Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.08.16 Komunikaty Ważne!
Kondolencje dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla bryg. Piotra Pietruchy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku z powodu śmierci Matki przekazuje Samorząd Powiatu Tureckiego.        

2023.08.16 Komunikaty Ważne!
Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji proponowanych do zgłoszenia o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku, w dniu 2 sierpnia 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Tureckiego o udzielenie dotacji na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków     i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. O udzielenie dotacji mogły ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W wyniku przeprowadzonego naboru w dniach 02-14 sierpnia 2023 r. wpłynął jeden wniosek złożony przez Parafię Rzymsko - Katolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Zarząd Powiatu Tureckiego dokonał oceny formalnej wniosku i zakwalifikował go do zgłoszenia przez Powiat Turecki o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Starosta Turecki/-/ Dariusz Kałużny

2023.08.16 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiat Turecki oddał cześć Uczestnikom Bitwy Warszawskiej oraz honor Polskiemu Wojsku

Za rocznicę polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej uznawana jest data 15 sierpnia. Tego dnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego i to właśnie żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej towarzyszyli delegacjom z Powiatu Tureckiego składającym kwiaty przy pomniku Orła Białego.   Bitwa Warszawska miała miejsce na terenach znajdujących się pomiędzy Dęblinem, a granicą z Prusami Wschodnimi. Wówczas stoczono kilka walk, a o ich wyniku zadecydowała determinacja polskiego dowództwa oraz odwaga doskonale przygotowanych żołnierzy.   Mieszkańcy Powiatu Tureckiego uczcili pamięć tamtych wydarzeń, kiedy to wojska polskie odparły bolszewików. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Wierni modlili się wspólnie w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie delegacje udały się do parku im. Konstytucji 3 Maja w Turku i złożyły kwiaty przy pomniku Orła Białego, a także pod popiersiem Tadeusza Kosciuszki przy I LO w Turku.   Okolicznościowe przemówienie wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik. - Jak każdego roku, 15 sierpnia gromadzimy się, aby czcić chwałę oręża polskiego, czcić zwycięstwo naszej armii w roku 1920, zwycięstwo nad Bolszewikami, nad nawałą, nad czerwoną zarazą, która chciała zalać najpierw naszą Ojczyznę, a następnie Europę. Był to dzień cudu, bo nasza armia odparła sowiecką nawałę, ale zanim się to stało musiało się wydarzyć wiele i marszałek Józef Piłsudski, który był przywódcą politycznym, ale i dowódcą wojskowym musiał podjąć dużo ważnych i strategicznych decyzji. Najpierw doszło do zmiany premiera i został nim Wincenty Witos To było ważne wydarzenie, które umożliwiło przyciągnięcie do naszej Ojczyzny mas ludowych. W tym rządzie znalazły się wszystkie siły polityczne również socjaliści i lewica. Obok stali tylko komuniści, którzy w Białymstoku próbowali wraz z sowietami utworzyć tymczasowy Rząd Komunistyczny. Powstał Rząd Obrony Narodowej, zmieniono dowódcę naszych wojsk, sztabu generalnego. Te wszystkie działania spowodowały entuzjazm wśród naszych obywateli bowiem jedni walczyli w okopach, bili się na froncie, a lud w tym czasie modlił się w świątyniach. Dzięki tym działaniom była możliwa obrona naszej Ojczyzny. Wkład w to mieli zwykli żołnierzy, wybitni dowódcy- mówił Minister.   Organizatorami uroczystości patriotycznej byli Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk, którzy dziękują wszystkim za udział w dzisiejszym Święcie.

2023.08.08 Edukacja i sport Ważne!
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nadal będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2023/2024 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.  O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: uczą się lub studiują w trybie dziennym, są na stałe zameldowane na terenie Powiatu Tureckiego, w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia, uzyskały w poprzednim roku nauki średnią ocen od: 4,21 – uczniowie4,01 – studenci i słuchacze, średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci –740,00 zł netto, złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wlkp. stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwyższą sumę punktów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku(ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/ 2223259, 7.30-15.30), w terminach: uczniowie do 15 września 2023 r. studenci do 16 października 2023 r.

