Zarządzanie ruchem na drogach

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ:
Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Turku
tel. 63 22 23 365
e-mail: komunikacja@powiat.turek.pl

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o  ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260, 1926 z 2018 r. poz.79, 106, 138, 317,650)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

KOGO DOTYCZY:
Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

 1. zarząd drogi; 
 2. organ zarządzający ruchem; 
 3. inwestor lub jednostka, a w szczególności: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadzące prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiębiorcy, organizacje turystyczne; 
 4. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporządzeniu. 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach skala 1 : 2000 albo szkic sytuacyjny bez skali) zawierający parametry geometrii drogi oraz zaznaczoną lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu; 
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta na końcu części opisowej oraz na załącznikach graficznych. 
 8. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego: 
  • opis techniczny zawierający charakterystykę robót; 
  • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
  • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi. 
 9. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

 1. Opinię Komendanta Powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową. Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, obejmującego roboty związane z utrzymaniem drogi niewymagające całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności;
 2. Opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego autostradę i drogę ekspresową;
 3. Opinię Zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;  
 4. Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, obejmującego roboty związane z utrzymaniem drogi niewymagające całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności;
 5. Opinię organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem;
 6. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu: 
  • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi, 
  • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej; 
  • złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu. 

FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:
Szukaj w sekcji "Pliki".

WYMAGANE OPŁATY:

 • OPŁATY: BRAK. 
 • (17 zł w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Turku
ul.  Łąkowa 4a
62-700 Turek
tel. 63 22 23 365
e-mail: komunikacja@powiat.turek.pl


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59, 
 • "OSOBIŚCIE" - Punkt podawczy; - Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59,

TERMIN I TRYB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po rozpatrzeniu przedłożonego projektu organ zarządzający ruchem może:

 1. zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu,
 2. Odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek,
 3. Odrzucić projekt, gdy:
  • stwierdzi niezgodność projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej,
  • stwierdzi nieefektywność projektowanej organizacji ruchu,
 4. Organ zarządzający ruchem odrzuca projekt, gdy:
  • stwierdzi, że projektowana organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
  • stwierdzi niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI:

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Skargę do sądu administracyjnego  wnosi się za pośrednictwem Starosty Tureckiego Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz.1369, 1370, 2451, z 2018 r. poz.650).

NADZÓR:

Organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem jest Wojewoda, który dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:

 • zgodności z obowiązującymi przepisami, 
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
 • rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego. 

Podst. prawna : art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, 1926 z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 650); oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2017 r., poz.784)

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

 • Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. 
 • W przypadku, robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem.