2023.02.17

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

            W związku z możliwością ubiegania się przez Powiat Turecki o przyznanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków dofinansowania na udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji oraz zasady ubiegania się o nie.

 1. Informacje ogólne i przedmiot dotacji.
 1. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: „Program”), powiat może wnioskować o dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (dalej: „Dotacja”).
 2. Powiat Turecki może udzielać Dotacji na zasadach określonych w Uchwale nr LIV/342/2006 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24.10.2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności powiatu.
 3. Złożenie przez podmiot ubiegający się o udzielenie Dotacji prawidłowego wniosku stanowić będzie podstawę do wystąpienia przez Powiat Turecki o dofinansowanie z Programu, które – w przypadku uzyskania takiego dofinansowania – przeznaczone zostanie na udzielenie Dotacji na realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1.
 4. Z uwagi na procedurę zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, o którym mowa w pkt 1, Dotacja może zostać udzielona nie wcześniej niż 2 stycznia 2024 r. Zakończenie prac objętych inwestycją, na które udzielono Dotacji i rozliczenie Dotacji winno nastąpić do 20 grudnia roku, w którym udzielono Dotacji.
 5. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
  • Programie – należy przez to rozumieć Rządowy Program Odbudowy Zabytków, ustanowiony uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  • Dotacji – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
  • inwestycji – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w art. 81 ustawy wskazanej w pkt 2.
 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie Dotacji.

O udzielenie Dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na stałe na obszarze Powiatu Tureckiego, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 1. Zasady składania wniosków o udzielenie dotacji.
 1. Wniosek należy składać do Rady Powiatu Tureckiego.
 2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 867 / 2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 17.02.2023 r.,
 3. Jeden wniosek może dotyczyć dotacji dla jednego zabytku.
 4. Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać udzielona dla wszystkich wniosków składanych na podstawie niniejszego naboru wynosi 2.000.000,00 zł, z czego Powiat Turecki przeznaczy ze środków własnych co najmniej 2% ww. kwoty (40.000,00 zł).
 5. Maksymalna kwota dotacji, o której mowa w pkt 4, może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Powiatu Tureckiego polegającej na zwiększeniu środków przeznaczonych na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Informacja o takim zwiększeniu zostanie niezwłocznie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Turku (bip.powiat.turek.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku (www.powiat.turek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku (ul. Kaliska 59, 62-700 Turek).
 6. Kwalifikowania wniosków do udzielenia dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Tureckiego, w terminie do dnia 7 marca 2023 r., według kolejności wpływu wniosków do Starostwa Powiatowego w Turku.
 7. Dotacje będą udzielane do wyczerpania maksymalnej kwoty dotacji, o której mowa w pkt 4,
 8. Dotacja może być udzielona do 100% wartości nakładów koniecznych na wykonanie inwestycji.
 9. Dotacji udziela Rada Powiatu Tureckiego. Dotacja przekazana zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Powiatem Tureckim.
 10. Warunkiem podjęcia przez Radę Powiatu Tureckiego uchwały przyznającej dotację jest uzyskanie przez Powiat Turecki od Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu, wstępnej promesy dla wniosku o dofinansowanie dotacji na wykonanie danej inwestycji.
 11. Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest uzyskanie przez Powiat Turecki od Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu, promesy dla wniosku o dofinansowanie dotacji na wykonanie danej inwestycji.
 12. W ramach Programu Powiat Turecki może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie dla dotacji.
 13. Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania o złożeniu wniosku do innego podmiotu uprawnionego o aplikowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 14. Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku lub przesłać drogą pocztową poleconą (przesyłką rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., do godziny 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Turku drogą pocztową. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 15. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę (w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna) lub osoby uprawnione do reprezentowania jednostki organizacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących tej jednostki. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał albo notarialnie poświadczony odpis).
 16. Do wniosku należy załączyć:
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; jeżeli tytuł do zabytku jest inny niż własność, a inwestycja dotyczy robót budowlanych, tytuł winien obejmować również zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;
 • uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków albo dokument z którego wynika, iż zabytek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków,
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być objęte przedmiotem dotacji,
 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
 • kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
 • dokument, z którego wynika umocowanie osoby, która podpisała wniosek, do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli w sprawach majątkowych (w tym do zaciągania zobowiązań), w zakresie obejmującym co najmniej zakres przedmiotowy wniosku o udzielenie dotacji.
 1. Dokumenty załączone do wniosku należy przedłożyć w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, organ uprawniony do poświadczenia danego dokumentu lub wnioskodawcę; w razie wątpliwości co do kopii poświadczonej przez wnioskodawcę, wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału.
 2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.
 3. Wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi.
 4. Wnioski złożone po terminie, a także wnioski zawierające braki formalne (tj. niezawierające wszystkich wymaganych elementów albo załączników) nie będą kwalifikowane do udzielenia dotacji i nie będą przedkładane Radzie Powiatu Tureckiego do udzielenia dotacji; wnioskodawcy nie będą wzywani do usunięcia tych braków. Nie przewiduje się przywrócenia terminu na złożenie wniosku.
 5. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 6. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji oraz finansowania i rozliczania udzielonej dotacji będzie regulowała umowa o jej udzielenie, zawarta pomiędzy wnioskodawcą, a Powiatem Tureckim.
 7. Postępowanie zakupowe, w rozumieniu § 2 pkt 26 Regulaminu Programu mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, powinno zostać ogłoszone przez wnioskodawcę w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat Turecki promesy wstępnej w rozumieniu Programu, na realizację inwestycji.
 8. Inwestycja powinna być zrealizowana zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Informacja o zakwalifikowaniu oraz niezakwalifikowaniu wniosku do udzielenia dotacji niezwłocznie po przeprowadzeniu kwalifikacji zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz zamieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w Turku, przy czym zakwalifikowanie wniosku do udzielenia dotacji nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji albo przyrzeczeniem jej udzielenia.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 1. Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku (pokój nr 220 oraz pod nr tel. 63 222 32 57 lub 63 222 32 58).
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych wnioskach, jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:iod@turek.starostwo.gov.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia naboru wniosków i zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane jedynie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

 

   Starosta Turecki

 

/-/ Dariusz Kałużny