Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2020.07.24 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Życzenia z okazji Święta Policji

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego dziękujemy za olbrzymi wysiłek oraz pełne zaangażowanie w wypełnianie codziennych obowiązków na rzecz mieszkańców Powiatu Tureckiego.  

2020.07.23 Wydarzenia
Umowa na nowy chodnik w Przykonie podpisana

W czwartek 23-go lipca w gabinecie Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Andrzej Paruszewski podpisał umowę na wykonanie chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra. Ze strony wykonawcy umowę podpisał Jacek Socha reprezentujący Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Turku. Budowa chodnika w Przykonie z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi.Inwestycja jest w 50 procentach dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.  

2020.07.22 Komunikaty
ARiMR w Turku informuje w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt

SZANOWNY POSIADACZU ZWIERZĄT ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZABRANIE PODCZAS WIZYT W BP ARiMR W TURKU LOGINU I HASŁA DO E-WNIOSKU W CELU USPRAWNIENIA OBSŁUGI PAŃSTWA ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW ZWIERZĘCYCH POPRZEZ PORTAL IRZplus. DOTYCZY POSIADACZA LUB PEŁNOMOCNIKA. Biuro Powiatowe ARiMR w Turku 62-700 Turek, ul. Komunalna 2  

2020.07.17 Inwestycje i Rynek pracy
Nowe możliwości

Starosta Turecki w dniach 14-15.07.2020r. uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który odbył się na terenie powiatu międzychodzkiego. Podczas spotkania Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poruszył wiele istotnych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju regionu, wskazał na możliwości, jakie stoją przed samorządami m.in. te dotyczące korzystania z  programów z wielomilionowymi budżetami, które mają służyć mieszkańcom. Wśród tych programów wymienić można Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz Fundusz Dróg Samorządowych, którego nowa edycja została właśnie ogłoszona. Ponadto, jak podaje Wojewoda Wielkopolski – „2 380 029,00 zł zostanie przekazane 63 wielkopolskim domom pomocy społecznej. To efekt podpisanej przeze mnie umowy na przekazanie środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej". W związku z powyższym Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie złoży wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wartość całego projektu wynosi 32 119 129,90 zł, w tym 27 070 002,68 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 5 049 127,22 zł (Budżet Państwa). Pieniądze te będą stanowić wsparcie bieżącej działalności domów w trudnym okresie pandemii SARS CoV-2. Wsparcie finansowe ma objąć m.in. kadrę placówek oraz bieżące funkcjonowanie podczas wzmożonego reżimu sanitarnego.   Fot. WUW Poznań

2020.07.16 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Razem przeciwko COVID-19

Gotowość do podjęcia natychmiastowych działań, współpraca, pełne zaangażowanie i determinacja - tak w kilku słowach można podsumować akcję „TEST&GO”, która została przeprowadzona w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Tureckiego, w związku ze stwierdzeniem pierwszego przypadku COVID-19 w jednej z firm na terenie gminy Malanów.   Z punktu wymazów, który od 30.06.2020 – 8.07.2020 działał przy firmie Sun Garden skorzystało tysiące mieszkańców powiatu tureckiego i powiatów ościennych. Żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy sanepidu pobrali ponad 4000 wymazów od pacjentów metodą „drive thru”, czyli dla zmotoryzowanych i „walk thru” - dla osób pieszych. Podsumowanie wyżej wspomnianych działań miało miejsce 16 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Turku. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Władysław Karski, przedstawiciele WOT; płk. Janusz Brzezicha, kpt. Kazimierz Staszczuk,  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Katarzyna Wysockia, Sekretarz Gminy Malanów Łukasz Nowak, Dyrektor Sun Garden Witold Jarecki. Starosta Turecki Dariusz Kałużny podczas spotkania dziękował za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu akcji dotyczącej poborów wymazów na obecność koronawirusa wśród mieszkańców Powiatu Tureckiego. Dodał również, że na polu walki przeciwko COVID-19  niezwykle ceni sobie współpracę i połączenie wysiłków różnych instytucji. Tylko wspólne, zintegrowane działania mogą przynieść określone rezultaty. Szczególne podziękowania wystosował zatem do wszystkich zaangażowanych w działania prowadzone na terenie naszego powiatu w związku z funkcjonowaniem miasteczka wymazowego tj. dla: - płk. Rafała Miernik oraz Żołnierzy 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jadwigi Kuczmy-Napierały, - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Katarzyny Wysockiej i pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku, - Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, - Strażaków jednostki OSP Malanów, - Państwa Kubackich właścicieli restauracji „Hacjenda” w Malanowie. Na podkreślenie dobrze zorganizowanej przez Powiat Turecki akcji świadczy wypowiedz płk. Janusza Brzezichy, który zaakcentował, że pomimo pracochłonnych i wymagających poświęcenia działań podczas poboru wymazów żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej bardzo wysoko ocenili działania Powiatu Tureckiego w trudnej sytuacji i stwierdzili, że zawsze są gotowi współpracować z naszym samorządem powiatowym, by nieść mieszkańcom regionu wszelką pomoc. Na zakończenie spotkania zastępca Dowódcy 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Janusz Brzezicha przekazał Staroście Dariuszowi Kałużnemu i Dyrektor PSSE w Turku Katarzynie Wysockiej podziękowania za wzorcową współpracę.  

