2016.10.18

2016.10.20

Obrady XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

17 października 2016 roku obradowała Rada Powiatu Tureckiego. Podczas sesji przyjęto cztery informacje, dwa sprawozdania oraz przegłosowano siedem projektów uchwał.

Radni wysłuchali i przyjęli informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz o wykonaniu budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 roku. Ponadto, wysłuchali o działaniach Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Marka Pańczyka.

Porządek obrad obejmował także sprawozdania: Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z gospodarowania mieniem Powiatu Tureckiego za rok 2015.

Podczas obrad, rozpatrywano także projekt uchwały dotyczący przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017". 

Rada procedowała również nad przyjęciem "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019". Program zakłada współpracę organów administracji samorządowej, straży, inspekcji i służb na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Na mocy przyjętych uchwał, Gminy: Dobra i Tuliszków zajmą się zimowym utrzymaniem dróg i  ulic powiatowych na swoim terenie.Ponadto, Powiat Turecki nabędzie prawa do nabycia nieruchomości położonej w Kozubowie, w gminie Brudzew z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 4486P Janów-Koźmin-Kozubów.

Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 roku oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021.