Geolog Powiatowy

Do podstawowych zadań Geologa Powiatowego (GP) należą czynności:

  1. Zatwierdzenie przypisanych przepisami prawa Staroście projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
  2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeśli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha i przewidywane roczne wydobycie nie przekracza 20 000m3 oraz gdy wydobycie odbywa się bez użycia środków strzałowych,
  3. Przenoszenie koncesji na wydobycie kopalni w drodze decyzji za zgodą przedsiębiorcy na rzecz którego koncesja została wydana na rzecz innego podmiotu spełniającego warunki określone ustawą,
  4. Wydawanie decyzji nakazującej wykonanie za wynagrodzeniem dodatkowych czynności w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek,
  5. Udostępnianie informacji geologicznej, dla której prawo przysługuje Skarbowi Państwa
  6. Wydawanie decyzji zobowiązujących przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym niż ustawowym terminie w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia lub utraty jej mocy bez względu na przyczynę, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów ochrony środowiska,
  7. Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty eksploatacyjnej w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,
  8. Wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty dodatkowej w przypadkach działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych,
  9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  10. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.
Adres:
Geolog Powiatowy
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632223223
Adres e-mail:
geolog@turek.starostwo.gov.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Agnieszka Jaskuła Geolog Powiatowy 213 tel.: 632223223