2020.01.16

KOMUNIKAT PUP w Turku

W związku z zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych
w Profim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku Powiatowy Urząd Pracy w Turku przygotowany plan działań pomocowych wobec przewidzianych do zwolnienia pracowników.

I. Działania z zakresu usług rynku pracy.

1. Pośrednictwo pracy.

Bieżące informowanie o aktualnych wolnych miejscach pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku pod nr tel. 63 28 02362 .

Oferty pracy udostępnione są również na stronie internetowej Urzędu www.turek.praca.gov.pl

2. Poradnictwo zawodowe.

Możliwość skorzystania przez pracownika z poradnictwa zawodowego w zakresie indywidulanego rozwoju zawodowego będzie realizowana po złożeniu przez pracodawcę wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63 28 02 343.

II. Informowanie o świadczeniach wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku.

Szczegółowych informacji w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia, w tym o zasiłku dla bezrobotnych oraz dodatku aktywizacyjnym udzielają pracownicy Urzędu pod
nr tel. 63 28 02 361.

III. Dyżury pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Turku na terenie zakładu
Profim sp. z o.o.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku będą pełnić dyżury w punkcie konsultacyjnym wyznaczonym przez zakład. Spotkania indywidulane polegać będą na dostarczaniu pracownikom informacji o:

 

- aktualnej sytuacji i zmianach na lokalnym rynku pracy,

- aktualnych ofertach pracy,

- formach pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (np. szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą, refundacje związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy),

- zasadach rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- prawach i obowiązkach osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- formach wsparcia w ramach programów realizowanych przez inne podmioty na terenie powiatu tureckiego,

- zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).

Terminy i miejsce spotkań zostaną ustalone i podane do wiadomości w najbliższym czasie.

IV. Bieżące formy aktywizacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku aktualnie dysponuje środkami finansowymi z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje form wsparcia dla osób bezrobotnych w następujących obszarach :

- Podnoszenia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia.

- Refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.

- Samozatrudnienie (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej PUP Turek www.turek.praca.gov.pl z zakładce „Bieżące formy aktywizacji” oraz pod nr tel. 63 28 02 378.

Przedmiotowy plan działań będzie na bieżąco aktualizowany i modyfikowany zgodnie
z potrzebami osób zainteresowanych oraz możliwościami Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.