2020.07.14 Komunikaty
Działania Starosty wobec DeVeris Polska w Turku

Gdyby uwzględniono przez Urząd Miasta w Turku konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono konsultacje społeczne na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, być może okazałoby się, że zakład DeVeris, nie powinien powstać w tej lokalizacji - stwierdził Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny. Burmistrz Miasta Turku wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uwzględnił sugestii strony oraz mieszkanki terenów położonych w pobliżu zakładu, które wskazywały na możliwość uciążliwego charakteru działalności firmy. Mieszkanka miasta wystąpiła z prośbą o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskoi niewydanie pozytywnej opinii na realizację przedsięwzięcia. Swoją prośbę uzasadniła tym, że „produkcja plazmy i hemoglobiny z krwi drobiowej należy do działań, które znacząco i negatywnie oddziałują na środowisko naturalne”. Jednocześnie strona postępowania nie wyraziła zgody na zanieczyszczenie gruntu będącego jej własnością i otaczającego środowiska naturalnego np. powietrza, zanieczyszczenia związanymi z ww. procesem produkcyjnym, gromadzeniem i przechowywaniem krwi drobiowej oraz składowaniem pozostałości produkcyjnych. Strona postępowania oświadczyła, że teren, gdzie jest planowana inwestycja jest zamieszkały i znajduje się w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego. Z podobnym pismem wystąpiła również inna mieszkanka Turku, której uwagi i wnioski, z uwagi, przy wydawaniu ww. decyzji nie zostały uwzględnione, gdyż nie była stroną w postępowaniu. Natomiast Burmistrz Miasta Turku decyzją z dnia 17 maja 2017 r., znak GIM.6220.8.2017, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co spowodowało brak szczegółowej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko (brak raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz brak przeprowadzonej konsultacji społecznej. Skutki zaniechania decyzji administracyjnych Burmistrza od początku występowania uciążliwości zapachowych konsekwentnie niweluje Starosta Turecki, który po przeprowadzonych kilku kontrolach wezwał Spółkę do przeprowadzenia analizy linii technologicznej instalacji pod kątem uwalniania i wprowadzania do powietrza substancji emitujących uciążliwe zapachy oraz możliwości wyeliminowania uciążliwości zapachowej. Starosta podczas postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla instalacji kotła parowego gazowego oraz 2 palników gazowych; dla następujących substancji: pył (w tym PM10 i PM 2,5), CO, SO2, NO2, mając na uwadze dobro mieszkańców w związku z uciążliwymi zapachami, spowodował zainstalowanie barier antyodorowych na kominach E – 1 i E – 2, jak i mat żelowych. W przedmiotowej decyzji  nie określono emisji substancji zapachowych, ze względu na brak uregulowań prawnych określających wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. W związku z napływającymi wnioskami o interwencję od mieszkańców Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie oraz Starosta Turecki, systematycznie prowadzą kontrole w zakładzie. Podczas ww. kontroli WIOŚ stwierdza, że źródłem uciążliwości zapachowej są procesy technologiczne prowadzone w instalacji do produkcji suszonej rozpyłowo plazmy i hemoglobiny z krwi drobiowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Jednocześnie WIOŚ informuje, że obecnie brak jest uregulowań prawnych określających wartości odnośnie substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny zapachowej jakości powietrza co uniemożliwia prowadzenie skutecznych działań wobec podmiotów, których działalność powoduje uciążliwości zapachowe. WIOŚ stwierdza, że nie ma podstaw do działań dyscyplinujących wobec zakładu w tym zakresie. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska sugeruje, że Starosta Turecki może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do ograniczenia oddziaływania negatywnego zakładu na środowisko lub w przypadku braku możliwości do uiszczenia na rzecz budżetu właściwej gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszeniem stanu środowiska. Jest tylko jedno pytanie: jakich norm użyć i jakie podstawy prawne stosować, skoro ich nie ma w Prawie ochrony środowiska? Poza tym, czy takie działanie zniweluje skutki zapachowe? W tym miejscu podkreślić należy fakt, że WIOŚ podczas kontroli zakładu nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Starosta Turecki, wykorzystując swoje ustawowe możliwości, sukcesywnie nakłada na zakład szereg ograniczeń, które skutkują konkretnymi działaniami, zmierzającymi do zniwelowania uciążliwości zakładu, czego przykładem jest instalacja wspomnianych barier złowonnych na emitorach i mat żelowych. W związku z brakiem oczekiwanych rezultatów po zainstalowaniu przez DeVeris powyższych ograniczeń antyodorowych, po zleconej przez Starostę Tureckiego w dniu 24 czerwca 2020 r. kolejnej kontroli, zalecono zakładowi wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń odorowych, przy zwiększeniu wysokości kominów lub wzrostu prędkości wylotu zanieczyszczeń z emitorów (co ma wpływ na dyspersję atmosferyczną emitowanego strumienia). Służby Starosty nakazały również zamykanie świetlików w tzw. strefie suchej zakładu (miejsca lokalizacji suszarni). Należy mieć nadzieję, że realizacja przez zakład zaleconych zadań przyczyni się do poprawy problematycznej sytuacji. Ponadto informuję się, że zgodnie z art. 322 i art. 323 ust. 1 Prawa ochrony środowiska do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcie środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie. Oznacza to, że jeśli osoba skarżąca stwierdzi, że poprzez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża jej szkoda lub ta szkoda została jej wyrządzona to może wystąpić do sądu powszechnego i na drodze cywilno-prawnej dochodzić swoich roszczeń, przy czym jak wskazuje się w fachowej literaturze, bezprawność może wystąpić również wówczas, gdy nastąpiło naruszenie np. zasad współżycia społecznego. Niezależnie od powyższego każda osoba, która uzna działalność firmy DeVeris Polska za uciążliwą, może dochodzić swoich roszczeń od tej Firmy na podstawie przepisu art 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości ponad miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W tym zakresie Staroście jako organowi administracji publicznej nie przysługuje uprawnienie do wystąpienia do sądu. Należy podkreślić, że Starosta Turecki na podstawie obowiązujących przepisów prawa na bieżąco prowadzi monitoring sytuacji w przedmiotowej sprawie I systematycznie przeprowadza kontrole w zakładzie oraz zobowiązuje podmiot korzystający ze środowiska do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzanie nowych zabezpieczeń. W ocenie Starosty Tureckiego, wspólne stanowisko w danej sprawie z WIOŚ, jak i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, odniesie oczekiwane efekty. Wyrażamy przekonanie, że firma DeVeris Polska, która w swojej działaności za główne wartości obok: Samo-motywacji, Produktywności, Kompetencji, Partnerstwa przyjmuje również Uczciwość czyli zawsze reprezentuje najwyższe standardy etyczne, biznesowe i osobiste, o czym można dowiedzieć się ze strony internetowej Firmy http://www.deveris.pl/index.php/wartosci, w przypadku stworzenia uciążliwych dla mieszkańców Turku i okolic efektów swojej działalność, w możliwie najszybszym czasie wprowadzi z własnej dobrej i nieprzymuszonej woli, skuteczne rozwiązania niwelujące rozprzestrzenianie się przykrego zapachu !! Satrostwo Powiatowe w Turku        

