2017.09.13

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (III)

UWAGA!

 

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

przyjmuje wnioski o dofinansowanie w formie przyznania

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

w projekcie pn.

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w powiecie tureckim (III)”

 


współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 - 29 lat zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako osoby bezrobotne z ustalonym II lub I* profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET** przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota wsparcia to 18.000 zł.

Mając na uwadze efektywność podejmowanych działań oczekujemy, iż osoba, która otrzyma jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego Projektu będzie prowadziła działalność gospodarczą po zakończeniu zobowiązania umownego.


Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PUP Turek www.turek.praca.gov.pl
w zakładce „dokumenty do pobrania.”.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają doradcy klienta indywidualnego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

* w I profilu tylko w uzasadnionych przypadkach;
**osoba z kategorii NEET jest to osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).


Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6, 62 – 700 Turek
tel.: 63 280 23 56