2023.04.20

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku

Uchwałą nr 901/2023 z dnia 20.04.2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku  w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. turystyki i krajoznawstwa,
  3. kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5. ochrony i promocji zdrowia,
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 

 

                                                                                                                  Wicestarosta

                                                                                                          /-/ Władysław Karski

 

Poniżej

Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.