2023.09.14

2023.09.14

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do projektu programu współpracy na 2024 rok

Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Tureckiego do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycje priorytetowych zadań publicznych, które powinien uwzględniać program współpracy na 2024 rok.

Propozycje proszę zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 29 września 2023r.,
na jeden z nw. sposobów:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@turek.starostwo.gov.pl  
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Edukacji Starostwo Powiatowe
    w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek (decyduje data wpływu do urzędu).

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać:

„Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2024”.

Jednocześnie, informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.

Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt programu współpracy na 2024 rok, który następnie zostanie poddany konsultacji społecznym. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej www.powiat.turek.pl, www.bip.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Starosta Turecki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dariusz Kałużny