Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.12.12 Wydarzenia
Powiat Turecki oddał hołd Stanisławowi Mikołajczykowi

W zwiazku z przypadającą w dniu 13 grudnia br. 50 rocznicą śmierci Stanisława Mikołajczyka - Premiera Rządu Polskiego na emigracji, uczestnika Powstania Wielkopolskiego, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla podkreślenia  zasług Pana Premiera dla Wielkopolski i państwa polskiego, Rada Powiatu Tureckiego w dniu 25 listopada 2016 r. przyjęła Stanowisko w sprawie upamiętnienia Stanisława Mikołajczyka. Stanowisko w sprawie upamiętnienia Stanisława Mikołajczyka do pobrania.

2016.12.01 Wydarzenia
Skuteczne nauczanie języków obcych w dobie globalizacji

W dniu 29 listopada br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku odbyła się konferencja naukowa pn. „Skuteczne nauczanie języków obcych w dobie globalizacji”, której organizatorami byli:  Starosta Turecki Mariusz Seńko, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prof. Mirosław Pawlak oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Turku p. Danuta Szczepanik. Adresatami konferencji, byli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatów tureckiego, kolskiego i konińskiego oraz uczniowie I LO, ZST w Turku oraz ZSR w Kaczkach Średnich. „Demografia i zmiany w gospodarce Powiatu Tureckiego wymuszają na władzach samorządowych Powiatu Tureckiego podjęcie dyskusji w tworzeniu nowego oblicza Powiatu Tureckiego i wprowadzenia nowych rozwiązań dla regionu, którego rozwój gospodarczy będzie oparty na wiedzy. Kluczowym elementem stworzenia takiej gospodarki jest społeczeństwo. Aby takie społeczeństwo można było wykształcić konieczne są inwestycje w edukację nie tylko szczebla zawodowego, ale również edukację wielojęzyczną dzieci już w wieku przedszkolnym, które by móc odnaleźć się w nowej przestrzeni gospodarczej i społecznej muszą  nabywać nowych kompetencji” - stwierdził Starosta Turecki Mariusz Seńko. Kolejny już raz zorganizowana w Powiecie Tureckim konferencja językowa to  inicjatywa, którą podjęli Powiat Turecki i ILO przy współpracy z PWSZ w Koninie w ramach strategii, której priorytetem jest wzmocnienie skuteczności nauki języków obcych. I Liceum Ogólnokształcące w Turku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku edukacyjnego podejmuje we współpracy z partnerami działania zmierzające do rozszerzenia oferty edukacyjnej, tak aby absolwenci byli wyposażeni w większe możliwości komunikowania się niż osoba znająca tylko jeden język obcy. Licznie przybyli uczestnicy konferencji podczas wykładów otrzymali szeroką wiedzę  nt. korzyści wynikających ze skutecznego nauczania języków na możliwości rozwojugospodarczego Powiatu Tureckiego, konieczności diagnozowania potrzeb i predyspozycji uczniów w zakresie uczenia się języków. Wykładowcy nakreślili jak uatrakcyjnić proces uczenia się języków obcych metodami projektowymi oraz określili rolę PWSZ w Koninie w kształtowaniu edukacji językowej w subregionie. O przewadze wielojęzyczności, jako jednego z elementów rozwojowych regionu, mającej również  wpływ na rozwijanie kreatywność i poszerzanie horyzontów myślowych, podczas konferencji mówili: Starosta Turecki Mariusz Seńko, prof. Mirosław Pawlak - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, wybitny anglista, wykładowca i pedagog, autor wielu publikacji metodycznych, recenzent prac doktoranckich, organizator konferencji naukowych i metodycznych, prof. Hanna Komorowska - pedagog, językoznawca, anglista oraz glottodydaktyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, która od 1989 r. jest delegatem Polski do Sekcji Językowej Rady Europy, zaś od 1992 prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, opracowała oraz wcieliła w życie koncepcję kształcenia nauczycieli języków obcych, opracowała metodologię konstruowania programów nauczania języków, a także opracowała metodologię badań empirycznych w dydaktyce języka, dr Marek Derenowski - dr lingwistyki stosowanej, Kierownik Katedry Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych PWSZ  w Koninie, wykładowca metodyki i nauczyciel języka angielskiego, dr Bartosz Wolski członek katedry Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych oraz Patrycja Adamczewska – p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.  

