2023.10.23

Powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

None

Dziś w Starostwie Powiatowym w Turku miało miejsce spotkanie w związku zakończeniem 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wicestarosta Władysław Karski podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim zaangażowanym w pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania powołano Radę na nową kadencję w składzie:

Pani Edyta Michalak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku – Przewodnicząca;

Pani Barbara Zielińska -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie – Zastępca Przewodniczącego;

Pani Monika Małecka – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej- Sekretarz;

Pani Dagmara Felisiak – Sekretarz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku;

Pani Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. 

Najważniejsze tematy, poruszane podczas spotkań Rady to:

  • opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, sprzęt rehabilitacyjny oraz sport, kultura rekreacja i turystyk osób z niepełnosprawnością;
  • opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
  • opiniowanie uchwał w sprawie: określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • opiniowanie Uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: przyjęcia zasad dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             w Turku;
  • opiniowanie uchwał Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turku.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych to organ opiniodawczo-doradczy starosty. Do zakresu jej działania należy m.in.:  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena ich realizacji oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Zdjęcia