Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2020.08.12 Komunikaty
NOWY SYSTEM REJESTRACJI JACHTÓW I JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH – REJA24

Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Rejestracja jachtów i jednostek pływających będzie odbywać się poprzez elektroniczny ogólnokrajowy system REJA24. Podstawa prawna:  - Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137, oraz 2019r. poz. 1716), - Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763), - Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248), - Rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 157) - Rozporządzenie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1908). Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej. Obowiązkowi rejestracji podlega: 1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW; 2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich, 3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności. Obowiązkowi rejestracji nie podlega: 1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa; 2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni; 3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.   Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.   Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Rejestry prowadzą: - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - Polski Związek Żeglarski - Starostwa Wniosek o rejestrację jednostki pływającej należy składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl. Ponadto wniosek można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym. Wzory formularzy:  http://bip.powiat.turek.pl/procedury/17/wydzial/8/ http://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip

2020.08.11 Komunikaty
15 sierpnia 2020 - 100. rocznica Cudu nad Wisłą

Zapraszamy na uroczystości 100. rocznicy Cudu nad Wisłą.

2020.08.04 Komunikaty
Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej

UWAGA! WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE. (Dotyczy wszystkich pszczelarzy posiadających pasiekę) Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej.

2020.08.04 Komunikaty
Zmiana pracy Starostwa Powiatowego w Turku w dniu 14 sierpnia br.

    Zmiana pracy Starostwa Powiatowegow Turku Zarządzeniem Nr 34/2020 Starosty Tureckiego, dzień 14 sierpnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Turku (z wyłączeniem Wydziału Komunikacji), za święto przypadające w sobotę tj. 15 sierpnia 2020 r.

2020.07.31 Komunikaty
1 sierpnia, godz. 17.00 - dźwięk syren w hołdzie Powstańcom Warszawskim

Starosta Turecki informuje, że w związku z obchodami  76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dla oddania czci poległym i pomordowanym Powstańcom,  w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 na terenie Powiatu Tureckiego, zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny uruchomione zostaną dźwiękiem ciągłym trwającym jedną minutę. Cześć Ich Pamięci!

2020.07.29 Komunikaty
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”   ogłasza   otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku.   Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Powiat Turecki zleci w formie wsparcia realizację zadań publicznych z zakresu: wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.   Starosta Turecki /-/ Dariusz Kałużny

2020.07.28 Wydarzenia Komunikaty
Llink do transmisji z XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

Llink do transmisji z XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego https://transmisja.esesja.pl/turekpowiat

2020.07.24 Komunikaty
Szpital w Turku z wdzięcznością przyjmie każdy sprzęt medyczny w formie darowizny

Oświadczenie Dyrektora SP ZOZ w Turku w przedmiocie konferencji z dnia 23 lipca 2020 r. W związku z insynuacjami wygłoszonymi na konferencji prasowej w dniu 23 lipca 2020 r. zorganizowanej przez Radnego Rady Miejskiej w Turku Marcina Deruckiego oraz członków Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych przy SP ZOZ w Turku oświadczam, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku z otwartymi rękoma i wdzięcznością przyjmie w formie darowizny każdy sprzęt medyczny ratujący zdrowie i życie pacjentów. Każda pomoc zarówno w formie materialnej jak i finansowej jest dla nas, a w szczególności dla mieszkańców Powiatu Tureckiego ogromnym wsparciem. Wszelkie zarzuty formułowane w skargach do Rady Powiatu Tureckiego są bezpodstawne i nie mają oparcia w faktach. W związku z kierowaniem w stosunku do mojej osoby oszczerczych i zniesławiających pomówień rozważę podjęcie kroków prawnych w stosunku do osób je wypowiadających.   DYREKTORSamodzielnego Publicznego ZespołuOpieki Zdrowotnej Turku Krzysztof Sobczak 

