Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2017.02.10 Komunikaty
XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje, że rozpoczęła się XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", kategoria: gospodarstwa indywidualne.  W związku z tym zapraszamy rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie powiatu tureckiego do udziału w konkursie, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.  Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa z dniem 31.03.2017 roku.  Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Turku lub na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

2017.02.08 Komunikaty
Ogólnopolski Konkurs Floriany

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z miesięcznikiem „Strażak” zachęcają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Floriany na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.   Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.   Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.   Nagradzane będą projekty i inicjatywy w 12 kategoriach: infrastruktura, bezpieczeństwo, środowisko i ekologia, estetyka przestrzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja i turystyka, kultura, tradycja, aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu, współpraca zagraniczna, najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.   Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i konferencje.   Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą do 28 lutego tego roku. Szczegółowy informacje dostępne są na stronie internetowej Organizatora.   Źródło: www.floriany.zosprp.pl

2016.12.16 Komunikaty
Bezpłatne szkolenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne szkolenie  pt.: „Zwrotne instrumenty wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej - Jak pozyskać Mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarzącej?”     Do kogo adresowane jest szkolenie? Do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, uczących się i/lub pracujących zamierzających założyć własną działalność gospodarczą,   Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych zagadnień związanych z pozyskaniem atrakcyjnych zwrotnych instrumentów wsparcia współfinansowanych ze środków unijnych w ramach projektów „Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski” oraz „Moja firma z pożyczką”, w tym omówienie dokumentacji związanej z pozyskaniem zwrotnego wsparcia, Dodatkowe korzyści ze szkolenia: Omówienie oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przez Konsultanta LPI w Koninie.  Terminy i miejsca szkolenia: 20 grudnia 2016 r. -  Konin, Sala szkoleniowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku w godz. 9.00 – 15.00.   W celu wzięcia udziału w wybranym spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres:  konin.fe@wielkopolskie.pl Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02 kom. 691 724 562 e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.wrpo.wielkopolskie.pl W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.   Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Technicznej 2014-2020.

2016.12.06 Komunikaty
Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

  Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, Starosta Turecki wzywa osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy, przechowywanej przez Wydział  Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Turku :  - gotówka (euro) Termin do odbioru gotówki upływa: 28 listopada 2018 r. W celu odbioru znalezionej gotówki należy zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych  w Starostwie Powiatowym w Turku ul. Kaliska 59 - pokój nr 13d, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do godz. 15:00. Warunkiem odebrania znalezionej gotówki jest podanie okoliczności jej zagubienia tj.: miejsca i czasu oraz nominałów. Pouczenie: Zgodnie z art. 187§ 1.  Kodeksu Cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.  

2016.11.30 Komunikaty
Wyniki otwartego konkursu ofert-nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE TURECKIM W 2017 ROKU   Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 r.   Nazwa oferenta: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin   Szczegółowa nazwa zadania: „Bliżej obywatela” Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.   Kwota dotacji: 60.725,88 zł                                                                                                                  Wicestarosta                                                                                                           /-/ Dariusz Kałużny  

2016.10.31 Komunikaty
Zachowaj szczególne bezpieczeństwo podczas trudnych warunków atmosferycznych

Starosta Turecki apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pogorszeniem się warunków atmosferycznych. Złe warunki pogodowe i niedostosowanie prędkości jazdy to główne przyczyny wielu zdarzeń drogowych. Okres jesienno-zimowy również nie sprzyja-niskie temperatury, szybko zapadający zmrok, mokra nawierzchnia oraz duża ilość liści sprawiają, że bardzo łatwo można ulec wypadkowi. Poprzez odpowiednie zachowania można jednak zminimalizować niebezpieczeństwo. Przed wyuszeniem w podróż należy sprawdzić oświetlenie, ilość płynu do spryskiwaczy oraz jakość opon. Podczas jazdy należy pamiętać o odpowiedniej prędkości, a także o tym, że jezdnia w połączeniu z opadami i zalegającymi na jej powierzchni liśćmi, wydłuża drogę hamowania i często powoduje wpadnięcie w poślizg i brak możliwości zapanowania nad samochodem. Duże niebezpieczeństwo czeka także mało widocznych pieszych i rowerzystów. Kierowca jest w stanie zauważyć pieszego dopiero z odległości około 40 metrów. Opady atmosferyczne i mgły sprawiają, że widoczność jest jeszcze mniejsza. Dlatego tak ważne jest, aby piesi podróżujący po zmroku posiadali elementy odblaskowe na odzieży wierzchniej lub przy torebkach. W odblaski należy wyposażyć także najmłodszych. Jednocześnie przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 roku istnieje obowiązek noszenia odblasków widocznych dla innych uczestników ruchu drogowego, poprzez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym. O bezpiecznym poruszaniu się po drodze muszą pamiętać także rowerzyści i motorowerzyści. Każdy rower powinien być wyposażony w pełne oświetlenie-z przodu w jedno białe światło pozycyjne, z tyłu w jedno czerwone i dodatkowo w światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt. Powyższe zalecenia i wzmożona ostrożność w okresie jesieni i zimy pozwoli podróżnym na zachowanie zdrowia, a nawet uratowanie życia swojego i innych.

