Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2019.01.31 Komunikaty
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Szczegóły dot. konkursu w załączniku.

2019.01.25 Komunikaty
Informacja dla przedsiębiorców wydobywający kopaliny dotycząca przekazania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Starosta Turecki uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełniony formularz Z-2 prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62-700 Turek oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Ponadto Starosta Turecki przypomina również, iż 31 stycznia 2019 r. upływa termin składania informacji o ilości wydobytej kopaliny ze złoża za II półrocze 2018 roku.  

2019.01.21 Komunikaty
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Babciom i Dziadkom z okazji Ich Święta  życzymy dużo zdrowia, szczęścia oraz samych radosnych chwil w gronie najbliższych    Samorząd Powiatu Tureckiego

2019.01.17 Komunikaty
Kondolencje Samorządu Powiatu Tureckiego

2019.01.15 Komunikaty
Ostatnie pożegnanie Ś.P. Ignacego Kurpika

Głęboko poruszeni śmiercią Ś.P. p. Ignacego Kurpika nauczyciela, wieloletniego z-cy dyrektora I LO w Turku, Przewodniczącego Rady Gminy Malanów II, III i IV kadencji, aktywnego społecznika   pogrążonej w smutku Rodzinie oraz Przyjaciołom   wyrazy szczerego współczucia i żalu składa     Samorząd Powiatu Tureckiego  

2019.01.07 Komunikaty
Informacja dot. nadajnika na wieży kościoła pw. NSPJ w Turku

W związku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Turku od inwestora na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej już od wielu lat stacji bazowej telefonii komórkowej w Turku, zlokalizowanej na wieży kościoła pw. NSPJ w Turku, Starosta Turecki informuje zainteresowanych mieszkańców Miasta Turku co następuje. Zgodnie z procedurą, inwestor zwrócił się do Burmistrza Miasta Turku – jako organu właściwego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższej inwestycji. Burmistrz Miasta Turku po przeanalizowaniu przedłożonej przez inwestora dokumentacji, wydał w dniu 9.10.2018 r. Postanowienie (znak sprawy GIM.6220.19.2018), w którym odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie stwierdzając, że powyższa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po otrzymaniu takowego Postanowienia, z którego wynika, że inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska, Starosta Turecki informuje strony postępowania, że przystępuje do dalszej realizacji procedury kończącej się wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej. Niniejszym informujemy mieszkańców Turku, będących stronami powyższego postępowania o możliwości wglądu do akt przedmiotowej sprawy.  

2018.12.27 Komunikaty
IV Sesja Rady Powiatu Tureckiego VI kadencji.

    Ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie organu stanowiącego Powiatu Tureckiego odbędzie się:   27 grudnia 2018 roku o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej im. „Solidarności” Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59.     Porządek obrad: Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Tureckiego; Stwierdzenie quorum; Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad; Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu Tureckiego; Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tureckiego z prac Zarządu wokresie międzysesyjnym; Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego odziałaniach podejmowanych wokresie międzysesyjnym; Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok; Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego; Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024;   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok: omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie opinii komisji stałych rady, przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawienie autopoprawek Zarządu do projektu uchwały, dyskusja nad projektem budżetu, głosowanie wniesionych autopoprawek Zarządu oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, głosowanie uchwały; Interpelacje i zapytania radnych; Wolne wnioski i informacje; Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Tureckiego.   Zapraszamy do oglądania bezpośredniej transmisji obrad Rady Powiatu Tureckiego.  

2018.12.26 Komunikaty
Włączenie syren alarmowych w związku z upamiętnieniem setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Starosta Turecki informuje, że w związku z upamiętnieniem setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia br. o godz. 16.40 na terenie powiatu tureckiego zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny uruchomione zostaną dźwiękiem ciągłym trwającym jedną minutę.

2018.12.18 Komunikaty
Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji Nowego 2019 Roku życzymy Państwu zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń.  Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego               Starosta Turecki                             Piotr Szewczyński                                 Dariusz Kałużny

2018.11.20 Komunikaty
Informacja o dniu 24 grudnia 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (Wigilia) Starostwo Powiatowe w Turku (w tym wydziały Komunikacji i Geodezji) będzie nieczynny. Jednocześnie zawiadamiamy, że w zamian za ten dzień Urząd będzie pracował w dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach 7:30 - 15:30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.