2020.07.22 Komunikaty
ARiMR w Turku informuje w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt

SZANOWNY POSIADACZU ZWIERZĄT ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZABRANIE PODCZAS WIZYT W BP ARiMR W TURKU LOGINU I HASŁA DO E-WNIOSKU W CELU USPRAWNIENIA OBSŁUGI PAŃSTWA ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW ZWIERZĘCYCH POPRZEZ PORTAL IRZplus. DOTYCZY POSIADACZA LUB PEŁNOMOCNIKA. Biuro Powiatowe ARiMR w Turku 62-700 Turek, ul. Komunalna 2  

2020.07.14 Komunikaty
Działania Starosty wobec DeVeris Polska w Turku

Gdyby uwzględniono przez Urząd Miasta w Turku konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono konsultacje społeczne na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, być może okazałoby się, że zakład DeVeris, nie powinien powstać w tej lokalizacji - stwierdził Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny. Burmistrz Miasta Turku wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uwzględnił sugestii strony oraz mieszkanki terenów położonych w pobliżu zakładu, które wskazywały na możliwość uciążliwego charakteru działalności firmy. Mieszkanka miasta wystąpiła z prośbą o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskoi niewydanie pozytywnej opinii na realizację przedsięwzięcia. Swoją prośbę uzasadniła tym, że „produkcja plazmy i hemoglobiny z krwi drobiowej należy do działań, które znacząco i negatywnie oddziałują na środowisko naturalne”. Jednocześnie strona postępowania nie wyraziła zgody na zanieczyszczenie gruntu będącego jej własnością i otaczającego środowiska naturalnego np. powietrza, zanieczyszczenia związanymi z ww. procesem produkcyjnym, gromadzeniem i przechowywaniem krwi drobiowej oraz składowaniem pozostałości produkcyjnych. Strona postępowania oświadczyła, że teren, gdzie jest planowana inwestycja jest zamieszkały i znajduje się w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego. Z podobnym pismem wystąpiła również inna mieszkanka Turku, której uwagi i wnioski, z uwagi, przy wydawaniu ww. decyzji nie zostały uwzględnione, gdyż nie była stroną w postępowaniu. Natomiast Burmistrz Miasta Turku decyzją z dnia 17 maja 2017 r., znak GIM.6220.8.2017, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co spowodowało brak szczegółowej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko (brak raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz brak przeprowadzonej konsultacji społecznej. Skutki zaniechania decyzji administracyjnych Burmistrza od początku występowania uciążliwości zapachowych konsekwentnie niweluje Starosta Turecki, który po przeprowadzonych kilku kontrolach wezwał Spółkę do przeprowadzenia analizy linii technologicznej instalacji pod kątem uwalniania i wprowadzania do powietrza substancji emitujących uciążliwe zapachy oraz możliwości wyeliminowania uciążliwości zapachowej. Starosta podczas postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla instalacji kotła parowego gazowego oraz 2 palników gazowych; dla następujących substancji: pył (w tym PM10 i PM 2,5), CO, SO2, NO2, mając na uwadze dobro mieszkańców w związku z uciążliwymi zapachami, spowodował zainstalowanie barier antyodorowych na kominach E – 1 i E – 2, jak i mat żelowych. W przedmiotowej decyzji  nie określono emisji substancji zapachowych, ze względu na brak uregulowań prawnych określających wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. W związku z napływającymi wnioskami o interwencję od mieszkańców Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie oraz Starosta Turecki, systematycznie prowadzą kontrole w zakładzie. Podczas ww. kontroli WIOŚ stwierdza, że źródłem uciążliwości zapachowej są procesy technologiczne prowadzone w instalacji do produkcji suszonej rozpyłowo plazmy i hemoglobiny z krwi drobiowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Jednocześnie WIOŚ informuje, że obecnie brak jest uregulowań prawnych określających wartości odnośnie substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny zapachowej jakości powietrza co uniemożliwia prowadzenie skutecznych działań wobec podmiotów, których działalność powoduje uciążliwości zapachowe. WIOŚ stwierdza, że nie ma podstaw do działań dyscyplinujących wobec zakładu w tym zakresie. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska sugeruje, że Starosta Turecki może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do ograniczenia oddziaływania negatywnego zakładu na środowisko lub w przypadku braku możliwości do uiszczenia na rzecz budżetu właściwej gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszeniem stanu środowiska. Jest tylko jedno pytanie: jakich norm użyć i jakie podstawy prawne stosować, skoro ich nie ma w Prawie ochrony środowiska? Poza tym, czy takie działanie zniweluje skutki zapachowe? W tym miejscu podkreślić należy fakt, że WIOŚ podczas kontroli zakładu nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Starosta Turecki, wykorzystując swoje ustawowe możliwości, sukcesywnie nakłada na zakład szereg ograniczeń, które skutkują konkretnymi działaniami, zmierzającymi do zniwelowania uciążliwości zakładu, czego przykładem jest instalacja wspomnianych barier złowonnych na emitorach i mat żelowych. W związku z brakiem oczekiwanych rezultatów po zainstalowaniu przez DeVeris powyższych ograniczeń antyodorowych, po zleconej przez Starostę Tureckiego w dniu 24 czerwca 2020 r. kolejnej kontroli, zalecono zakładowi wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń odorowych, przy zwiększeniu wysokości kominów lub wzrostu prędkości wylotu zanieczyszczeń z emitorów (co ma wpływ na dyspersję atmosferyczną emitowanego strumienia). Służby Starosty nakazały również zamykanie świetlików w tzw. strefie suchej zakładu (miejsca lokalizacji suszarni). Należy mieć nadzieję, że realizacja przez zakład zaleconych zadań przyczyni się do poprawy problematycznej sytuacji. Ponadto informuję się, że zgodnie z art. 322 i art. 323 ust. 1 Prawa ochrony środowiska do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcie środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie. Oznacza to, że jeśli osoba skarżąca stwierdzi, że poprzez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża jej szkoda lub ta szkoda została jej wyrządzona to może wystąpić do sądu powszechnego i na drodze cywilno-prawnej dochodzić swoich roszczeń, przy czym jak wskazuje się w fachowej literaturze, bezprawność może wystąpić również wówczas, gdy nastąpiło naruszenie np. zasad współżycia społecznego. Niezależnie od powyższego każda osoba, która uzna działalność firmy DeVeris Polska za uciążliwą, może dochodzić swoich roszczeń od tej Firmy na podstawie przepisu art 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości ponad miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W tym zakresie Staroście jako organowi administracji publicznej nie przysługuje uprawnienie do wystąpienia do sądu. Należy podkreślić, że Starosta Turecki na podstawie obowiązujących przepisów prawa na bieżąco prowadzi monitoring sytuacji w przedmiotowej sprawie I systematycznie przeprowadza kontrole w zakładzie oraz zobowiązuje podmiot korzystający ze środowiska do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzanie nowych zabezpieczeń. W ocenie Starosty Tureckiego, wspólne stanowisko w danej sprawie z WIOŚ, jak i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, odniesie oczekiwane efekty. Wyrażamy przekonanie, że firma DeVeris Polska, która w swojej działaności za główne wartości obok: Samo-motywacji, Produktywności, Kompetencji, Partnerstwa przyjmuje również Uczciwość czyli zawsze reprezentuje najwyższe standardy etyczne, biznesowe i osobiste, o czym można dowiedzieć się ze strony internetowej Firmy http://www.deveris.pl/index.php/wartosci, w przypadku stworzenia uciążliwych dla mieszkańców Turku i okolic efektów swojej działalność, w możliwie najszybszym czasie wprowadzi z własnej dobrej i nieprzymuszonej woli, skuteczne rozwiązania niwelujące rozprzestrzenianie się przykrego zapachu !! Satrostwo Powiatowe w Turku