2023.12.21

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tureckiego
ogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego.

Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Termin konsultacji: od 21.12.2023 r. do 04.12.2024 r. do godz. 14 00.

Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres poczty

elektronicznej: edukacja@turek.starostwo.gov.pl.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji, Starostwa Powiatowego w Turku.

                                                                                                                                             Starosta Turecki

                                                                                                                                                        /-/   

                                                                                                                                             Dariusz Kałużny

 

W załączeniu:

  1. Projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
  2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.