2016.10.27 Komunikaty
Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku  Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały Nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.    Informacje ogólne:   Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wzakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.   Wymagania stawiane kandydatom:   W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria: nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie; nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwościco do ich bezstronności; mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań lub realizacji zadań; posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres realizowanego zadania publicznego określonego w programie współpracy.     Zadania komisji konkursowej:   Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonychw otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego. Rekomendowanie zaopiniowanej oferty Zarządowi Powiatu Tureckiego.   Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:   Wydział Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Turku przedstawia Zarządowi Powiatu Tureckiego listę kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Tureckiego. Zarząd Powiatu Tureckiego powołuje 5 członków komisji konkursowej w składzie:3 przedstawicieli organu wykonawczego, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowychlub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spośród zgłoszonych kandydatur w wyniku wcześniej ogłoszonego naboru. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.   Miejsce i termin składania zgłoszeń.   Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej”w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 2 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu).

2016.10.26 Komunikaty
Otwarty konkurs ofert-nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego    na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 poz. 1255) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.  

2016.10.20 Komunikaty
Zmiany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku

Uprzejmie informujemy, że dla usprawnienia obsługi klientów podejmujących czynności związanez rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów oraz otrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami Starosta Turecki wprowadził w Wydziale Komunikacji szereg zmian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów od 3 października zmieniono godziny pracy Wydziału Komunikacji:         Poniedziałek      9.00 – 17.00   Wtorek – Piątek      7.30 – 15.30 Informujemy, że rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami odbywa się:         Poniedziałek        9.30 – 16.30                  Wtorek       8.00 – 14.00      Środa – Piątek       8.00 – 14.30 Mając na uwadze usprawnienie obsługi klienta w Wydziale Komunikacji wprowadzono następujące rozwiązania: W celu zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu klient wydziału oprócz osobistego pobrania kolejnego numeru obsługi z automatu znajdującego przy wejściu do wydziału, ma także możliwość zarezerwowania terminu wizyty telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 63 222 33 70 oraz za pośrednictwem internetu poprzez rejestrację na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl .   Został wprowadzony elektroniczny asystent rejestracji pojazdów. Serwis www.rejestracja.powiat.turek.pl pozwala na przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie rejestracji, wyrejestrowania pojazdu lub wymiany dokumentu rejestracyjnego pojazdu. Zapewniona jest możliwość wydrukowania: wypełnionego wniosku blankietu opłaty za rejestrację spisu dokumentów koniecznych do przedłożenia w urzędzie   Wprowadzono udoskonalenie związane z wnoszeniem na stanowiskach obsługi za pomocą kart płatniczych opłat związanych z rejestrację pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.   Istnieje możliwość sprawdzenia statusu spraw na stronie www.powiat.turek.pl: Status - Dowód Rejestracyjny‹‹ Status - Prawo Jazdy‹ Sprawdź - Potwierdzenie zapłaty akcyzy Sprawdź historię pojazdu‹ Twoje dziecko jedzie na wakacje? Sprawdź czy autobus jest bezpieczny                       ‹ Za pośrednictwem strony www.powiat.turek.pl można sprawdzić bieżący stan kolejki (ilość osób w kolejce oraz aktualnie obsługiwany numer)      

2016.10.11 Komunikaty
Wyniki konsultacji

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2017”. Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XLV/299/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania opinii lub uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 27.09.2016 do 04.10.2016 roku do godz. 1400. Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag od ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Turku bądź przesłaćza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiat.turek.pl. W wyznaczonym terminie opinie/uwagi do projektu Programu złożyli:  Klub Sportów i Sztuk Walk, Ludowy Zespół Sportowy „Baszta” Wyszyna. Treść opinii/uwag oraz sposób ich rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Tureckiego do pobrania.   Starosta Turecki /-/ Mariusz Seńko