2021.11.09

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Rodzinny Mikołajkowy Turniej mini piłki siatkowej”.

 

W dniu 3 listopada 2021 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez  Klub Sportowy „Volley” Turek, z siedzibą przy ul. Sportowej 9a w Turku, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Rodzinny Mikołajkowy Turniej mini piłki siatkowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.turek.pl;
  2. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.

 

Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 16 listopada 2021 r. na adres:

  1. poczty elektronicznej:  oswiata@powiat.turek.pl;
  2. pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59.

 

W załączeniu oferta.

 

Starosta Turecki

/-/ Dariusz Kałużny