2020.07.14 Inwestycje i Rynek pracy
Nowy chodnik dla mieszkańców Władysławowa już niebawem

Umowa na wykonanie chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej 3219P Genowefa – Władysławów – Turek została podpisana przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Andrzeja Paruszewskiego oraz wykonawcę - Krzysztofa Rosiaka - przedsiębiorcę z Władysławowa. W podpisaniu umowy wzięli udział starosta Dariusz Kałużny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Szewczyński. Projekt przebudowy został opracowany już w ubiegłym roku. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na odcinku około 1250m. Szacowana kwota budowy chodnika wynosi niespełna 380 tys zł, a 50% zostanie sfinansowane w ramach umowy z Funduszem Dróg Samorządowych. Zakończenie prac przewidziano na listopad bieżącego roku.

2020.07.09 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Zakup tomografu z dofinansowowaniem Prezesa Rady Ministrów

Wspaniałe wiadomości dla mieszkańców Powiatu Tureckiego i wszystkich zaangażowanych w projekt samorządów ! Zakup tomografu komputerowego do szpitala w Turku coraz bliżej. 9-go lipca podczas briefingu poseł Ryszard Bartoski przekazał Staroście Tureckiemu Dariuszowi Kałużnemu i Dyrektorowi Krzysztofowi Sobczakowi promesę dofinansowania do zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Turku w wysokości 800 000,00 zł z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów.

2020.07.09 Zdrowie i Bezpieczeństwo Covid-19
Zakup tomografu z dofinansowowaniem Prezesa Rady Ministrów

Wspaniałe wiadomości dla mieszkańców Powiatu Tureckiego i wszystkich zaangażowanych w projekt samorządów ! Zakup tomografu komputerowego do szpitala w Turku coraz bliżej. 9-go lipca podczas briefingu poseł Ryszard Bartoski przekazał Staroście Tureckiemu Dariuszowi Kałużnemu i Dyrektorowi Krzysztofowi Sobczakowi promesę dofinansowania do zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Turku w wysokości 800 000,00 zł z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów.

2020.07.08 Zdrowie i Bezpieczeństwo Covid-19
Żołnierze WOT zakończyli akcję "Test & Go" w Malanowie

Żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyli akcję poboru wymazów w Malanowie. W tym tygodniu w miasteczku "Test & Go" w Malanowie pobrano 1174 wymazy od mieszkańców. W sumie od ubiegłego tygodnia w ramach operacji "Trwa odporność" pobrano 3913 wymazów głównie od mieszkańców naszego powiatu.