2016.11.28 Wydarzenia
XXI Sesja Rady Powiatu Tureckiego

W ubiegły piątek, 25 listopada odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Tureckiego. Podczas obrad radni przyjęli jedno stanowisko, cztery informacje i przegłosowali pięć uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Tureckiego. Stan ochrony środowiska w Powiecie Tureckim jest dobry, a na jego terenie nie przewiduje się większych zagrożeń. Przyjęciem stanowiska w sprawie upamiętnienia polskiego polityka, reprezentanta ruchu ludowego-Stanisława Mikołajczyka, Radni uczcili pamięć o tej postaci w 50. rocznicę jego śmierci. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowch przedstawił radnym informacje o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017. Kierownik ZDP poinformował zebranych o tym, które firmy będą realizowały to zadanie w poszczególnych gminach oraz o zabezpieczeniu odpowiednich ilości materiałów. Podczas XXI Sesji została przedstawiona także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tureckiego za rok szkolny 2015/2016. Szkoły powiatowe charakteryzują się coraz większą konkurencyjnością i aktywnym działaniem na innych rynkach edukacyjnych, o czym świadczy to, że więcej uczniów z innych powiatów przybyło kształcić się w naszych powiatowych szkołach, niż podjęło naukę w szkołach poza powiatem. Starosta Turecki zwrócił szczególną uwagę na to, że podejmowane działania mają określony cel-mają się przyczynić do wykształcenia w Powiecie Tureckim bardzo dobrych specjalistów w wielu obszarach. Wskazał także na filary, na których opiera się strategia oświatowa powiatu: nowoczesne technologie, wielojęzyczność oraz inwestowanie w innowacyjną bazę dydaktyczną. Rada   Powiatu Tureckiego procedowała również nad projektami uchwał. Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wzoru Odznaki Honorowej Powiatu Tureckiego oraz zasad i trybu jej nadawania i sposobu noszenia. Na mocy podjętej uchwały, Odznaka Honorowa będzie od tej pory przyznawana najbardziej zasłużonym i wyróżniającym się szczególnymi działaniami na rzecz Powiatu Tureckiego. Kolejna przegłosowana uchwała dotyczyła ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze Powiatu Tureckiego. Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także zmiany w budżecie Powiatu Tureckiego na 2016 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024. Zmiany te były konieczne, między innymi, w związku z planowanymi inwestycjami w bazę sportową –modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku oraz w bazę dydaktyczną-budową warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Radni procedowali również nad udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z wprowadzanym od 1 stycznia 2018 roku powszechnym obowiązkiem stosowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Na mocy podjętej uchwały, Powiat Turecki w latach 2017-2018 udzieli Samorządowi Województwa pożyczki na ten cel  w   wysokości ok. 300 tysięcy złotych.

2016.11.25 Wydarzenia
Starosta Turecki złożył życzenia seniorom z okazji ich święta

24 listopada 2016 roku w Restauracji Vena w Malanowie tłumnie zgromadzili się seniorzy z powiatu tureckiego, aby świętować Dzień Seniora, zorganizowany przez Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie. Na seniorów i zaproszonych na uroczystość gości czekał poczęstunek. Spędzony we wspólnym gronie czas umilały dzieci, które prezentowały przygotowany program artystyczny. Obchody Dnia Seniora w Malanowie były doskonałą okazją do żłożenia im najserdeczniejszych życzeń zdrowia i pogody ducha przez zaproszonych gości, wśród których była reprezentacja Powiatu Tureckiego- Starosta Turecki Mariusz Seńko, który złożył kwiaty na ręcę Zofii Szczepaniak-Prezesa Stowarzyszenia Emerytów w Malanowie oraz Radna Rady Powiatu Tureckiego Zofia Gruszczyńska.

2016.11.24 Wydarzenia
Wicestarosta Dariusz Kałużny odznaczony brązową odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny odznaczony przez Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w MSWiA brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. We wtorek 22 listopada, Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski zwizytował strażnicę na poznańskich Ratajach. Wizytacja ta rozpoczęła się od dynamicznego pokazu umiejętności sił i środków poznańskiego garnizonu ratowniczego. Po pokazie odbył się briefing prasowy z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, Posła na Sejm RP Tadeusza Dziuby, Komendanta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Heleny Michalak, Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Tomasza Trawińskiego. W trakcie swojego wystąpienia Minister Zieliński wysoko ocenił zaangażowanie i służbę wielkopolskich strażaków i policjantów podkreślając, że obydwie formacje są służbami, których głównym zadaniem jest służyć i pomagać obywatelowi. Ciepłe słowa skierowane były także do samorządowców obecnych na uroczystości  za wspieranie Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Następnie odbyła się odprawa służbowa z Komendantami Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie tej odprawy odbyło się wręczenie odznaczeń oraz powołań na stanowiska służbowe. Wśród odznaczonych czterech samorządowców województwa wielkopolskiego był Dariusz Kałużny  Wicestarosta Turecki.

