2023.03.01

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Powiatu Tureckiego w 2023 roku.

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

 

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i z 2023 r. poz. 1265) oraz Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

 ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Powiat Turecki zleci w formie wsparcia realizację zadań publicznych z zakresu:

  1. wpierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. turystyki i krajoznawstwa,
  3. kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5. ochrony i promocji zdrowia,
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

   Starosta Turecki

/-/ Dariusz Kałużny