2024.03.12

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz Uchwały Nr LXI/393/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”,

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2024 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  2. turystyki i krajoznawstwa;
  3. kultury i dziedzictwa narodowego;
  4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5. ochrony i promocji zdrowia;
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

                                                                                                              Starosta Turecki

                                                                                                           /-/ Dariusz Kałużny