2021.01.13

Pożyczka dla stowarzyszeń z możliwością umorzenia - Tarcza dla NGO

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

udzielana będzie jednorazowo,

₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,

z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem,
że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, właściwego ze względu na swoją siedzibę po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Nabór wniosków został ogłoszony dnia 8 stycznia 2021 roku.

Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Wsparcie w ramach art. 15zzda będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Turku:

https://turek.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

https://turek.praca.gov.pl/-/14003579-nabor-wnioskow-o-wsparcie-z-tarczy-antykryzysowej-od-dnia-08-01-2021r-10-06-2021r-

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 63 280 23 53.

Zdjęcia