2023.08.04 Kultura i Turystyka Ważne!
15 sierpnia 2023 r - 103. Rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.

Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk zapraszają Mieszkańców Powiatu Tureckiego do wzięcia udziału w dniu 15 sierpnia br. w uroczystościach z okazji 103. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święcie Wojska Polskiego.

2023.08.02 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy zabytków.

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy zabytków.Szczegóły poniżej: https://bip.powiat.turek.pl/73/Ogloszenia_rozne/ Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2023 r. do godziny: 14:00

2023.08.01 Kultura i Turystyka Ważne!
1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Aby upamiętnić wydarzenie każdego roku 1 sierpnia w godzinę „W” uruchamiane są syreny alarmowe. Podobnie jak w latach ubiegłych również dzisiaj o godzinie 17.00, w dokładną rocznicę wybuchu walk, w całej Polsce słyszeć będzie można wycie systemów ostrzegania ludność. Również i w gminach powiatu tureckiego będzie miało miejsce to niespotykane upamiętnienie. Uczcijmy pamięć bohaterów walk o Warszawę.  

2023.07.25 Edukacja i sport Ważne!
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim, położniczym i ratownictwa medycznego

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim, położniczym i ratownictwa medycznego Warunki przyznawania stypendium Zasady przyznawania stypendium określa uchwała Nr XXXIII/230/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim, położniczym i ratownictwa medycznego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 08.11.2021 r. poz. 8223 oraz z 30.11.2021 r. poz. 9083). Stypendium może być przyznane studentowi III, IV lub V roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia, lub I i II roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia, który spełnia łącznie następujące warunki: jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim, położniczym lub ratownictwa medycznego, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium, w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składa wniosek, osiągnął średnią ocen nie niższą niż 3,75, przy czym w przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia rokiem poprzedzającym jest III rok studiów pierwszego stopnia, zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz, położna lub ratownik medyczny w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Turecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Termin i miejsce składania wniosków Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2023 r. osobiście, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP. Wniosek i wymagane dokumenty Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr 615/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Wysokość i okres wypłacania stypendium Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Stypendium przyznawane jest w wysokości maksymalnie 800 zł miesięcznie. Rozpatrywanie wniosków i wyniki naboru Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Tureckiego. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wnioskodawcom pocztą tradycyjną. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.    

2023.07.25 Edukacja i sport Ważne!
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni medycznej o kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni medycznej o kierunku lekarskim Warunki przyznawania stypendium Zasady przyznawania stypendium określa uchwała Nr XXXI/218/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.09.2021 r. poz. 7131). Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: jest studentem IV, V lub VI roku i w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składa wniosek, osiągnęła średnią ocen nie niższą niż 3,75, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium, nie przebywa na urlopie określonym w regulaminie studiów i nie korzysta z innej przerwy w studiach, zawrze umowę, w której zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Termin i miejsce składania wniosków Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2023 r. osobiście, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP. Wniosek i wymagane dokumenty Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr 615/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Wysokość i okres wypłacania stypendium Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Stypendium przyznawane jest w wysokości maksymalnie 1200 zł miesięcznie. Rozpatrywanie wniosków i wyniki naboru Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Tureckiego. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wnioskodawcom pocztą tradycyjną. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.    

2023.07.24 Kultura i Turystyka Ważne!
Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji składamy - Kierownictwu, Policjantom, Emerytom oraz Zarządowi i Członkom ZTNSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej w Turku- wyrazy szacunku i wdzięczności za wzorową postawę reprezentowaną w codziennej służbie. Gratulujemy męstwa, odwagi, sumienności i profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych obowiązków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tureckiego oraz życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jak i podczas realizacji planów zawodowych.   Samorząd Powiatu Tureckiego