Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2018.05.21 Komunikaty
Zmiany w funkcjonowaniu punktów kasowych Starostwa Powiatowego w Turku

Starosta Turecki uprzejmie informuje, że dnia 1 czerwca 2018 roku punkt kasowy obsługujący Wydziały Starostwa Powiatowego w Turku (Geodezji oraz Komunikacji i Dróg) mieszczące się przy ul. Łąkowej 4a będzie nieczynny. Tego dnia wpłat dokonywać można w kasie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59.  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z dniem 4 czerwca 2018 roku punkt kasowy Starostwa Powiatowego w Turku zostaje przeniesiony na ul. Łąkową 4a .  Za utrudnienia przepraszamy.

2018.05.10 Komunikaty
Kadr na Powiat Turecki - konkurs fotograficzny

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych w Turku serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkurs fotograficznego „KADR NA POWIAT TURECKI” REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KADR NA POWIAT TURECKI”: 1.    Postanowienia ogólne: 2.    Konkurs fotograficzny „Kadr na powiat turecki” organizowany jest - pod honorowym patronatem Starosty Tureckiego - przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. 3.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego zainteresowanych fotografią. 4.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii w wybranym miejscu powiatu tureckiego.   1.    Cel konkursu: 2.    Zachęcenie uczniów do aktywnego uprawiania fotograficznego hobby. 3.    Zwrócenie uwagi na atrakcyjność powiatu tureckiego.   Warunki uczestnictwa 1.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego. 2.    Do konkursu szkoły mogą zgłaszać dowolną ilość prac. 3.    Jeden uczeń może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 4.    Fotografie mogą być przesyłane przez szkołę lub bezpośrednio przed samych autorów. 5.    Przedmiotem fotografii konkursowych mogą być portrety, krajobrazy, architektura, zabytki lub miejsca z powiatu tureckiego. W przypadku fotografii osób autor powinien posiadać zgodę osób widocznych na zdjęciu na publikację fotografii. 6.    Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające praw autorskich osób trzecich. 7.    Zdjęcia nie mogą być w żaden sposób edytowane w programach do obróbki grafiki (np. Adobe Photoshop, GIMP, paint.NET itp.) 8.    Prace biorące udział w niniejszym konkursie nie mogą być już nagradzane w innych konkursach organizowanych w przeszłości na żadnym szczeblu. 9.    Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, kadr, technika, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia. 10. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik na adres mailowy: konkurs@zst.net.pl 11. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, szkoła, telefon kontaktowy autora / opiekuna. 12. Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 3 czerwca 2018 r. do godz. 23:59 13. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na jego publikowanie na stronie internetowej szkoły oraz na stronach internetowych mediów lokalnych, a także w formie wydruku na terenie ZST w Turku. 14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie lub drogą e-mailową. Kontakt do organizatorów: Anna Stefanowska: a.stefanowska@zst.net.pl Estera Świerk: e.swierk@zst.net.pl Mariusz Kominiarczyk: informatyk@zst.net.pl +48 63 280 36 49 Monika Kukulska: m.kukulska@zst.net.pl    

2018.05.09 Komunikaty
Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Tureckiego

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 STAROSTY TURECKIEGO z dnia 30 kwietnia 2018 w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018r.poz.130), oraz  art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 oraz z 2018r.poz.650 i 651) zarządza się ,co następuje:                §1.1 Na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek zarządza się wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na obszarze następujących wsi: 1)  w gminie Malanów – wsie  Zygmuntówek, Brody; 2)  w gminie Przykona – wieś Ewinów; 3)  w gminie Dobra - wsie Kaczka i  Młyny Piekarskie.   2. Wykonanie chemicznych zabiegów zwalczających i ochronnych, o których mowa w ust.1, nastąpi w okresie od 14 maja do 20 czerwca 2018 roku w formie oprysku agrolotniczego środkiem DIMILIN 480 SC. 3. Powierzchnia do oprysku w lasach niepaństwowych wyniesie ok. 170 ha.       §2. Koszt wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych , o których  mowa w §1 ponosi n w całości Nadleśnictwo Turek.       §3. Nadzór nad właściwą realizacją zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Turku.             Starosta Turecki /-/ Mariusz Seńko  

2018.04.16 Komunikaty
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku

Uchwałą nr 697/2018 z dnia 16.04.2018 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku  w zakresie: 1)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 2)      kultury i dziedzictwa narodowego, 3)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 5)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.                                                                                                                   Starosta Turecki                                                                                                             /-/ Mariusz Seńko

2018.04.12 Komunikaty
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego - 2018r.

W załaczniku prezentujemy Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.     