2016.11.14 Wydarzenia
Powiat Turecki uczcił 11 listopada

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Po 123 latach zaborów nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy i na pamiątkę wydarzeń z 1918 roku, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Ich bohaterstwu oddano cześć m.in. podczas uroczystości w Turku, które rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny. Po wspólnej modlitwie licznie przybyłe delegacje pocztów sztandarowych, delegacje z urzędów, instytucji i zakładów pracy oraz mieszkańcy powiatu tureckiego przy akompaniamencie orkiestry dętej PSP w Turku przemaszerowali do parku miejskiego przed popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbyła się druga część uroczystości - manifestacja patriotyczna wraz z okolicznościowym wystąpieniem Burmistrza Miasta Turku i Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika, wręczeniem odznaczenia "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" dla honorowego dawcy krwi - Henryka Michalskiego oraz złożeniem  kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po rozpaleniu "Ognia Niepodległości", nastąpił krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy z Hufca ZHP w Turku oraz prezentacja multimedialna pt. "Turkowian droga do Wolności". Samorząd Powiatu Tureckiego w uroczystościach patriotycznych reprezentował Wicestarosta Dariusz Kałużny, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Gebler oraz powiatowi radni. Starosta Turecki dziękuje współorganizatorom za pomoc o zorganizowaniu uroczystości, a w szczególności harcerzom z Hufca ZHP,   drużynie młodzieżowej z OSP Turek, uczniom klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz licznie przybyłym mieszkańcom powiatu tureckiego za oddanie czci bohaterskim przodkom i wspólne manifestowanie postaw patriotycznych.

2016.10.28 Wydarzenia
Obchody Święta Terenowych Organów Administracji w Poznaniu

W czwartek, 27 października, w Poznaniu odbyły się wielkopolskie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Poznaniu. Data 27 października jest nawiązaniem do tradycji wojskowej, bowiem 27 października 1918 roku ukazała się Tymczasowa Ustawa o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej, która powołała do życia Komendy Uzupełnień w Polsce. W uroczystości wziął udział Starosta Turecki Mariusz Seńko, który otrzymał statuetkę od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w podziękowaniu za zasługi dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz za kształtowane pozytywnego wizerunku Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Wielkopolskiego. 

2016.10.22 Wydarzenia
Ciekawy weekend w Powiecie Tureckim

Miniony weekend obfitował w rożnego rodzaju spotkania, uroczystości i koncerty organizowane w gminach Powiatu Tureckiego. Na zaproszenie Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego, w sobotnie popołudnie 22 października w Russocicach br. Starosta Turecki uczestniczył w spotkaniu wieńczącym projekt pn. „Podtrzymywanie tradycji w wytwarzaniu rękodzieła artystycznego”. Celem projektu, współfinansowanego ze środków Powiatu Tureckiego, było kultywowanie lokalnych zwyczajów i podtrzymywanie tradycji wytwarzania rękodzieła artystycznego. Aktywowanie dzieci, młodzież i osób starszych odbyło się poprzez organizowanie cyklu zajęć warsztatowych z zakresu robienia haftów, innych robótek ręcznych, wyplatania wyrobów z wikliny, kiszenia kapusty, czy darcie pierza. Uczestnicy biesiady mieli przyjemność podziwiać powstałe w trakcie warsztatów wytwory rękodzielnicze. Również w sobotę, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Radny Rady Powiatu Tureckiego Zdzisław Wojtkowiak mieli przyjemność uczestniczyć w Pikniku Sołeckim w Polichnie. 22 października br. Orkiestra Dęta OSP Dobra - Żeronice obchodziła Jubileusz 25 lat swojego istnienia. Z tej okazji, w Kościele Parafialnym w Dobrej odbyła się msza święta, a następnie w Centrum Kultury w Dobrej uczestnicy uroczystości byli świadkami wyjątkowego Koncertu Jubileuszowego. Powiat Turecki ,podczas uroczystości Jubileuszowych reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Tadeusz Gebler. Podczas  23. Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć Inaczej”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Turku, Nagrodę Starosty Tureckiego wręczył Członek Zarządu Powiatu Tureckiego Jan Konieczny.  Odbywający w niedzielne popołudnie w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku Przegląd Chórów „Muzyka Korzeni Europy” dla Mieszkańców Powiatu Tureckiego był okazją do miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.   Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Turku, iTurek.net

2016.10.20 Wydarzenia
Obrady XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

17 października 2016 roku obradowała Rada Powiatu Tureckiego. Podczas sesji przyjęto cztery informacje, dwa sprawozdania oraz przegłosowano siedem projektów uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz o wykonaniu budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 roku. Ponadto, wysłuchali o działaniach Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Marka Pańczyka. Porządek obrad obejmował także sprawozdania: Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z gospodarowania mieniem Powiatu Tureckiego za rok 2015. Podczas obrad, rozpatrywano także projekt uchwały dotyczący przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".  Rada procedowała również nad przyjęciem "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019". Program zakłada współpracę organów administracji samorządowej, straży, inspekcji i służb na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Na mocy przyjętych uchwał, Gminy: Dobra i Tuliszków zajmą się zimowym utrzymaniem dróg i  ulic powiatowych na swoim terenie.Ponadto, Powiat Turecki nabędzie prawa do nabycia nieruchomości położonej w Kozubowie, w gminie Brudzew z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 4486P Janów-Koźmin-Kozubów. Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 roku oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021.