2016.11.28

2016.11.28

XXI Sesja Rady Powiatu Tureckiego

W ubiegły piątek, 25 listopada odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Tureckiego. Podczas obrad radni przyjęli jedno stanowisko, cztery informacje i przegłosowali pięć uchwał.

Radni wysłuchali i przyjęli informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Tureckiego. Stan ochrony środowiska w Powiecie Tureckim jest dobry, a na jego terenie nie przewiduje się większych zagrożeń.

Przyjęciem stanowiska w sprawie upamiętnienia polskiego polityka, reprezentanta ruchu ludowego-Stanisława Mikołajczyka, Radni uczcili pamięć o tej postaci w 50. rocznicę jego śmierci. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowch przedstawił radnym informacje o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017. Kierownik ZDP poinformował zebranych o tym, które firmy będą realizowały to zadanie w poszczególnych gminach oraz o zabezpieczeniu odpowiednich ilości materiałów.

Podczas XXI Sesji została przedstawiona także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2015/2016. Szkoły powiatowe charakteryzują się coraz większą konkurencyjnością i aktywnym działaniem na innych rynkach edukacyjnych, o czym świadczy to, że więcej uczniów z innych powiatów przybyło kształcić się w naszych powiatowych szkołach, niż podjęło naukę w szkołach poza powiatem. Starosta Turecki zwrócił szczególną uwagę na to, że podejmowane działania mają określony cel-mają się przyczynić do wykształcenia w Powiecie Tureckim bardzo dobrych specjalistów w wielu obszarach. Wskazał także na filary, na których opiera się strategia oświatowa powiatu: nowoczesne technologie, wielojęzyczność oraz inwestowanie w innowacyjną bazę dydaktyczną.

Rada   Powiatu Tureckiego procedowała również nad projektami uchwał. Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wzoru Odznaki Honorowej Powiatu Tureckiego oraz zasad i trybu jej nadawania i sposobu noszenia. Na mocy podjętej uchwały, Odznaka Honorowa będzie od tej pory przyznawana najbardziej zasłużonym i wyróżniającym się szczególnymi działaniami na rzecz Powiatu Tureckiego.

Kolejna przegłosowana uchwała dotyczyła ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze Powiatu Tureckiego.

Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także zmiany w budżecie Powiatu Tureckiego na 2016 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024. Zmiany te były konieczne, między innymi, w związku z planowanymi inwestycjami w bazę sportową –modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku oraz w bazę dydaktyczną-budową warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.

Radni procedowali również nad udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z wprowadzanym od 1 stycznia 2018 roku powszechnym obowiązkiem stosowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Na mocy podjętej uchwały, Powiat Turecki w latach 2017-2018 udzieli Samorządowi Województwa pożyczki na ten cel  w   wysokości ok. 300 tysięcy złotych.

Zdjęcia