2018.03.30 Komunikaty
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018r.

PRZEDŁUZENIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU TURECKIEGO W 2018 ROKU Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, że przekłada termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 9 lutego 2018 r. na podstawie Uchwały Nr 660/2018  z dnia 8 lutego 2018 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku, do dnia 16 kwietnia 2018 r.                                                                                                                                                  Starosta Turecki                                                                                                                                               /-/ Mariusz Seńko

2018.03.28 Komunikaty
Wiosna z Niemieckim w Powiecie Tureckim

Realizacja projektu pn. "Pilotażowy program wsparcia nauczania języka niemieckiego przez samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I – III szkół podstawowych w latach 2017 – 2020" w szkołach podstawowych Powiatu Tureckiego oraz działania grupy nauczycieli języka niemieckiego zaangażowanych w realizację tego projektu, zrodziły pomysł zorganizowania cyklu wydarzeń pod hasłem „Wiosna z Niemieckim w Powiecie Tureckim, Keine Panik – Deutsch kann man lernen”. Do zabawy z językiem niemieckim zapraszamy uczniów wszystkich szkół z Powiatu Tureckiego. Udział dzieci i młodzieży w tym projekcie ma być motywacją  i bodźcem do nauki tego języka, w ciekawy i przyjemny sposób. Celem tego przedsięwzięcia jest również budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem niemieckim. Regulamin przedsięwzięcia oraz karty zgłoszeniowe znajdują się w poniższych załącznikach.            

2018.03.23 Komunikaty
Wsparcie PUP dla zwalnianych

Powiatowy Urząd Pracy w Turku oferuje bezpłatne wsparcie osobom zwalnianym. Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników w 2018r. Pomoc obejmuje: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 19 tys. zł., refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w kwocie 19 tys. zł., prace interwencyjne, szkolenia, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne. Więcej informacji na stronie internetoej Powiatowego Urzędu Pracy w Turku http://turek.praca.gov.pl.

2018.03.22 Komunikaty
Nabór wniosków na usuwanie azbestu na rok 2018

  Starosta Turecki informuje, że dzięki zaangażowaniu Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w TurkuZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje udzielić pełną wnioskowaną pomoc finansową w wysokości 210 000,00 zł. ze środków WFOŚiGW w formie dotacji, na wsparcie realizacji zadania p.n.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2018”. W ramach realizacji programu usuwania azbestu Zarząd Powiatu Tureckiego podjął uchwałę zatwierdzającą regulamin finansowania ww. zadania. Założeniem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez m.in. sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z naszego otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie na składowisku posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.  Podobnie jak w latach ubiegłych Powiat zamierza udzielić pomocy właścicielom/zarządcą obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo - cementowymi lub właścicielom/zarządcą nieruchomości, na której są zeskładowane odpady azbestowe. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki: Ø posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie naszego powiatu, Ø w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Tureckiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, Ø przedłożyć wypełniony wniosek do Urzędu Gminy właściwego, ze względu na miejsce położenia nieruchomości, z której ma być usuwany azbest. Wnioski można składać w terminie od 26 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 roku. Rozliczenie projektu odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, czyli poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu tureckiego. Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w Turku w drodze procedury zamówienia publicznego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu. Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetów gmin powiatu tureckiego oraz środki własne z budżetu Powiatu Tureckiego. Do pobrania: -       uchwała -       regulamin -       załącznik nr 1 – wniosek -       załącznik nr 2 – oświadczenie o pomocy de minimis -       załącznik nr 3 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie    

2018.03.22 Komunikaty
Badanie predyspozycji językowych u dzieci

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku informuje, że z uwagi na realizację „Pilotażowego programu wspierania nauczania języka niemieckiego przez samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych na lata 2017-2020”  oraz projektu „INTJO - Innowacje, Nowoczesne Technologie, Języki Obce”, których inicjatorem jest Powiat Turecki, specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku przeprowadzają diagnozy psychologiczno-pedagogiczne pod kątem umiejętności językowych. Badanie obejmuje dzieci 6-letnie i potrwa od marca do czerwca br., pracownicy pedagogiczni poradni będą odwiedzać placówki z terenu powiatu tureckiego i sprawdzać predyspozycje dzieci do nauki języków obcych. Rodzice z gmin, które nie uczestniczą w projektach mogą zgłosić się do Poradni i złożyć  stosowny wniosek, aby uzyskać informacje o kompetencjach językowych dzieci. W razie pytań należy kontaktować się z Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku - 63 289 37 39, Sekretariat - 63 278 50 73, adres email: poradnia-turek@wp.pl