Zwrot kosztów przejazdu

Ze zwrotu kosztów przejazdu będziesz mógł skorzystać, jeżeli: 

  1. na podstawie skierowania urzędu podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż bądź zostaniesz skierowany na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, 
  2. uzyskasz wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) – art. 45  

Informacja o naborach: 
http://turek.praca.gov.pl/biezace-formy-aktywizacji

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Turku:
www.turek.praca.gov.pl 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku:
pokój nr 7, stanowisko nr 18, tel. 63 280 23 56