
2021.11.08 Podpisanie umowy z Dostawca - zakup ambulansu dla SP ZOZ w Turku - wartość umowy 500.000,00 zł brutto
2021.11.04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu SP ZOZ w Turku - 04.11.2021
2021.10.25 Otwarcie ofert z przetargu SP ZOZ w Turku - 25.10.2021
2021.10.19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przetarg zakup ambulansu z wyposażeniem dla SP ZOZ w Turku
2021.10.14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przetarg zakup ambulansu z wyposażeniem dla SP ZOZ w Turku
2021.10.08 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg zakup ambulansu z wyposażeniem dla SP ZOZ w Turku
2021.10.05 Informacja SP ZOZ o unieważnieniu postępowania - zakup ambulansu SP ZOZ w Turku
2021.09.30 Informacja SP ZOZ - o odmowie podpisania umowy przez firmę AUTO - FORM
2021.09.06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu SP ZOZ w Turku - 06.09.2021
2021.09.03 Promocja - www.iturek.net
2021.09.03 Podpisanie umowy dotacji Powiat Turecki - SP ZOZ w Turku - zakup ambulansu dla SP ZOZ w Turku - 500 tys.
2021.09.02 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.09.02 Promocja - facebook @powiatturek
2021.08.27 Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa Wojewoda Wielkopolski - Powiat Turecki - zakup ambulansu dla SP ZOZ w Turku - 400 tys.
2021.08.24 Informacja z otwarcia ofert z przetargu SP ZOZ w Turku - 24.08.2021
2021.08.20 Zabezpieczenie środków w budżecie powiatu - uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego nr XXX/216/2020 z dnia 20.08.2021
2021.08.12 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg zakup ambulansu z wyposażeniem dla SP ZOZ w Turku

Galeria zdjęć